Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4890. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), stran 14789.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-6
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt-A)
1. člen
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) se v prvem odstavku 2. člena v 8. točki pred podpičjem doda besedilo »oziroma, če smernice niso bile izdane, ali so bili pri pripravi prostorskega akta upoštevani predpisi z njihovega delovnega področja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko ter doda besedilo »Nosilci urejanja prostora so državni in lokalni;«.
2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(2) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(3) Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi seznam državnih nosilcev urejanja prostora in ga objavlja na svojih spletnih straneh.
(4) Ministrstvo izdaja smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. S smernicami se na podlagi državnih prostorskih aktov opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za razvoj poselitve, predvsem glede:
– omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
– razvoja naselij in razpršene poselitve,
– razmestitve dejavnosti v prostoru in
– območij namenske rabe prostora.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se vejica za besedo »ministrstvo« in besedilo »pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),« črtata.
4. člen
V drugem odstavku 46. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.«.
5. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter drugih oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.
(2) Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta, pripravljen v skladu s predpisom iz petega odstavka 39. člena tega zakona, skupaj s prikazom stanja prostora iz prejšnjega odstavka ministrstvu. Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi smernic in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Po objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji v 30 dneh od poziva predložijo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. V smernicah nosilci urejanja prostora opozorijo tudi na morebitne pomanjkljivosti podatkov v prikazu stanja prostora z njihovega delovnega področja.
(3) Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu in občini. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v roku iz drugega odstavka pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.«.
6. člen
V prvem odstavku 48. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ob upoštevanju smernic iz drugega odstavka prejšnjega člena občina dopolni osnutek občinskega prostorskega načrta.«.
7. člen
V 49. členu se besedo »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
8. člen
V drugem odstavku 50. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Občina z javnim naznanilom po svetovnem spletu in na krajevno običajni način obvesti javnost o:«.
V petem odstavku se beseda »strateškega« nadomesti z besedo »občinskega«.
9. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(predlog občinskega prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnosti iz šestega odstavka prejšnjega člena občina pripravi predlog občinskega prostorskega načrta.
(2) Predlog občinskega prostorskega načrta, skupaj z obrazložitvijo pripravljavca, kako so bile pri njegovi pripravi upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, občina pošlje ministrstvu. Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Če je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina navedenemu predlogu priloži okoljsko poročilo.
(3) Po objavi gradiva iz prejšnjega odstavka na svetovnem spletu občina pozove vse nosilce urejanja prostora, naj ji v 30 dneh od poziva predložijo mnenja k predlogu občinskega prostorskega načrta. Nosilci urejanja prostora pošljejo mnenja tudi ministrstvu.
(4) Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo mnenj k predlogu občinskega prostorskega načrta, pripravljavec nadaljuje s pripravo občinskega prostorskega načrta.
(5) Če nosilci urejanja prostora ugotovijo, da občina pri pripravi predloga občinskega prostorskega načrta ni upoštevala njihovih smernic oziroma predpisov iz njihove pristojnosti, morajo v mnenju svojo ugotovitev utemeljiti.
(6) Če je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojni državni nosilci urejanja prostora v mnenju iz tretjega odstavka tega člena opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(7) Na podlagi mnenj iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
10. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
(ugotavljanje usklajenosti predloga občinskega prostorskega načrta)
(1) Občina pošlje ministrstvu predlog občinskega prostorskega načrta, pripravljenega ob upoštevanju mnenj iz tretjega odstavka prejšnjega člena, skupaj z obrazložitvijo in utemeljitvijo iz 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona.
(2) Minister na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka s sklepom ugotovi usklajenost predloga občinskega prostorskega načrta, če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice upoštevane oziroma da so bili pri njegovi pripravi ustrezno upoštevani predpisi z njihovih delovnih področij.
(3) Če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice niso bile upoštevane oziroma da predpisi z njihovih delovnih področij niso bili ustrezno upoštevani, ministrstvo v sedmih dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka vladi predlaga, da odloči o usklajenosti predloga občinskega prostorskega načrta. Vlada odloči o usklajenosti s sklepom v roku 45 dni.
(4) V primeru, da ministrstvo v roku iz drugega odstavka tega člena ali vlada v roku iz tretjega odstavka tega člena ne izdata sklepa o ugotovitvi usklajenosti, se šteje, da je predlog občinskega načrta usklajen, razen v primeru, če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zavrnilo izdajo potrdila, da so vplivi izvedbe predloga občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi.«.
11. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom po tem, ko od ministrstva ali vlade prejme sklep o ugotovitvi usklajenosti iz drugega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena ali po tem, ko v rokih iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena odločitve pristojnega organa ne prejme.
(2) Občina objavi občinski prostorski načrt skupaj z navedbo datuma in številke sklepa ministra iz drugega odstavka prejšnjega člena ali sklepa vlade iz tretjega odstavka prejšnjega člena, v uradnem glasilu.
(3) V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena občina objavi odlok brez datuma in številke sklepa.«.
12. člen
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
(izvajanje nadzora zakonitosti)
(1) Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta so nosilci urejanja prostora dolžni preveriti upoštevanje svojih mnenj, ki so jih dali k predlogu občinskega prostorskega načrta. Če ugotovijo, da občina mnenj ni upoštevala, morajo pristojna ministrstva skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako na svojem področju izvesti nadzor nad zakonitostjo občinskega prostorskega načrta.
(2) Kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta mu ne glede na določbe zakona, ki ureja državno upravo, ni treba predlagati rešitev in določiti roka za uskladitev spornih občinskih prostorskih načrtov, temveč lahko vladi takoj predlaga, da pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma zakonom.«.
13. člen
Tretji odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za postopek priprave in sprejemanja občinskega strateškega prostorskega načrta smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta, razen določb 51.a člena.«.
14. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »iz petega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 3. točke tretjega odstavka«.
15. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »ter ga pošlje ministrstvu« črta.
16. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti iz prejšnjega člena ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.«.
17. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.«.
18. člen
V drugem odstavku 66. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.«.
19. člen
V 67. členu se besedilo »do 51. člena« nadomesti z besedilom »do 51.a člena«.
20. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski sveti udeleženih občin sprejmejo regionalni prostorski načrt v enakem besedilu z odlokom, ki ga objavijo v uradnih glasilih vseh udeleženih občin skupaj z navedbo številke in sklepa ministra iz drugega odstavka 51.a člena ali sklepa vlade iz tretjega odstavka 51.a člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primerih iz četrtega odstavka 51.a člena tega zakona udeležene občine objavijo odlok brez datuma in številke sklepa.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)
(1) Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v postopku priprave občinskega in regionalnega prostorskega načrta po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) dokonča:
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovanje, če je občina osnutek občinskega oziroma regionalnega prostorskega načrta poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona, in
– potrditev predloga občinskega prostorskega načrta, ki vključuje pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in mnenja ministrstva k temu predlogu, če je občina slednjega poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo ob smiselni uporabi določb prvega in drugega odstavka tega člena, zaključeni pa morajo biti do 1. januarja 2011. Šteje se, da so postopki priprave in sprejetja prostorskih sestavin zaključeni do tega roka, če je bila do takrat opravljena njihova javna razgrnitev.
22. člen
(uskladitev drugih predpisov s tem zakonom)
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v šestem in sedmem odstavku 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) uporabljeni izraz »sklep o potrditvi predloga plana po predpisih o prostorskem načrtovanju« pomeni »sklep o ugotovitvi usklajenosti« po določbah tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/09-6/46
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 692-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti