Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

156. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, stran 468.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list. RS, št. 36/04 – UPB1), so Občinski svet Občine Hrastnik na 27. seji, dne 17. 12. 2009, Občinski svet Občine Trbovlje na 24. seji, dne 14. 12. 2009, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 20 seji, dne 21. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.
3. člen
S tem odlokom ustanoviteljice urejajo status, organiziranost zavoda, dejavnost zavoda, organe in poslovanje zavoda, premoženje in vire ter način pridobivanja sredstev za delo zavoda, splošne akte zavoda, medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakoni, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Ljubljana, vložna številka: 1/13226/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda. Zavod je dolžan vse spremembe registracije uskladiti na pristojnem sodišču.
5. člen
Ime zavoda je: Zasavske lekarne Trbovlje.
Sedež zavoda je Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic.
6. člen
Zavod ima žig okrogle oblike, premera 3 cm, z besedilom: »Zasavske lekarne Trbovlje, Trbovlje«.
Organizacijske enote uporabljajo žig s premerom 2,8 cm in z besedilom: Zasavske lekarne Trbovlje in ime enote.
7. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu s premičnim premoženjem v svojem imenu in za svoj račun.
V pravnem prometu z nepremičnim premoženjem mora zavod upoštevati veljavno zakonodajo in akte ter predpise ustanoviteljic.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost, kot javno službo, za zagotavljanje preskrbe prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij, ki obsega:
– izdajo zdravil na recept in brez recepta;
– magistralno pripravo zdravil in pripravo zdravil v priročnem galenskem laboratoriju;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod opravlja poleg lekarniške dejavnosti še:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja ter kozmetičnimi sredstvi;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil ter pomožnih zdravilnih sredstev.
Na področju izobraževalne in informativne dejavnosti zavod opravlja:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost;
– mentorsko dejavnost;
– informativno dejavnost.
Poleg dejavnosti naštetih v prvih treh odstavkih tega člena zavod opravlja še druge dejavnosti, ki lekarniško dejavnost dopolnjujejo in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov.
9. člen
Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so dejavnosti iz 9. člena tega odloka razvrščene:
– G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
– C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
– G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;
– G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
– G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
– M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– M75.000 Veterinarstvo;
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
10. člen
Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem ustanoviteljic.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
11. člen
V skladu z mrežo zdravstvene dejavnosti na območju ustanoviteljic ima zavod v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarniška podružnica Dol,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Hrastnik,
Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarniška podružnica Medijske toplice,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Trbovlje,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Trbovlje – center,
Zasavske lekarne Trbovlje, Enota Zagorje.
12. člen
O spremembi organiziranosti zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta in s soglasjem ustanoviteljic. Spremembe organiziranosti morajo biti v skladu z mrežo zdravstvenih dejavnosti na območju ustanoviteljic.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni kolegij
in
– strokovni vodja, kadar direktor zavoda nima visoke strokovne izobrazbe farmacevtske smeri.
Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda šteje enajst članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– devet predstavnikov ustanoviteljic;
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Vsaka ustanoviteljica imenuje po tri predstavnike.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah po postopku, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
15. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Predsednika sveta in njegovega namestnika imenuje svet zavoda izmed svojih članov.
Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
16. člen
V svet zavoda ne moreta biti izvoljena, po svoji funkciji, direktor in strokovni vodja.
17. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut, s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela in razvoja zavoda v soglasju z ustanoviteljic,
– sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, za katere je tako določeno v statutu,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo po predhodnem mnenju strokovnega kolegija,
– imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot po predhodnem mnenju strokovnega kolegija,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in odločitvam, za katere to določa statut,
– predlaga ustanoviteljicam spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o zadolževanju zavoda, ob predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
18. člen
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov.
Z večino glasov vseh članov svet zavoda odloča o sprejemu: statuta zavoda, programov dela in razvoja zavoda, finančnega načrta in zaključnega računa ter o imenovanju in razrešitvi direktorja.
19. člen
Svet zavoda se sestaja na rednih in izrednih sejah. Vabilo za sejo sveta se pošlje skupaj z gradivom najmanj sedem dni pred sejo. En izvod vabila in gradiva za sejo sveta prejmejo tudi ustanoviteljice.
Predsednik je dolžan sklicati svet zavoda, če to zahteva direktor, ustanoviteljice ali najmanj trije člani sveta.
20. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– ne opravlja svojih nalog v skladu z navodili ustanovitelja, ki ga zastopa.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešen član.
Direktor
21. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost dela zavoda. Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– vodi in odgovarja za strokovno delo zavoda, kadar poslovodna in strokovna funkcija nista ločeni,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge naloge na osnovi zakona in statuta.
22. člen
Direktorja zavoda imenuje na osnovi javnega razpisa svet zavoda. Svet mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Če ustanoviteljica ne odgovori v roku do 60 dni od prejema zaprosila se šteje, da je soglasje dano.
23. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.
Kadar poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja nista ločeni, mora imeti direktor najmanj visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri.
Kadar sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti najmanj visoko izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Podrobnejše pogoje ureja statut zavoda.
24. člen
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta. Po preteku mandata je lahko isti kandidat ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi, v imenu sveta zavoda, predsednik sveta.
25. člen
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ki so za prenehanje delovnega razmerja določeni v zakonu o delovnih razmerjih,
– če direktor huje krši ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim delom povzroči zavodu večjo škodo ali ne opravlja svojih obveznosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Direktorja razreši svet na način in po postopkih, ki so določeni za imenovanje direktorja.
26. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče od prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko svet zavoda imenuje izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti imenuje svet zavoda za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti direktorja več kot enkrat.
Strokovni kolegij
27. člen
Strokovni kolegij je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavlja ga sedem članov: direktor zavoda, strokovni vodja, če ga zavod ima, in šest oziroma pet farmacevtov z visoko izobrazbo, ki jih imenuje direktor.
Kadar ima zavod strokovnega vodjo, direktor imenuje strokovni kolegij v soglasju s strokovnim vodjem.
28. člen
Seje strokovnega kolegija sklicuje vodja strokovnega sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani strokovnega kolegija.
Naloge strokovnega kolegija so:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda,
– določa in predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela,
– daje mnenje k nabavi medicinske in druge opreme,
– svetu zavoda, direktorju in strokovnemu vodji daje mnenja in predloge o organizaciji in strokovnem delu in razvoju zavoda,
– predlaga plan izobraževanja in specializacij,
– daje mnenje k imenovanju strokovnega vodje,
– opravlja interni strokovni nadzor v zavodu,
– opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
Strokovni vodja
29. člen
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko izobrazbo farmacevtske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti.
30. člen
Svet zavoda imenuje strokovnega vodjo na osnovi javnega razpisa. Mandat strokovnega vodje traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko imenovana ponovno.
31. člen
Strokovni vodja opravlja naslednje naloge:
– vodi in odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– daje soglasje k razporejanju delavcev za dela in naloge, ki se nanašajo na strokovno delo zavoda,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona in statuta.
32. člen
Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje, na predlog direktorja, svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega kolegija. Mandat vodje organizacijske enote traja štiri leta. Pogoje in postopke za imenovanje vodij organizacijskih enot svet zavoda določi v statutu.
VI. DELOVNA RAZMERJA
33. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se urejajo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZAVODA
34. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljic. Za opravljanje dejavnosti zagotovijo ustanoviteljice zavodu nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Prostore, ki so del objekta in so opremljeni za opravljanje zdravstvene dejavnosti in jih zavod ne potrebuje več, lahko zavod odda v najem s soglasjem ustanoviteljic in v skladu z veljavno zakonodajo ter drugimi predpisi. Tako pridobljene prihodke je zavod dolžan nameniti za vzdrževanje in obnovo prostorov in opreme.
Zavod lahko prosto razpolaga samo s premičnim premoženjem.
35. člen
Za urejanje lastninskih razmerij ustanoviteljice določajo deleže na osnovi Sklepa k pogodbi o ureditvi lastninskih razmerij številka: 461-1/92, z dne 20. 1. 1992. Deleži so naslednji: Občina Hrastnik 23,3%, Občina Trbovlje 40,7% in Občina Zagorje 36,0%
36. člen
Premoženje in sredstva dana v upravljanje zavodu so določena v posebni pogodbi o prenosu premoženja in sredstev v upravljanje, sklenjeni med zavodom in ustanoviteljicami. V imenu ustanoviteljic pogodbo podpišejo župani.
37. člen
Zavod mora uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbnostjo dobrega gospodarja. Gospodarjenje s premoženjem nadzirajo Občinski sveti, Nadzorni odbori ustanoviteljic in strokovne službe ustanoviteljic (strokovne službe za področje premoženjskih zadev, financ in družbenih dejavnosti).
38. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– s plačili za opravljene storitve na trgu,
– s pogodbami z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– s pogodbami iz proračuna RS,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– s poslovnimi pogodbami, z donacijami in iz drugih virov, določenih z zakonom.
39. člen
Sredstva za investicije in za razširitev dejavnosti se zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic, iz lastnih virov, z donacijami in iz drugih virov.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
40. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabiti za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ter investicije v objekte, ki so mu dani v upravljanje.
S presežki prihodkov zavoda, ki niso predmet javne službe, oziroma so rezultat racionalizacije dela zavoda, zavod razpolaga samostojno in v skladu z zakonodajo ter o tem poroča ustanoviteljicam.
41. člen
Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj sredstev, mora zavod izdelati predlog pokritja primanjkljaja o katerem odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
42. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe le v vrednosti in obsegu programa dela zavoda, sprejetega v okviru letnih proračunov občin.
Zavod je dolžan ustanoviteljicam najmanj enkrat letno, po zaključku leta, poslati vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za uresničevanje funkcij ustanoviteljice.
Na zahtevo občinskih svetov ali županov mora zavod vsebinsko in finančno poročilo posredovati tudi med letom.
43. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za dejavnost ter za investicije in investicijsko vzdrževanje na osnovi sprejetega programa razvoja zavoda in sprejetih proračunov občin.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega obsega sredstev.
44. člen
Pogodbe, v okviru sprejetih letnih proračunov občin, o sofinanciranju dejavnosti, o investicijah in investicijskem vzdrževanju, z zavodom sklepajo župani ustanoviteljic.
Župani izdajajo tudi mnenja, soglasja in izjave, ki jih zavod potrebuje za prijave na različne razpise, vendar le v okviru sprejetih programov in sprejetih proračunov občine.
45. člen
Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje k:
– statutu,
– statusnim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– strateškemu načrtu zavoda,
– zadolževanju zavoda,
– imenovanju ali razrešitvi direktorja,
– ukinitvi posamezne dejavnosti,
– v drugih primerih določenih z zakonom in tem odlokom.
Če ustanoviteljice ne odločijo o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku do 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da so soglasje izdale.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, zavod in ustanoviteljice uredijo s posebno pogodbo.
47. člen
Direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
48. člen
Zavod mora sprejeti svoj statut ter oblikovati organe v skladu z določbami tega odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
Do sprejema statuta iz prejšnjega odstavka zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
Do uskladitve statuta se uporabljajo sedaj veljavni statut in drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ št. 12/91 in 2/92).
50. člen
Odlok se sprejme na občinskih svetih vseh treh občin ustanoviteljic v enakem besedilu, veljati pa prične osmi dan po objavi v uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 007-8/2009
Hrastnik, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l.r.
Št. 007-10/2009-1
Trbovlje, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Trbovlje
Bogdan Barovič l.r.
Št. 007-9/2009
Zagorje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Zagorje
Matjaž Švagan l.r.