Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5062. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2008, stran 15098.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00 in 30/02) in 97. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet Občine Vitanje na 15. redni seji dne 21. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2008.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2008 realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------+------------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov |    v EUR|
+------+-------------------------------+------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+74) |  2.195.312|
+------+-------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)    |  1.476.834|
+------+-------------------------------+------------+
|70  |Davčni prihodki        |  1.437.855|
+------+-------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in    |  1.316.250|
|   |dobiček            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje    |   72.388|
+------+-------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in  |   49.217|
|   |storitve            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|71  |Nedavčni prihodki       |   38.979|
+------+-------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in   |   11.989|
|   |dohodki od premoženja     |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine    |     23|
+------+-------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki  |   26.603|
+------+-------------------------------+------------+
|72  |Kapitalski prihodki      |   52.157|
+------+-------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje    |   52.157|
|   |zemljišč in dolg. sredstev   |      |
+------+-------------------------------+------------+
|74  |Transferni prihodki      |   666.321|
+------+-------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki    |   335.381|
+------+-------------------------------+------------+
|   |741 Pprejeta sredstva iz dr.  |   330.940|
|   |pror. iz sred. EU       |      |
+------+-------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki         |  2.348.610|
+------+-------------------------------+------------+
|40  |Tekoči odhodki         |   801.455|
+------+-------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki   |   130.058|
+------+-------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za  |   19.938|
|   |socialno varnost        |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in    |   626.073|
|   |storitve            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |403 Plačilo obresti      |    5.103|
+------+-------------------------------+------------+
|   |409 Sredstva izločena v    |   20.283|
|   |rezerve            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|41  |Tekoči transferi        |   495.001|
+------+-------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in |   345.592|
|   |gospodinjstvom         |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim   |   71.868|
|   |organizacijam         |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači    |   77.541|
|   |transferi           |      |
+------+-------------------------------+------------+
|42  |Investicijski odhodki     |  1.052.154|
+------+-------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih |  2.615.764|
|   |sredstev            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|III. |Presežek odhodkov nad prihodki |   153.298|
+------+-------------------------------+------------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in  |      |
|   |naložb             |      |
+------+-------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil |      |
|   |in prodaja kapitalskih deležev |      |
+------+-------------------------------+------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih   |      |
|   |posojil            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje   |      |
|   |kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------+------------+
|44  |Dana posojila in povečanje   |      |
|   |kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih   |      |
|   |deležev            |      |
+------+-------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila  |      |
|   |(IV-V)             |      |
+------+-------------------------------+------------+
|C)  |Račun financiranja       |      |
+------+-------------------------------+------------+
|VII. |Zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje    |      |
+------+-------------------------------+------------+
|VIII. |Odplačilo dolga        |      |
+------+-------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga  |      |
+------+-------------------------------+------------+
|IX/2 |Neto odplačilo dolga (VIII-  |      |
|   |VII)              |      |
+------+-------------------------------+------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na  |   153.298|
|   |računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |      |
|   |VII)              |      |
+------+-------------------------------+------------+
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje, dne 31. 12. 2008, je 48.647,13 EUR in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2009.
5. člen
Ta odlok se začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-003/2009
Vitanje, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost