Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

738. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, stran 2564.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 in 127/06), 4. in 5. odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Uradni list RS, št. 23/05, 23/08 in 58/08), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med občino Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na izredni seji dne 28. 1. 2009, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na seji dne 11. 2. 2009 in Občinski svet Občine Šentrupert na seji dne 29. 1. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Zdravstveni dom Trebnje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) S tem odlokom se določa organizacija in dejavnost zavoda, organe zavoda, sredstva za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in javnega zavoda, varovanje poslovne skrivnosti in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem osnovne zdravstvene dejavnosti.
3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert. S soglasjem ustanoviteljic se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območje drugih občin pod pogoji iz zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(1) Zavod posluje pod imenom: Zdravstveni dom Trebnje.
Skrajšano ime zavoda: ZD Trebnje.
(2) Sedež zavoda je: Trebnje.
Poslovni naslov je Goliev trg 3, Trebnje.
Če se spremeni poslovni naslov ni potrebno spreminjati odloka.
(3) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 20 mm, v katerem je na zunanjem obodu izpisano Zdravstveni dom Trebnje, v sredini pa Goliev trg 3.
(4) Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo, uporabo in določi delavce, ki so odgovorni zanje.
5. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem neomejeno.
6. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v tem odloku.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba.
(2) Zavod z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne službe zadovoljuje potrebe po osnovnozdravstvenem varstvu predvsem občanom Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert.
(3) Zavod ne more nudenje osnovnozdravstvenih storitev, ki sodijo med storitve javne službe, odreči tudi drugim osebam.
(4) Dejavnost zavod opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in:
– Zdravstveni postaji Mirna, Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna,
– Zdravstveni postaji Mokronog, Paradiž 14, 8230 Mokronog in
– Splošni ambulanti Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
(5) Enote zavoda, zdravstvena postaja Mirna, zdravstvena postaja Mokronog in splošna ambulanta Doma starejših občanov Trebnje poslujejo v imenu in za račun zavoda in v pravnem prometu nimajo pooblastil.
8. člen
(1) Obseg dejavnosti zavoda se določi s programom dela in finančnim načrtom.
(2) Naloge, ki so strokovno tehnične narave, lahko opravljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju z ustanovitelji.
9. člen
(1) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju javne službe.
(2) Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z Ministrstvom, pristojnim za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
10. člen
(1) Glavna dejavnost zavoda, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnosti, dejavnost 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.
(2) Zavod, kot javno službo, izvaja poleg dejavnosti iz prvega odstavka še dejavnosti, razporejene po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifre:
86.220   Specialistična zunajbolnišnična dejavnost,
86.230   Zobozdravstvena dejavnost in
86.909   druge zdravstvene dejavnosti.
(3) Zavod za dopolnjevanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravlja še naslednje dejavnosti, razporejene po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifre:
47.740   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
55.201   Počitniški domovi in letovišča,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
      nepremičnin,
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost in
81.210   Splošno čiščenje stavb.
(4) Zavod lahko, za podporo dejavnostim iz tega člena, opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo osnovnozdravstvenih storitev ali s katerimi prispeva k popolnejšem izkoriščanju storitvenih zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. USTANOVITELJI ZAVODA IN PRISTOJNOSTI
11. člen
(1) Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka, ki se sprejeme s soglasjem vseh ustanoviteljic,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v zavod,
– odločanja o zadolževanju,
– odločanje o dajanju poroštev in garancij zavodu,
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za zagotavljanje dejavnosti pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,
– imenujejo člane sveta zavoda iz vrst ustanovitelja,
– dajanja mnenj k predlogom odločitev in odločitvam sveta zavoda ter sveta ustanoviteljic,
– odločanja o prodaji in obremenjevanju premoženja zavoda,
– dajanja soglasja k imenovanju direktorja zavoda,
– sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja.
(2) Občinski sveti imajo pri sprejemanju skupnih odločitev naslednji odstotek glasov:
----------------------------------------------------
 Občina Trebnje           71,63% glasov
 Občina Mokronog - Trebelno     15,78% glasov
 Občina Šentrupert         12,59% glasov.
----------------------------------------------------
(3) Skupne odločitve občinskih svetov se sprejemajo s 3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov, razen pri prvih petih alinejah prvega odstavka tega člena, ko je potrebno soglasje vseh občinskih svetov in sedmi alineji, ko o imenovanju članov sveta odloča vsak občinski svet ločeno.
(4) Pri odločanju glede poroštev in garancij občinski sveti odločajo na podlagi usklajenega predloga sveta ustanoviteljic s tem, da vsaka ustanoviteljica prevzame obseg poroštva ali garancije v okviru lastniških deležev.
(5) Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA
12. člen
(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v zavodu in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic zavoda.
(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic Zdravstvenega doma Trebnje (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega zavoda.
(5) Pečat Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj.
(6) Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
13. člen
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic zavoda. Mandat članu Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana oziroma županje.
(2) Župani izmed sebe določijo predsedujočega Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, začenši z županom, ki ga določi žreb.
(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.
14. člen
(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
-----------------------------------------------------
 Občina Trebnje           71,63% glasov
 Občina Mokronog - Trebelno     15,78% glasov
 Občina Šentrupert         12,59% glasov.
-----------------------------------------------------
(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve s ¾ (tričetrtinsko) večino glasov.
(3) O odločitvah Svet ustanoviteljic obvešča občinske svete ustanoviteljic.
(4) Odločitev župana je veljavna, kolikor ji ne nasprotuje Občinski svet občine, ki jo zastopa.
(5) Občinski svet je dolžan, v primeru nasprotovanja, podati mnenje najkasneje v roku 30. dneh po seznanitvi z odločitvijo. Šteje se, da je občinski svet seznanjen z odločitvijo Sveta ustanoviteljice tisti dan, ko je sklicana seja občinskega sveta, na katerem se odločitev Sveta ustanoviteljic obravnava.
15. člen
(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
1. podaja mnenja k aktu o organizaciji dela zavoda,
2. podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,
3. podaja mnenja k imenovanju direktorja zavoda,
4. podaja mnenja k razrešitvi direktorja zavoda,
5. podaja predloge za občinske svete ustanoviteljic glede dajanja poroštev in garancij,
6. sklicuje konstitutivno sejo sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda,
7. daje soglasje k načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja,
8. podaja druga mnenja in soglasja opredeljena v tem odloku.
(2) Svet ustanoviteljic usklajuje predloge pred odločitvami občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
1. izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja zavod,
2. odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda,
3. vstopom novega ustanovitelja,
4. statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda in
5. v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drugi predpis.
16. člen
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
17. člen
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic odplačno opravlja občinska uprava Občine Trebnje. Pogoje in cenik za tovrstne storitve določi Svet ustanoviteljic.
18. člen
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljic.
19. člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega zavoda in organe občin ustanoviteljic.
VI. ORGANI ZAVODA
20. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– strokovni svet.
Svet zavoda
21. člen
(1) Zavod upravlja Svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov.
(3) Svet zavoda šteje 9 članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanoviteljic
– trije predstavniki delavcev in
– en predstavnik uporabnikov.
(4) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanovitelji, pri čemer Občina Trebnje imenuje tri predstavnike, Občina Mokronog - Trebelno enega predstavnika in Občina Šentrupert enega predstavnika.
(5) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda izmed delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
(7) Mandat članov svet traja štiri (4) leta. Mandat članom sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Svet se lahko konstituira, ko so izvoljeni in imenovani vsi predstavniki ustanoviteljic in predstavniki delavcev. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
(8) Za člana sveta zavoda je lahko ista oseba imenovana ali izvoljena največ dvakrat zapored.
22. člen
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika.
(4) Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda in mora biti v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev.
(5) Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
23. člen
(1) Kandidat za člana sveta zavoda iz vrst delavcev je lahko tisti delavec, ki ga predlagajo najmanj trije delavci, ki so v delovnem razmerju vsaj 6 mesecev in reprezentativni sindikat.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pravico biti izvoljen.
24. člen
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno.
(4) Za volitve se oblikuje glasovnica. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(5) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
(6) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
(7) Pravico voliti imajo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri zavodu več kot 6 mesecev.
25. člen
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati za člane sveta iz vrst delavcev, ki so dobili največje število glasov.
(2) Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(3) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
26. člen
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda, ki so v delovnem razmerju pri zavodu več kot 6 mesecev oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(2) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(3) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(4) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
27. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče predsedujoči sveta ustanoviteljic in sicer v roku 7 dni po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda.
28. člen
(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,
– članu sveta, ki zastopa zavarovance oziroma druge uporabnike preneha status zavarovanca ali če preneha stalno prebivati na območju opravljanja dejavnosti zavoda.
(2) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.
29. člen
(1) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
4. imenuje člane strokovnega sveta zavoda v skladu s statutom,
5. sprejema kadrovski načrt,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. določi posebne pogoje za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti,
8. daje soglasje k cenam za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, v kolikor niso v pristojnosti drugih organov zavoda in države,
9. sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
10. odloča o delitvi presežka prihodka nad odhodki in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,
11. daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
13. obravnava vprašanja s področja dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
14. predlaga ustanoviteljici spremembo in širitev dejavnosti,
15. sprejema program dela in razvoja zavoda,
16. daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda, druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(3) Za svoje delo sprejme svet zavoda poslovnik o delu sveta zavoda.
Direktor
30. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
(3) Naloge direktorja so:
1. vodi delo zavoda,
2. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
3. pripravlja program razvoja javnega zavoda,
4. pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
5. oblikuje predlog nadstandardnih programov,
6. sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu in sveta ustanoviteljic,
7. predlaga kadrovski načrt,
8. imenuje pomočnika direktorja, oziroma pomočnika direktorja – strokovnega vodjo,
9. predlaga načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
10. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
11. poroča svetu ustanoviteljic in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
12. pripravi letno poročilo,
13. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
14. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
15. organizira mentorstvo za pripravnike,
16. odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
17. zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
18. skrbi za promocijo zavoda,
19. skrbi za trženje storitev,
20. pripravlja strokovne podlage za splošne akte, ki jih sprejema svet zavoda,
21. vodi načelne dogovore z ustanovitelji, ostalimi poslovnimi partnerji in državnimi organi glede sodelovanja,
22. oblikuje predlog dodatnih storitev,
23. odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
24. sodeluje pri delu organov zavoda,
25. skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,
26. opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(4) Direktor zastopa zavod neomejeno.
31. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskih svetov in mnenju sveta ustanoviteljic ter strokovnega sveta. Svet zavoda je vezan na soglasje občinskih svetov.
32. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:
– univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
(2) Mandat direktorja zavoda traja pet (5) let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
(4) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(5) Plača, nagrada in drugi dodatki direktorja se določijo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač direktorjev v javnem sektorju.
33. člen
(1) Če ima direktor izobrazbo medicinske smeri, opravlja poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodje.
(2) Direktor z izobrazbo medicinske smeri imenuje pomočnika direktorja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
(3) Če ima direktor izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, imenuje na predlog strokovnega sveta pomočnika direktorja – strokovnega vodjo, ki mora imeti medicinsko smer izobrazbe iste stopnje, kot je predpisana za direktorja in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
(4) Pomočnika direktorja oziroma pomočnika direktorja – strokovnega vodjo imenuje direktor za dobo trajanja svojega mandata.
(5) Postopek in način imenovanja pomočnika direktorja se podrobneje uredi s Statutom zavoda in Poslovnikom o delu sveta zavoda.
34. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določajo veljavni predpisi.
(2) Direktorja razrešuje svet zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje Sveta ustanoviteljic in soglasje občinskih svetov ter mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni. Svet zavoda ni vezan na mnenje sveta ustanoviteljic je pa vezan na soglasje občinskih svetov.
(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
Strokovni svet
35. člen
(1) Zavod ima strokovni svet. Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(2) Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda določene naloge.
VII. VIRI FINANCIRANJA
36. člen
Ustanovitelji javnega zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo javnega zavoda. Poleg tega se javni zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.
37. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva in prihodke za svoje delo:
– iz sredstev plačil za opravljene storitve javne službe,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in
– iz drugih virov.
(2) Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja.
(3) Prihodki nad odhodki doseženi iz virov po prvi, drugi in četrti lineji prvega odstavka tega člena se uporabljajo izključno za opravljanje osnovne dejavnosti zavoda.
38. člen
(1) Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
(2) Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter z drugimi sredstvi, ki jih poseduje in so mu dana v upravljanje ob ustanovitvi.
(3) Ustanoviteljice zagotavljajo in predajajo zavodu v upravljanje sredstva za poslovanje in delo v obliki premoženja, ki se deli po splošnem delitvenem ključu (številu prebivalcev) in sicer:
-------------------------------------------------------
 – Občina Trebnje v idealnem deležu    71,63%,
 – Občina Mokronog - Trebelno
  v idealnem deležu           15,78%,
 – Občina Šentrupert v idealnem deležu  12,59%.
-------------------------------------------------------
(4) Finančne pravice in obveznosti skupnega pomena za zavod se delijo med ustanoviteljice po splošnem delitvenem ključu.
(5) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
(6) S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, zavod upravlja in gospodari samostojno. Prihodki, ustvarjeni z upravljanjem z nepremičninami se namenijo izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje.
(7) Zavod prihodke, ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu, v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno, odhodke, vezane na to dejavnost, pa v sorazmernem delu glede na prihodke.
39. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev s katerimi upravlja zavod.
40. člen
(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta država in ustanovitelj.
(2) Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu financira ustanovitelj. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
(3) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanovitelja nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let).
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
41. člen
(1) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
(2) Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljev.
(3) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelje enkrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
42. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljicam nuditi ter obdobno, oziroma po sprejetju zaključnega računa pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic.
(2) Zavod je dolžan zlasti:
– poročati ustanoviteljicam o poslovanju in o svojih razvojnih načrtih,
– sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje njihovega razvoja.
(3) Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje v mnenje svetu ustanoviteljic in soglasje občinskim svetom.
43. člen
(1) Ustanoviteljica, ki ne izpolnjuje obveznosti prevzetih po tem odloku, se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor.
(2) Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku.
X. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
44. člen
(1) Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju dejavnosti, k so določeni za poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. NADZOR
45. člen
Nadzor nad izvajanjem te javne službe in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.
XII. STATUSNE SPREMEMBE
46. člen
(1) Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljev.
(2) O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločajo ustanovitelji. Predlog lahko poda vsak ustanovitelj ali direktor zavoda.
(3) Ustanovitelji lahko odločijo, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
XIII. PREHODNE DOLOČBE
47. člen
(1) Sedanjemu Svetu zavoda preneha mandat s konstitutivno sejo novega Sveta.
(2) Ustanoviteljice so dolžne imenovati oziroma izvoliti v Svet zavoda svoje člane najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
48. člen
(1) Sedanji Svet zavoda mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka določiti rokovnik za izvedbo volitev članov sveta kot predstavnikov delavcev, ki se morajo izvesti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve odloka.
(2) Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije v roku 60 dni od uveljavitve odloka.
49. člen
Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja tekoče naloge sveta dosedanji svet zavoda.
50. člen
(1) Sedanji direktor javnega zavoda opravlja posle direktorja tega zavoda do poteka mandata.
(2) Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, tem odloku in drugih aktih zavoda, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
(3) Direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis sprememb pri zavodu v sodni register, posamezna ustanoviteljica pa za vpis spremembe lastništva v zemljiški knjigi.
XIV. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
52. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.
53. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert.
(2) Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), sklenejo, kolikor je to potrebno, župani pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki mora biti sklenjena pisni obliki in pri podpisu pogodbe overoviti svoj podpis.
54. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 15/98).
(2) Zavod je pravni naslednik zavoda Zdravstveni dom Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko 596/91 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Trebnje, dne 28. januarja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-0012/2008
Mokronog, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 014-009/2009
Šentrupert, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost