Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II, stran 4129.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 37. seji dne 1. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo, št. 17/96 in Uradni list RS, št. 59/05) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za oblikovanje objektov se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja prostorsko ureditvene pogoje v Občini Ajdovščina.
Maksimalne tlorisne dimenzije vrstnih hiš so 7 × 12 m, individualnih hiš pa 16 × 14 m. Odstopanja od maksimalnih tlorisnih gabaritov individualnih hiš so dopustna do 15%, kolikor so zagotovljeni ustrezni požarno varnostni in zdravstveno higienski pogoji. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so možna na podlagi soglasja pristojnega odbora občinskega sveta. Za individualno hišo številka 15 je v grafičnih prilogah že podan minimalni odmik objekta od parcelne meje.
Odstopanja od zakoličbene situacije so možna v smislu prilagajanja objektov konfiguraciji terena in ureditvi zunanjih površin, ob upoštevanju minimalnih odmikov od roba parcelne meje najmanj 2.0 m in od cestnega telesa najmanj 5.0 m ter ob upoštevanju oblikovanja enotnega uličnega niza.
Višina objektov nad terenom je P+1. Možna je gradnja objektov tudi z vkopano kletjo (K, P+1). Pri objektih z delno vkopano kletjo, je nad pritličjem možna izvedba mansarde (K, P+M), ter izvedba bivalnih prostorov v kleti. Maksimalna višina objektov ob kapi je + 7.0 m nad terenom.
Fasade objektov v uličnem nizu morajo biti skladno obdelane in svetlih pastelnih barv.«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ograje ob ulici z vhodi in uvozi ter podporni zidovi so grajeni do višine 1.8 m. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Ograditve na vrtni strani so iz zelenja do višine 1.5 m, ograje so dopustne le v primeru zavarovanja pred nezaželenimi zunanjimi vplivi.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora biti priključek na cesto oblikovan tako, da zagotavlja ustrezno varnost v skladu s predpisi, ki urejajo projektiranje cestnih priključkov.«
3. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na koncu slepih ulic so predvidena obračališča. Parkiranje avtomobilov je predvideno na gradbenih parcelah pred posameznimi objekti in v sklopu objektov.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352/01-24/95
Ajdovščina, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost