Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5092. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2010, stran 15328.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 190/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 24. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Benedikt za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV     |       |
|    |IN ODHODKOV        |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|Konto  |      Naziv      |    Znesek|
|    |              |     v EUR|
+--------+---------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      | 3.961.940,00|
|    |(70+71+72+73+74)      |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 1.882.000,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      | 1.349.370,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in  | 1.232.015,00|
|    |dobiček          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje  |   55.005,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago |   62.350,00|
|    |in storitve        |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki      |       –|
+--------+---------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |  532.630,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |   38.140,00|
|    |dohodki          |       |
|    |od premoženja       |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |   1.450,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni     |   1.570,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje  |  100.540,00|
|    |blaga in storitev     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki|  390.930,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |  771.670,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje  |   85.000,00|
|    |osnovnih          |       |
|    |sredstev          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje  |       |
|    |zalog           |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje  |  686.670,00|
|    |zemljišč          |       |
|    |in nematerialnega     |       |
|    |premoženja         |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |       –|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz  |       –|
|    |domačih virov       |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz  |       –|
|    |tujine           |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI    | 1.308.270,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |  562.846,00|
|    |drugih           |       |
|    |javnofinančnih institucij |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz  |  745.424,00|
|    |državnega         |       |
|    |proračuna iz sredstev   |       |
|    |proračuna EU        |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI       | 3.878.781,00|
|    |(40+41+42+43)       |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |  972.826,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki |  156.757,00|
|    |zaposlenim         |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev |   23.569,00|
|    |za socialno varnost    |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in  |  680.800,00|
|    |storitve          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti|   84.500,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve        |   27.200,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |  742.058,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije       |   17.293,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom |  445.010,00|
|    |in gospodinjstvom     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim |  104.778,00|
|    |organizacijam in ustanovam |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači  |  174.977,00|
|    |transferi         |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v   |       –|
|    |tujino           |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 2.035.797,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja    | 2.035.797,00|
|    |osnovnih sredstev     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  128.100,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|    |430 Investicijski transferi|       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi|   9.200,00|
|    |pravnim          |       |
|    |in fizičnim osebam     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi|  118.900,00|
|    |proračunskim uporabnikom  |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |   83.159,00|
|    |II.)            |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
|    |IN NALOŽB         |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       |
|    |POSOJIL          |       |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|    |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       |
|    |POSOJIL          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih |       |
|    |posojil          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih  |       –|
|    |deležev          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova   |       –|
|    |privatizacije       |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       –|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442)       |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |440 DANA POSOJILA IN    |       –|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH   |       |
|    |DELEŽEV          |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih |       –|
|    |deležev          |       |
|    |in naložb         |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin |       –|
|    |iz naslova privatizacije  |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|       |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje  |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)   |   81.500,00|
+--------+---------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA      |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |550 Odplačilo domačega   |   81.500,00|
|    |dolga           |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   1.569,00|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH    |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |  –81.500,00|
|    |VIII.)           |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE     |  –83.590,00|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) |       |
+--------+---------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    344,00|
|    |31. 12. 2009        |       |
+--------+---------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);
2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje vodovoda), ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o realizaciji poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2010, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 9.800,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 17.400,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži za investicije.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-007/2009-53
Benedikt, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost