Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, stran 15481.

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
1. člen
V Pravilniku o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09 in 71/09 – popr.) se zadnji stavek v drugem odstavku 6. člena spremeni tako, da se glasi: »Lokacija igralnega salona mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in nadzor državne meje.«.
2. člen
V 9. členu se za besedilom v oklepaju pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer mora imeti ena oseba licenco za vodjo igralnega salona ali za internega nadzornika in ena oseba licenco za blagajnika.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 21. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vstop obiskovalca lahko odobri samo oseba, ki ima licenco za vodjo igralnega salona ali za internega nadzornika.«.
4. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Avdio video posnetek mora omogočiti prepoznavo oznake zalogovnika bankovcev, ki se izprazni na števni mizi, števila preštetih bankovcev posameznih apoenov na števnem stroju in žetonov v števnici, če koncesionar za igralni salon izvaja štetje s števnim strojem.«.
5. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dnevno evidenco stanj in spremembe stanja gotovine in žetonov v trezorju mora koncesionar za igralni salon voditi na posebnem obrazcu, ki je sestavni del internega akta, ki ureja blagajniško poslovanje.«.
6. člen
Za osmim odstavkom 54. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Vsak nov oziroma spremenjen in dopolnjen tloris prostorov in načrt avdio video nadzora prostorov igralnega salona z vrisanimi in označenimi igralnimi napravami in kamerami s koti snemanja kamer mora koncesionar za igralni salon v elektronski ali pisni obliki predložiti nadzornemu organu najpozneje sedem dni pred spremembo.«.
7. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesionar za igralni salon mora voditi knjigo nadzora, ki vsebuje evidenco o opravljanju nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo v igralnem salonu, ki jo vodi tekoče dnevno in vsebuje naslednje podatke:
– datum in točen čas začetka poslovanja igralnega salona,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor in njen podpis, ter točen čas njenega prihoda in odhoda,
– opis nepravilnosti (npr. neupoštevanje predpisov in pravil iger, goljufija, tatvina) ali izrednih dogodkov (npr. stavka), ki so nastali v igralnem salonu,
– opis okvar in motenj v delovanju igralnih naprav in tehničnih sredstev (npr. okvara in poseg v igralno napravo, izpad električnega toka, prekinitev telekomunikacijske linije) ter drugih dogodkov (npr. sprememba lokacije igralne naprave, kamere, prenovitev igralnega prostora), ki so nastali v igralnem salonu,
– točen čas zaključka poslovanja igralnega salona.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo 35. člena tega pravilnika mora koncesionar za igralni salon avdio video posnetke dogodkov iz tretje alineje prvega odstavka tega člena hraniti najmanj en mesec od časa njihovega nastanka.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Koncesionar za igralni salon, ki prireja posebne igre na srečo v igralnem salonu na dan uveljavitve tega pravilnika, mora uskladiti interni akt, ki ureja blagajniško poslovanje, z določbo novega drugega odstavka 39. člena pravilnika v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-27/2009/55
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-1611-0215
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti