Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5165. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj, stran 15545.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 34. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila in postopek za sofinanciranje programov in projektov ter letovanj namenjenim otrokom in mladim iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov ter letovanj se določi v vsakoletnem proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna določi višino sredstev za posamezen sklop iz 2. člena tega pravilnika župan s sklepom po predhodnem mnenju komisije iz 9. člena tega pravilnika.
Opredelitev pojmov, uporabljenih v tem pravilniku:
a) mladinska organizacija je prostovoljno združenje otrok in/ali mladih, ki ima najmanj 90% članstva v starosti do 29 let in najmanj 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let;
b) organizacija za mlade je neprofitna pravna oseba, katere dejavnosti so namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi;
c) mladinski program je skupek mladinskih aktivnosti, ki jih izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade, z namenom doseganja svojega osnovnega poslanstva. Pomeni kontinuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 30 tednov v letu in vključuje vsaj 15 aktivnih udeležencev;
d) projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec, kot na primer prireditev, druga enkratna akcija;
e) letovanje je organizirano druženje otrok in/ali mladih do starosti vključno 18 let ali letovanja oseb s posebnimi potrebami, za katere starostna omejitev ne velja, in ki traja najmanj 2 nočitvi;
f) osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki so uporabniki storitev varstveno delovnih centrov in za katere starostna omejitev ne velja;
g) osebe s slabšim socialnim položajem po tem pravilniku so otroci in/ali mladi do starosti vključno 18 let, v primeru ko dohodek na družinskega člana ne presega 15% povprečne plače v RS;
h) izraz mladi v tem pravilniku pomeni osebe, ki so jim namenjeni ukrepi, sprejeti v korist mladih, to je otrok, mladostnikov in mladih odraslih oseb obeh spolov, starih do vključno 29 let;
i) področji 1 in 2: vsebina projekta/programa se nanaša na poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih:
– področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist,
– področje 2: programi/projekti, ki so usmerjeni v obiskovanje in spoznavanje narave;
j) delovna akcija v splošno korist je npr. čiščenje naravnega okolja (vodotokov, pohodnih, učnih poti ...), urejanje objektov in okolice javnih objektov in objektov društev oziroma druga podobna opravila, ki vsebujejo fizično delo ter jo izvaja najmanj 8 udeležencev in traja najmanj 1 dan;
k) področje 3: vsebina projekta/programa, ki obsega ali zagotavlja:
– neformalno učenje, usposabljanje in druge oblike izobraževanj za večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– zagotavljanje avtonomije mladine,
– vključevanje mladih z manj priložnostmi,
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,
– spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– spodbujanje kulture ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej.
2. člen
Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira naslednje neprofitne oziroma nekomercionalne programe, projekte ter letovanja, ki so v javnem interesu občine:
Sklop A: mladinski programi in projekti
Sklop B: letovanja
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina,
– izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je šport oziroma kultura,
– nakup nepremičnin,
– turističnih potovanj,
– letovanj, kot so študijski obiski; aktivnosti, s katerimi se ustvarja dobiček; letovanja, ki jih lahko pojmujemo za turistična; festivali; jezikovni tečaji; izmenjavi šolskih skupin; športna tekmovanja; statutarna srečanja organizacij.
3. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine.
4. člen
Na razpis v sklopu A – mladinski programi in projekti se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:
– pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju,
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina,
– imajo v program/projekt vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov oziroma projektov,
– delovanja v razpisanem letu nimajo financiranega iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Na razpis v sklopu B – letovanja se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj za mlade,
– imajo v letovanje vključene mlade s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj mladih,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
5. člen
Višina sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov oziroma letovanj se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta sklop. Vrednost točke za posamezni sklop se določi tako, da se višina razpisanih sredstev za posamezni sklop deli s seštevkom vseh doseženih točk.
Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za sklope iz tega razpisa spremeni, se sorazmerno povečajo/zmanjšajo tudi sredstva programov/projektov iz teh sklopov. Sklepi o zmanjšanju/povečanju se izdajo po uradni dolžnosti takoj po sprejetju spremembe v proračunu.
6. člen
Merila za dodelitev točk – sklop A (mladinski programi in projekti)
+-------------------------+------------------------+
|Merila          |Točke          |
+-------------------------+------------------------+
|1. Organizacija:     |(točke se izključujejo) |
|– katere ustanovitev   |30           |
|predvideva poseben zakon |50           |
|(ne upošteva se Zakon o |            |
|društvih)        |            |
|– imajo status v javnem |            |
|interesu         |            |
+-------------------------+------------------------+
|2. Program, projekt   |(Točke za vsak     |
|– program na področju 1 |program/projekt)    |
|ali 2          |40           |
|– program na področju 3 |35           |
|– projekt na področju 1 |20           |
|– projekt na področju 2 |8            |
|– projekt na področju 3 |6            |
+-------------------------+------------------------+
|3. Ustaljenost,     |(točke se prištevajo k |
|inovativnost       |posameznemu       |
|– za vsak ustaljeni   |programu/projektu)   |
|mladinski        |3            |
|program/projekt, ki se  |            |
|izvaja več kot 2 leti  |            |
|ali katerega       |            |
|prijavitelji utemelji  |            |
|novost ali inovativnost |            |
|(vključevanje novih   |            |
|ciljnih skupin)     |            |
+-------------------------+------------------------+
|4. Program/projekt se  |(točke se prištevajo k |
|izvaja v več naseljih v |posameznemu       |
|občini:         |programu/projektu)   |
|             |2            |
|– program, ki se fizično |4            |
|izvaja v do vključno 2  |            |
|krajevnih skupnostih   |            |
|– program, ki se fizično |            |
|izvaja v več kot 2    |            |
|krajevnih skupnostih   |            |
+-------------------------+------------------------+
Prijavitelj lahko prijavi največ 4 programe in največ 20 projektov.
7. člen
Merila za dodelitev točk – sklop B (letovanja)
+-------------------------+------------------------+
|Merila          |Točke          |
+-------------------------+------------------------+
|Število udeležencev s  |1 točka/udeleženca (za |
|stalnim bivališčem v   |vsako nočitev)     |
|Občini Ajdovščina    |            |
+-------------------------+------------------------+
|Število udeležencev s  |2 točki/udeleženca (za |
|stalnim bivališčem v   |vsako nočitev)     |
|Občini Ajdovščina –   |            |
|osebe s slabšim     |            |
|socialnim položajem   |            |
+-------------------------+------------------------+
|Število udeležencev s  |4 točke/udeleženca (za |
|stalnim bivališčem v   |vsako nočitev)     |
|Občini Ajdovščina –   |            |
|osebe s posebnimi    |            |
|potrebami        |            |
+-------------------------+------------------------+
Dodatne točke, ki se prištejejo dobljenim točkam iz meril za letovanje
+-------------------------+------------------------+
|Število mentorjev    |točka/mentorja (za vsako|
|prostovoljcev, prisotnih |nočitev)        |
|na letovanju (upošteva  |1            |
|se največ 1 mentor na  |            |
|vsakih dopolnjenih 8   |            |
|udeležencev s stalnim  |            |
|bivališčem v Občini   |            |
|Ajdovščina, pri čemer  |            |
|mora imeti tudi mentor  |            |
|stalno bivališče v    |            |
|občini)         |            |
+-------------------------+------------------------+
8. člen
Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa, se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, od katerih je praviloma 1 predstavnik Občine Ajdovščina, 1 predstavnik strokovnega sveta Zavoda za šport Ajdovščina za področje dela z mladimi in 1 predstavnik zaposlenih v občinskem javnem zavodu, katerega dejavnost je področje mladih. Kot član komisije ne more biti imenovan član organizacije, ki kandidira na razpisu. Na podlagi ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava sklepe o dodelitvi sredstev oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog. Zoper sklep je možna pritožba na župana.
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa Občina Ajdovščina prejemnike sredstev pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, Občini Ajdovščina dostaviti poročilo o izvedbi mladinskih programov, projektov oziroma letovanj mladih ter dokazila o porabi sredstev. Poročilo je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela za vsak posamezen mladinski program oziroma projekt ter letovanje mladih posebej.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora izvajalec prejeta sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi če se ugotovi, da podatki ki so jih navedli v vlogi niso preverljivi.
12. člen
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-06/2009
Ajdovščina, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti