Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje, stran 4152.

Na podlagi 3., 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 6. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08) se v 4. členu črtajo četrta, šesta in štirinajsta alineja.
Dosedanje peta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
V dosedanji trinajsti alineji, ki postane enajsta alineja, se doda pika.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Celje zagotavlja v režijskem obratu ali s koncesijo naslednje gospodarske javne službe:
– urejanja in vzdrževanja javnih zelenih površin;
– vzdrževanje javnih cest.«
3. člen
V 9. členu se črtajo prva, druga, četrta, peta in deseta alineja.
Dosedanje tretja, šesta, sedma in osma alineja postanejo prva, druga, tretja in četrta alineja.
Za dosedanjo deveto alinejo, ki postane peta alineja, se dodata nova šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– urejanje javnih parkirišč;
– gospodarjenje z javnimi objekti.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-5/2010
Celje, dne 6. aprila 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost