Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče, stran 4141.

Občinski svet Občine Braslovče je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) na 24. redni seji dne 7. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 59/08 z dne 13. 6. 2008). Določila tega odloka so določena v spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski zavod Celje d.o.o. Ul. XIV. divizije 10, 3000 Celje, št. projekta 77d2009 z datumom marec 2010.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se peta alineja zamenja z novo alinejo:
»– Kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OK)«
Nadomesti se Tabela 5: Dolžina obstoječega kanalizacijskega omrežja z novo tabelo in besedilom, in sicer:
»
+---------------------------------+----------------------------+
|    Obračunsko območje    |    Dolžina [m]     |
+---------------------------------+----------------------------+
|        OK        |     10788.47     |
+---------------------------------+----------------------------+
  Tabela 5: Dolžina kanalizacijskega omrežja«
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se peta alineja zamenja z novo alinejo:
»– kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje z oznako OK.«
V tabeli 7, ki prikazuje površine stavbnih zemljišč, ter neto tlorisne površine stavb po posameznih obračunskih območjih se brišeta peta in šesta vrstica ter se nadomestita z novo vrstico:
»
+--------------+----------+-----------+----------+---------+------+
|  Vrsta   |Obračunsko| Naselja | Parcele | Stavbe |Faktor|
| komunalne  | območje |      |     |     |izrabe|
|  opreme   |     |      |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+---------+------+
|Kanalizacijsko|  OK  |Braslovče, |1542913.01|381924.57| 0.15 |
|  omrežje  |     | Rakovlje, |     |     |   |
|       |     | Parižlje, |     |     |   |
|       |     | Topovlje, |     |     |   |
|       |     | Orla vas, |     |     |   |
|       |     | Trnava, |     |     |   |
|       |     |  Zakl,  |     |     |   |
|       |     |Šentrupert |     |     |   |
+--------------+----------+-----------+----------+---------+------+
                                 «
4. člen
V 9. členu se v tabeli 8 s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko območje brišeta peta in šesta vrstica ter se nadomestita z novo vrstico:
»
+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
|  Vrsta  |Obračunsko| Naselja | Skupni | Drugi  |Obračunski|
| komunalne | območje |      | stroški |  viri  | stroški |
|  opreme  |     |      |  [EUR] | [EUR]  | [EUR]  |
+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| Obstoječa |  OK  | Braslovče,|7697651.80|5804362.98|1893288.82|
|kanalizacija,|     | Rakovlje, |     |     |     |
|primarni vod |     | Parižlje, |     |     |     |
|in centralna |     | Topovlje, |     |     |     |
| čistilna  |     | Orla vas, |     |     |     |
|  naprava  |     |Šentrupert,|     |     |     |
| Kasaze, ter |     | Trnava, |     |     |     |
| investicije |     |  Zakl  |     |     |     |
| v tem in  |     |      |     |     |     |
| naslednjem |     |      |     |     |     |
|  letu   |     |      |     |     |     |
+-------------+----------+-----------+----------+----------+----------+
                                   «
5. člen
V 10. členu se v tabeli 9, ki opredeljuje stroške opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, brišeta peta in šesta vrstica ter se nadomesti z novo vrstico:
»
+--------------+----------+----------------+--------+--------+
|  Vrsta   |Obračunsko|  Naselja   | Cpij | Ctij |
| komunalne  | območje |        |    |    |
|  opreme   |     |        |    |    |
+--------------+----------+----------------+--------+--------+
|Kanalizacijsko|  OK  |  Braslovče,  | 1.23 | 4.96 |
|  omrežje  |     |  Rakovlje,  |    |    |
|       |     |  Parižlje,  |    |    |
|       |     | Topovlje, Orla |    |    |
|       |     | vas, Trnava, |    |    |
|       |     |   Zakl,   |    |    |
|       |     |  Šentrupert  |    |    |
+--------------+----------+----------------+--------+--------+
                               «
6. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo pred izdajo gradbenega dovoljenja.«
Za tretjim odstavkom se dodata četrti in peti odstavek:
»(4) Komunalni prispevek se za kanalizacijsko infrastrukturo lahko plača kot enkratni znesek, ali največ na šest obrokov, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek po uradni dolžnosti. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja morajo biti vse obveznosti v zvezi s komunalnim prispevkom za kanalizacijsko infrastrukturo poravnane pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje. Po plačilu zadnjega obroka občinska uprava Občine Braslovče izda soglasje o dovolitvi priključitve.
(5) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Braslovče z odločbo.«
7. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam, oziroma na lastne stroške.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-05/2010
Braslovče, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost