Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5070. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«, stran 15119.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US, 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09), 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na 24. seji dne 21. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč in stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij SPZ);
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij MK);
– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih območij PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(3) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja. Obračunska območja za predvideno komunalno infrastrukturo so enaka ureditvenemu območju OPPN.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme na območju OPPN;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta na območju OPPN;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta na območju OPPN.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so tudi lastniki obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na območju OPPN pred sprejetjem tega odloka kolikor izvajajo nadzidave, dozidave, rekonstrukcije obstoječih objektov.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so tudi lastniki obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na območju OPPN pred sprejetjem tega odloka za vrsto opreme »fekalna kanalizacija«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP(i) = ((A(p) x C(pi) x D(pi)) + (K x A(t) x C(ti) x D(ti)))
pri čemer je:
KP(i)  … komunalni prispevek za določeno vrsto
     komunalne opreme
A(p)   … površina parcele (m2)
A(t)   … neto tlorisna površina objekta (m2)
K    … faktor dejavnosti
D(pi)  … delež parcele pri izračunu komunalnega
     prispevka
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta
     pri izračunu komunalnega prispevka
C(pi)  … indeksirani stroški opremljanja
     kvadratnega metra parcele z določeno
     komunalno opremo na obračunskem območju
C(ti)  … indeksirani stroški opremljanja
     kvadratnega metra neto tlorisne površine
     objekta z določeno komunalno opremo na
     obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i) x i
pri čemer je:
KP(i)  … izračunani komunalni prispevek za
     posamezno vrsto komunalne opreme, na
     katero se objekt priključuje
KP    … celotni izračunani komunalni prispevek
i    … indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo se skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) upošteva tudi strošek za obstoječo komunalno opremo. Način izračuna je tak, kot je določen z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, ki se pri tem uporabijo so:
+------------+------------+------------+-------------+
|Vrsta opreme|Oznaka obr. | Cena na  |  Cena na  |
|      |  obm.  |enoto Cpi_O | enoto Cti_O |
|      |      | [EUR/m2] |  [EUR/m2] |
+------------+------------+------------+-------------+
|CESTE    | OBO_C_1  |    4,851|    16,984|
+------------+------------+------------+-------------+
|KANALIZACIJA| OBO_K_1  |    5,338|    17,988|
+------------+------------+------------+-------------+
|VODOVOD   | OBO_V_1  |    3,246|    13,708|
+------------+------------+------------+-------------+
(3) Navedene vrednosti, se upoštevajo pri obračunu komunalnega prispevka za objekte, katerim se bo odmerjal komunalni prispevek pri gradnji znotraj OPPN Stanovanjska cona Žalec - Zahod.
7. člen
(1) Skupni stroški predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+----------------------------------+---------------+
|Sklop               | Vrednost (EUR)|
+----------------------------------+---------------+
|A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA   |  5.006.994,65|
+----------------------------------+---------------+
| I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ|   651.933,94|
+----------------------------------+---------------+
|   II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ|   283.318,00|
+----------------------------------+---------------+
|    III. STROŠKI GRADNJE OPREME|  4.071.742,71|
+----------------------------------+---------------+
|          Cestno omrežje|  2.238.084,64|
+----------------------------------+---------------+
|       Fekalna kanalizacija|   450.684,33|
+----------------------------------+---------------+
|       Meteorna kanalizacija|   566.961,49|
+----------------------------------+---------------+
|         Vodovodno omrežje|   384.359,50|
+----------------------------------+---------------+
|        Javna razsvetljava|   205.817,80|
+----------------------------------+---------------+
|        Ravnanje z odpadki|   10.498,95|
+----------------------------------+---------------+
|          Javne površine|   215.336,00|
+----------------------------------+---------------+
|B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV  |      0,00|
|OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV  |        |
+----------------------------------+---------------+
|SKUPAJ (A-B)           |  5.006.994,65|
+----------------------------------+---------------+
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cpi_P):
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|Vrsta opreme | Oznaka | PP [m2] | Vrednost  | Cena na |
|       |obr. obm. |     |  [EUR]  | enoto  |
|       |     |     |       | Cpi_P  |
|       |     |     |       | [EUR/m2] |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|I. STROŠKI  |OBO_SPZ_1 | 96.095,00|  651.933,94|   6,78|
|PRIDOBIVANJA |     |     |       |     |
|ZEMLJIŠČ   |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|II. STROŠKI |OBO_SPZ_1 | 96.095,00|  283.318,00|   2,95|
|PRIPRAVE   |     |     |       |     |
|ZEMLJIŠČ   |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|III. STROŠKI |     |     | 4.071.742,71|     |
|GRADNJE   |     |     |       |     |
|OPREME    |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Cestno| OBO_C_1 | 96.095,00| 2.238.084,64|   23,29|
|   omrežje|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|   Fekalna| OBO_FK_1 |123.636,00|  450.684,33|   3,65|
| kanalizacija|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|   Meteorna| OBO_MK_1 | 96.095,00|  566.961,49|   5,90|
| kanalizacija|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|  Vodovodno| OBO_V_1 | 96.095,00|  384.359,50|   4,00|
|   omrežje|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Javna| OBO_JR_1 | 96.095,00|  205.817,80|   2,14|
| razsvetljava|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|  Ravnanje z|OBO_PRO_1 | 96.095,00|  10.498,95|   0,11|
|   odpadki|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Javne| OBO_JP_1 | 96.095,00|  215.336,00|   2,24|
|   površine|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|SKUPNI    |     |     | 5.006.994,65|   51,06|
|STROŠKI   |     |     |       |     |
|OPREMLJANJA |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na posameznem obračunskem območju so (Cti_P):
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|Vrsta opreme | Oznaka |NTPO [m2] | Vrednost  | Cena na |
|       |obr. obm. |     |  [EUR]  | enoto  |
|       |     |     |       | Cti_P  |
|       |     |     |       | [EUR/m2] |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|I. STROŠKI  |OBO_SPZ_1 | 59.730,24|  651.933,94|   10,91|
|PRIDOBIVANJA |     |     |       |     |
|ZEMLJIŠČ   |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|II. STROŠKI |OBO_SPZ_1 | 59.730,24|  283.318,00|   4,74|
|PRIPRAVE   |     |     |       |     |
|ZEMLJIŠČ   |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|III. STROŠKI |     |     |       |     |
|GRADNJE   |     |     |       |     |
|OPREME    |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Cestno| OBO_C_1 | 59.730,24| 2.238.084,64|   37,47|
|   omrežje|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|   Fekalna| OBO_FK_1 | 68.823,24|  450.684,33|   6,55|
| kanalizacija|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|   Meteorna| OBO_MK_1 | 59.730,24|  566.961,49|   9,49|
| kanalizacija|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|  Vodovodno| OBO_V_1 | 59.730,24|  384.359,50|   6,43|
|   omrežje|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Javna| OBO_JR_1 | 59.730,24|  205.817,80|   3,45|
| razsvetljava|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|  Ravnanje z|OBO_PRO_1 | 59.730,24|  10.498,95|   0,18|
|   odpadki|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|    Javne| OBO_JP_1 | 59.730,24|  215.336,00|   3,61|
|   površine|     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
|SKUPNI    |     |     | 5.006.994,65|   82,83|
|STROŠKI   |     |     |       |     |
|OPREMLJANJA |     |     |       |     |
+-------------+----------+----------+-------------+----------+
(4) Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnega prispevka za obstoječo opremo in predvideno opremo v skladu s tem odlokom.
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (D(pi)) in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka je D(pi):D(ti)= 0,65:0,35.
10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05). Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+-----------+---------------------------+-----------+
| Klas. st. |    Klasifikacija    | Faktor K |
+-----------+---------------------------+-----------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe   |   1  |
+-----------+---------------------------+-----------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe   |   1,1  |
+-----------+---------------------------+-----------+
|11221   |Tri- in večstanovanjske  |   1,3  |
|      |stavbe           |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
|1122201  |Oskrbovana stanovanja   |   0,8  |
+-----------+---------------------------+-----------+
|11300   |Stanovanjske stavbe za   |   0,8  |
|      |posebne namene       |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
|121-a   |Gostinske stavbe (namenjene|   1,3  |
|      |samo strežbi pijač)    |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
|121-b   |Gostinske stavbe (vsi   |   1,0  |
|      |ostali primeri)      |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
|122    |Upravne in pisarniške   |   1,2  |
|      |stavbe           |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za|   1,2  |
|      |storitvene dejavnosti   |      |
+-----------+---------------------------+-----------+
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero se, na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05), objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo); za javno infrastrukturo (ceste, površine za ravnanje z odpadki, javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na način in po postopku, kot ga določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09).
(2) Način odmere komunalnega prispevka se izvaja skladno z določili iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki so preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
13. člen
Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejemom tega odloka in je bil komunalni prispevek že odmerjen se obračuna komunalni prispevek samo za fekalno kanalizacijo. Odmera se izvede skladno z določili iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki so preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna skladno z določili iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki so preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka izvede skladno z določili iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki so preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0007/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.