Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod, stran 15535.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99 in 38/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja:
– obdelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije,
– ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki niso iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije in njihovo odlaganje,
– dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
Dejavnosti zavoda obsegajo strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki se nanašajo zlasti na:
– izvajanje gospodarske javne službe,
– razvoj in načrtovanje,
– izobraževanje in informiranje v zvezi z radioaktivnimi odpadki,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe.
Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/97 in 17/08) razvrščene:
– 20.130 –    proizvodnja drugih anorganskih
         osnovnih kemikalij,
– 38.120 –    zbiranje in odvoz nevarnih
         odpadkov,
– 38.220 –    ravnanje z nevarnimi odpadki,
– 38.310 –    demontaža odpadnih naprav,
– 39.000 –    saniranje okolja in drugo
         ravnanje z odpadki,
– 52.100 –    skladiščenje,
– 52.210 –    spremljajoče storitvene
         dejavnosti v kopenskem prometu,
– 52.240 –    pretovarjanje,
– 58.140 –    izdajanje revij in druge
         periodike,
– 63.110 –    obdelava podatkov in s tem
         povezane dejavnosti,
– 63.990 –    drugo informiranje,
– 68.320 –    upravljanje nepremičnin za
         plačilo ali po pogodbi,
– 69.103 –    druge pravne dejavnosti,
– 69.200 –    računovodske, knjigovodske in
         revizijske dejavnosti; davčno
         svetovanje,
– 70.210 –    dejavnost stikov z javnostjo,
– 70.220 –    drugo podjetniško in poslovno
         svetovanje,
– 71.121 –    geofizikalne meritve,
         kartiranje,
– 71.129 –    druge inženirske dejavnosti in
         tehnično svetovanje,
– 71.200 –    tehnično preizkušanje in
         analiziranje,
– 72.190 –    raziskovalna in razvojna
         dejavnost na drugih področjih
         naravoslovja in tehnologije,
– 72.200 –    raziskovalna in razvojna
         dejavnost na področju
         družboslovja in humanistike,
– 73.200 –    raziskovanje trga in javnega
         mnenja,
– 74.900 –    drugje nerazvrščene strokovne
         in tehnične dejavnosti,
– 77.400 –    dajanje pravic uporabe
         intelektualne lastnine v zakup,
         razen avtorsko zaščitenih del,
– 82.190 –    fotokopiranje, priprava
         dokumentov in druge posamične
         pisarniške dejavnosti,
– 82.990 –    druge nerazvrščene spremljajoče
         dejavnosti za poslovanje,
– 84.130 –    urejanje gospodarskih področij
         za učinkovitejše poslovanje,
– 85.590 –    drugo nerazvrščeno
         izobraževanje, izpopolnjevanje
         in usposabljanje,
– 85.600 –    pomožne dejavnosti za
         izobraževanje.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva:
1. iz Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: namenski sklad) za financiranje storitev obdelave radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, kamor se uvrščajo naslednje dejavnosti:
– umeščanje in gradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov,
– izdelava programa razgradnje,
– iskanje rešitve za odlaganje izrabljenega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov,
2. s plačili uporabnikov skladišča in odlagališča radioaktivnih odpadkov v skladu s ceno storitev zavoda za financiranje: prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne obdelave in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije,
3. iz proračuna ustanovitelja za financiranje:
– storitev prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne obdelave in skladiščenja pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, v vrednostih, ki presegajo plačila malih povzročiteljev radioaktivnih odpadkov znanega izvora,
– storitev prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne obdelave in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije neznanih povzročiteljev radioaktivnih odpadkov,
– obratovanja in dekontaminacije centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov,
– dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin,
– dejavnosti, ki so povezane z umeščanjem in gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v deležu, ki se obračunava kot investicijski vložek države za delovanje zavoda in je določen v nacionalnem ali operativnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
4. iz drugih virov.
Zavod z namenskim skladom za vsako leto sklene pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in sofinanciranju programa dela.
Zavod z ustanoviteljem vsako leto sklene pogodbo o financiranju dejavnosti iz proračuna.«.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a, člen, ki se glasi:
»6.a člen
Zavod za vsako leto pripravi in sprejme letni program dela in finančni načrt, v katerem:
1. pregledno in natančno določi načrtovane naloge in projekte za tekoče leto,
2. mora biti razvidna dinamika dela in finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo,
3. je vsak projekt obrazložen glede na osnovni namen, pričakovane rezultate, način izvedbe, trajanje, ocene sredstev, potrebnih za njegovo izvedbo ter določeni viri financiranja.«.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela zavoda,«.
Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če ustanovitelj ne da soglasja k programu dela in finančnemu načrtu do 30. novembra, se glede financiranja zavoda uporablja program dela in finančni načrt zavoda za preteklo leto, na podlagi katerega se sklene pogodba o začasnem financiranju zavoda.
Če pridobljena sredstva na podlagi začasnega financiranja ne dosegajo načrtovane višine sredstev iz finančnega načrta in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti zavoda, upravni odbor zavoda o tem obvesti ustanovitelja, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01406-7/2009/4
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2111-0248
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina