Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4629. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, stran 14156.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 76/08), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/2006), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/01, 101/01), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 79/03), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Veržej (Uradni list RS, št. 30/00) so Občinski svet Občine Ljutomer dne 30. 9. 2009, Občinski svet Občine Križevci dne 16. 11. 2009, Občinski svet Občine Radenci dne 12. 11. 2009, Občinski svet Občine Razkrižje dne 20. 10. 2009, Občinski svet Občine Sveti Jurij dne 19. 11. 2009 in Občinski svet Občine Veržej dne 1. 10. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Radenci, Občina Razkrižje, Občina Sveti Jurij in Občina Veržej ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen
Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V notranjem krogu pa napis: Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani imenujejo in razrešujejo vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic ter naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja svoje naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z:
1. Zakonom o varnosti cestnega prometa,
2. Zakonom o občinskem redarstvu,
3. Zakonom o varstvu javnega reda in miru,
4. odloki o občinskih cestah,
5. odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,
6. odloki o oglaševanju in reklamiranju,
7. odloki o občinskih taksah,
8. odloki o pokopaliških dejavnostih,
9. odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
10. odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
11. odloki o oskrbi s pitno vodo,
12. odloki s področja naravne in kulturne dediščine,
13. drugimi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek Proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in delovne izkušnje v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
10. člen
Občina Ljutomer, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata in redarstva status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Ljutomer.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Ljutomer na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Občine ustanoviteljice pokrivajo stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata po dveh ključih, in sicer:
1. Po prvem ključu razdelitve (glede na število prebivalcev):
Občina Ljutomer                     45%
Občina Radenci                     20%
Občina Križevci                     14%
Občina Sveti Jurij                   11%
Občina Razkrižje                     5%
Občina Veržej                      5%
financirajo občine odhodke za plače in druge izdatke za zaposlenega inšpektorja, inšpektorja, ki je istočasno vodja organa in vodja redarstva ter administratorja, za prispevke delodajalca za socialno varnost, za izdatke za blago in storitve, ter nakup opreme.
Po istem ključu se za obračun plač za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, vsa računovodska opravila in za vsa kadrovska opravila za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skupne stroške Medobčinskega inšpektorata in redarstva všteje 10% stroškov dela javnega uslužbenca, ki v občinski upravi Občine Ljutomer obračunava plače in 20% stroškov dela javnega uslužbenca, ki v občinski upravi Občine Ljutomer vodi kadrovske zadeve.
Po drugem ključu razdelitve (glede na število redarjev v občini):
Občina Radenci                     50%
Občina Ljutomer                     25%
Občina Križevci                    6,25%
Občina Razkrižje                   6,25%
Občina Sveti Jurij                  6,25%
Občina Veržej                     6,25%
financirajo občine odhodke za plače in druge izdatke za zaposlene redarje, za prispevke delodajalca za socialno varnost, za izdatke za blago in storitve in nakup opreme, ki se nanašajo izključno na redarje.
13. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave Občine Ljutomer.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan Občine Ljutomer. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prvem odstavku prejšnjega člena.
14. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna Občine Ljutomer.
Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun Občine Ljutomer, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva je priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva je župan Občine Ljutomer, ki je tudi skrbnik prihodkov. Skrbnik proračunskih postavk, ki so zajete v finančnem načrtu, je vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
15. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
16. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva na podlagi tega odloka in dogovora iz 16. člena odloka.
V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat in redarstvo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in kadrovski načrt. V nadaljnjih devetdesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujejo vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
18. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo prične z delom po tem odloku z dnem njegove uveljavitve.
Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, nadaljujejo delo po tem odloku.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda ustrezne akte v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli doslej.
19. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Ljutomer.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni list RS, št. 1/09).
Št. 007/2009-440
Ljutomer, dne 9. decembra 2009
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
 
Župan
Občine Križevci
Branko Belec l.r.
 
Župan
Občine Radenci
Mihael Petek l.r.
 
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
 
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
 
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost