Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009, stran 4017.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 20. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2009, ki obsega:
+-----+-------------------------------------------+------------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     EUR|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)      |  1.665.681|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   931.434|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |   846.628|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   793.232|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   38.379|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitev   |   15.017|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   84.806|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |    3.751|
|   |premoženja                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     183|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |     92|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   80.780|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   117.992|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   21.230|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   96.762|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   616.255|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   121.050|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   495.205|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU     |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.850.700|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   348.036|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   100.944|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   17.173|
|   |varnost                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   223.677|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    6.242|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   380.575|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |410 subvencije               |   11.796|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   176.905|
|   |gospodinjstvom               |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   40.737|
|   |ustanovam                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   151.164|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.118.134|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.118.134|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    3.955|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |    3.955|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |(PRIMANJKLJAJ)               |  –185.019|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)    |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)           |   12.372|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   12.372|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   12.372|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –197.391|
|   |(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)         |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)       |   –12.372|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII. -IX.=-III) |   185.019|
+-----+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.    |    1.340|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-----+-------------------------------------------+------------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta 2009 znaša 1.340 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 151-20/2010
Odranci, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost