Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica, stran 3296.

Na podlagi 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 118/08), 5. in 14. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občinski list, št. 4/09), 3. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo, št. 9/99) so Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba, dne 18. 2. 2010, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko, dne 4. 3. 2010, in Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, dne 3. 2. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09), 14. členom Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), 18. členom Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07), 17. členom Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/08), se v celotnem besedilu odloka nadomesti beseda »predstojnik«, v ustreznem sklonu, v besedo »vodja«.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena se doda stavek: »Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin soustanoviteljic.«.
3. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vsi akti – predpisi, po katerih pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave vodijo prekrškovne postopke, so navedeni v posebni prilogi, ki je objavljena na spletnih straneh občin soustanoviteljic.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »imenujejo in razrešujejo župani« nadomesti z besedilom »imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov«.
V tretjem odstavku 7. člena odloka se številka »7« nadomesti s številko »6«.
5. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda besedilo: »Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.«.
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja medobčinske uprave na podlagi pisnega pooblastila vseh županov.«.
6. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je župan sedežne občine oziroma po pooblastilu vodja medobčinske uprave.«.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame medobčinska uprava. Tem javnim uslužbencem se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi ter jim v podpis predloži anekse k pogodbam o zaposlitvi oziroma pogodbe o zaposlitvi.«.
8. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v uradnih glasilih občine po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka zadnji odločal. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2010-65
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
Št. 00701-13/2010-1
Bukovica, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 007-0001/2010-1
Miren, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost