Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-C), stran 401.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. januarja 2010.
Št. 003-02-1/2010-2
Ljubljana, dne 19. januarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK-C)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) se v drugem odstavku 8. člena v šesti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru.«.
2. člen
V drugem odstavku 46. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Delovno razmerje za določen čas se sme z isto osebo za isto delo skleniti zaporedoma največ trikrat, katerih neprekinjen čas trajanja pa ne sme biti daljši od desetih let. Šest mesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve neprekinjenega desetletnega obdobja iz prejšnjega stavka.«.
3. člen
V drugem odstavku 65. člena se v tretji alinei črta besedilo », če njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo lokalni pomen«.
4. člen
V tretjem odstavku 77. člena se črta besedilo »in je izvzeto iz nadaljnjega pravnega prometa«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Bistveni sestavini pogodbe o neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture sta opredelitev javnega interesa za neodplačen prenos in prepoved odtujitve in obremenitve za najmanj 30 let. Pogodba o neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture, ki ne vsebuje bistvenih sestavin po tem odstavku, je nična. Prepoved odtujitve in obremenitve se vpiše v zemljiško knjigo.«.
5. člen
Drugi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kulturnemu društvu, ki deluje v javnem interesu, se lahko podeli status društva v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja društva.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
6. člen
V 82. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, se vpiše pod naslednjimi pogoji:
– da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture, ali ko gre za poklic, ki ga je zaradi kadrovskih potreb v kulturi potrebno posebej podpirati (deficitarni poklic) in
– da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta predpisan z zakonom, nista minili več kot dve leti.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 83. člena se na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »(deficitarni poklic), če delo samozaposlenega v zadnjih treh letih pomeni prispevek k razvoju področja, ki ga zajema ta poklic«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se samozaposlenemu v kulturi, ki zaprosi za pravico do plačila prispevkov in je dosegel starost najmanj 50 let ter mu do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev manjka največ šest let, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev, če se ob izpolnitvi le-teh upokoji. Če se samozaposleni ne upokoji ob izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev, se mu pravica do plačila prispevkov prizna do dejanske upokojitve.«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se druga alinea spremeni tako, da glasi:
»– določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje študijskih dosežkov iz prve alinee četrtega odstavka 82. člena tega zakona ter izpolnjevanja izjemnega kulturnega prispevka in prispevka k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic, iz prvega odstavka 83. člena tega zakona,«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– določi poklice iz prve alinee četrtega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena tega zakona, ki jih je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (deficitarni poklici),«.
9. člen
V 87. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če posameznik istočasno poda zahtevo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi, minister odloči o obeh vlogah hkrati. V tem primeru se lahko pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje prizna z dnem vpisa v razvid.
Če poda zahtevo za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposleni, ki je že vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, se mu pravica lahko prizna s prvim dnem naslednjega meseca, ko je vloga popolna.«.
10. člen
Doda se nov 102.a člen, ki se glasi:
»102.a člen
(sredstva evropske kohezijske politike)
Določbe tega zakona o javnem razpisu in javnem pozivu ter pogodbah o financiranju v javnem interesu za kulturo se ne uporabljajo za izbor projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev kohezijske politike Evropske skupnosti. Za te postopke se uporabljajo predpisi, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.«.
11. člen
V prvem odstavku 112. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.«.
12. člen
Peti odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, minister zavrže s sklepom.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, minister vlogo zavrže s sklepom.«.
13. člen
Na koncu tretjega odstavka 119. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.«.
14. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»120. člen
(odločba)
Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa.
V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko minister izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste iz tretjega odstavka prejšnjega člena odobri financiranje že zavrnjenega kulturnega projekta oziroma kulturnega programa ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.
Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Javnemu uslužbencu, ki je v času uveljavitve tega zakona že zaposlen po določbah 46. člena zakona, se začetek obdobja dopuščenega ponavljanja zaposlitve za določen čas in čas trajanja neprekinjene zaposlitve šteje od datuma prve zaposlitve v tem zaposlitvenem statusu.
16. člen
Postopki za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po tem zakonu.
Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po tistih predpisih, ki so za vlagatelja ugodnejši.
17. člen
Postopki za podelitev statusa delovanja v javnem interesu, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po tem zakonu.
18. člen
Javni razpisi, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po do sedaj veljavnih predpisih.
19. člen
Uredba samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04 in 76/06) in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) se uskladita z določbami tega zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 36/08).
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/09-21/35
Ljubljana, dne 11. januarja 2010
EPA 695-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti