Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

860. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, stran 2789.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06), 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Uradni list RS, št. 43/07), 17. člena Statuta Občine Hrastnik (UvZ, št. 28/06), 29. člena Statuta Občine Trbovlje (PB, UvZ, št. 28/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07), so občinski sveti Občine Hrastnik, na 19. seji dne 18. 12. 2008, Občine Trbovlje, na 16. seji dne 22. 12. 2008 ter Občine Zagorje ob Savi, na 16. seji dne 2. 3. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega izvrševanja nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzora in redarstva na območju občin ustanoviteljic.
2. člen
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« (v nadaljevanju: medobčinski inšpektorat in redarstvo).
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Občini Trbovlje.
(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna Občine Trbovlje.
(4) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje«, v sredini je napis: »Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi«. Imena občin si sledijo po navedenem zaporedju, brez ločil.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
(2) Župani občin ustanoviteljic se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, pobudo za sklic pa lahko poda vsaka občina ustanoviteljica ali vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
4. člen
(1) Pravice, medsebojne obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo s posebnim Dogovorom o medsebojnih razmerjih. Z njim se podrobno določijo pravice in obveznosti do skupnega organa, načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) V Dogovoru o medsebojnih razmerjih se posebej opredelijo skupne usmeritve županov za delo medobčinskega inšpektorata in redarstva.
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvršuje upravne naloge ter vodi prekrškovne postopke s področja izvajanja inšpekcijskega nadzora in redarstva na območju občin ustanoviteljic.
(2) Naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se podrobneje določijo v dogovoru iz prvega odstavka, 4. člena tega odloka.
6. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva na področjih, ki jih urejajo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakoni in podzakonskimi akti predpisane pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonu, ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje.
7. člen
(1) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana oziroma druge s strani župana pooblaščene osebe občinske uprave tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
(3) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva, imajo v glavi naziv organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine.
(4) O pritožbah zoper odločbe medobčinskega inšpektorata in redarstva v upravnih zadevah odloča župan tiste občine, v katero krajevno in stvarno pristojnost zadeva spada.
8. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi uradnica oziroma uradnik na položaju (v nadaljevanju: vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva), ki ga imenuje in razrešuje župan občine ustanoviteljice v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva na podlagi predhodnega soglasja županov ostalih občin ustanoviteljic.
(2) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja tudi naloge občinskega inšpektorja.
(3) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ustrezne delovne izkušnje določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, opravljen strokovni izpit za inšpektorja, izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter strokovni izpit iz upravnega postopka. Izjemoma se za vodjo inšpektorata in redarstva ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje oseba, ki nima opravljenih strokovnih izpitov, vendar jih mora opraviti najkasneje v dvanajstih mesecih od dneva imenovanja. V tem času lahko opravlja samo posamezna strokovna dejanja skladno z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku, vodi prekrškovni postopek in v njem odloča, po postopkih in na način, kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin.
(5) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu oziroma drugi s strani župana pooblaščeni osebi občinske uprave te občine, za delo medobčinskega inšpektorata in redarstva v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(6) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela medobčinskega inšpektorata in redarstva, organizira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(7) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva se pri izvrševanju nalog iz drugega odstavka tega člena izkazuje s službeno izkaznico in značko, ki ju izda župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(8) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva najmanj enkrat letno poroča o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva županom občin ustanoviteljic.
9. člen
(1) Občinski redar oziroma redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar) kot uslužbenec medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja vse naloge občinskega redarstva kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Občinski redar mora izpolnjevati splošne pogoje določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkus znanja iz upravnega postopka ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja je občinski redar-pripravnik in ne sme samostojno opravljati nalog občinskega redarja. Preizkus znanja mora opraviti najkasneje v dvanajstih mesecih po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.
(3) Po pooblastilu vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva lahko občinski redar opravlja tudi posamezna dejanja v postopku inšpekcijskega nadzora na način kot ga predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Občinski redar nosi predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo nošenje uniforme, označbo in opremo občinskega redarja.
(5) Občinski redar mora med opravljanjem svojega dela na terenu imeti službeno izkaznico in jo na zahtevo posameznika, zoper katerega vodi postopek za prekršek, pokazati. Službeno izkaznico izda župan občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo.
10. člen
(1) Za nadzor nad zakonitostjo in varstvom pravic oseb v postopkih občinskega redarstva župan občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, imenuje neodvisno, največ 5-člansko komisijo, za primer podaje ocene zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.
(2) V komisiji mora biti direktor občinske uprave oziroma druga s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave tiste občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, predstavnik policije ter predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.
11. člen
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko učinkovito deloval.
SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
12. člen
Občina ustanoviteljica, v kateri je sedež organa skupne občinske uprave, ima za javne uslužbence zaposlene v njej, status delodajalca.
13. člen
(1) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Odstotek financiranja delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva se podrobneje opredeli v dogovoru iz prvega odstavka 4. člena.
(2) Vsaki dve leti se uskladi razmerje iz prejšnjega odstavka in sklene ustrezen aneks k dogovoru.
(3) Sredstva za nemoteno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva morajo občine zagotavljati redno in enako prednostno kot za delovanje svojih občinskih uprav in organov.
(4) Za obveznosti iz delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva in za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odgovarjajo občine solidarno.
14. člen
(1) Za finančno poslovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo posluje preko podračuna proračuna občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinskega inšpektorata in redarstva je župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(4) Skrbnik posameznih postavk v finančnem načrtu medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(5) Plačane globe in drugi prihodki iz dejavnosti so prihodek proračuna občine, glede na krajevno pristojnost v zadevi.
15. člen
(1) Strokovne in tehnične naloge za medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(2) Ostali občini ustanoviteljici sta dolžni kriti te stroške in stroške uporabe prostora sedeža medobčinskega inšpektorata in redarstva občini ustanoviteljici, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z razmerjem opredeljenim v dogovoru iz prvega odstavka četrtega člena.
IZSTOP IN PRISTOP TER PRENEHANJE Z DELOM
16. člen
(1) Občina lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županoma ostalih občin ustanoviteljic najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
(2) Občina lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do medobčinskega inšpektorata in redarstva.
17. člen
(1) Občini, ki izrazi interes pristopa k medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, se pristop dovoli pod pogojem, da se občine ustanoviteljice strinjajo z njenim pristopom.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti občine pristopnice do medobčinskega inšpektorata in redarstva se podrobneje uredijo z aneksom k dogovoru iz prvega odstavka 4. člena.
18. člen
(1) V primeru odločitve, da medobčinski inšpektorat in redarstvo preneha z delom, si občine ustanoviteljice razdelijo skupno premoženje na enak način, kot so zagotavljale sredstva in druge materialne pogoje za njegovo delovanje.
(2) Predhodno morajo občine prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tiste pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev medobčinskega inšpektorata in redarstva, in ki spadajo pod njihovo krajevno pristojnost. Pri tem morajo občine poravnati vse materialne obveznosti medobčinskega inšpektorata in redarstva do tretjih oseb, prevzeti v svoje občinske uprave delavce, ki jih je skupni organ od njih prevzel na podlagi določil tega odloka in plačati sorazmerni delež stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, kolikor ga ne prevzame nobena občina in mu preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(3) O konkretni razdelitvi in prevzemu, sklenejo župani sporazum v roku 3 mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom, ko občine zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar najkasneje do 1. 7. 2009.
20. člen
(1) V 30. dneh po uveljavitvi tega odloka pripravi občina ustanoviteljica v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadrovski in finančni načrt za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(2) Kadrovski in finančni načrt iz prvega odstavka tega člena morajo potrditi župani občin ustanoviteljic pred sprejemanjem proračunov oziroma rebalansov proračunov posameznih občin ustanoviteljic.
(3) Župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest medobčinskega inšpektorata in redarstva, po predhodnem soglasju županov preostalih občin ustanoviteljic.
21. člen
(1) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom, od občin ustanoviteljic prevzame naloge in pristojnosti s področij: inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.
(2) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat in redarstvo prične z delom, prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki se razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije in redarstva.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva odločbe o imenovanju v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter jim predloži v podpis pogodbe o zaposlitvi.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov v Občini Trbovlje (UvZ, št. 24/03).
23. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic in začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 069-1/2008
Hrastnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l.r.
Št. 007-10/2008
Trbovlje, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Trbovlje
Bogdan Barovič l.r.
Št. 061-4/2008
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti