Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni, stran 14076.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) in za izvrševanje 144. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni
1. člen
V Pravilniku o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05) se v 1. členu črta besedilo »in pooblaščene osebe za usposabljanje kandidatov, ki pristopijo k izpitom za upravljanje s čolni (v nadaljnjem besedilu: izvajalci tečajev)«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpiti za upravljanje s čolnom se opravljajo na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava). V primeru, da je za opravljanje izpita in preizkusa znanja prijavljenih najmanj 25 kandidatov, se lahko izpit in preizkus znanja opravljata tudi po razporedu in v kraju, ki ga določi Uprava.«.
V četrtem odstavku se za besedo »opravljajo« doda besedilo »državljani Republike Slovenije in«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(1) Izpiti za upravljanje s čolni se opravljajo pred izpitno komisijo.
(2) Predstojnik Uprave sprejme sklep o določitvi predsednika in članov izpitnih komisij izmed delavcev Uprave. V sklepu določi, za katere predmete iz izpitnega programa so zadolženi posamezni člani. Predsednik izpitne komisije izbere za vsak posamezni izpitni rok vodjo in dva člana komisije (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija).
(3) Člani izpitne komisije za izpit in za preizkus znanja so lahko osebe, ki imajo opravljen izpit za častnika v krovni službi, razen častnika, zadolženega za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500, ali izpit za častnika v strojni službi, in najmanj tri leta delovnih izkušenj v pomorskem prometu.
(4) Člani izpitne komisije za VHF GMDSS izpit so lahko osebe, ki imajo opravljen izpit za častnika v krovni službi, razen častnika, zadolženega za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500, ali najmanj izpit za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom, in najmanj tri leta delovnih izkušenj v pomorskem prometu.
(5) Član izpitne komisije oziroma njegovi sorodniki v ravni vrsti in stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, ter zakonci in zunajzakonski partnerji vseh teh oseb ne smejo izvajati tečajev in ne predavati kandidatom.
(6) Članom izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v višini, ki jo določi minister. Članom izpitne komisije ne pripada plačilo za delo v izpitni komisiji, kadar se izpiti opravljajo med delovnim časom.«.
4. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo z dokazilom o poravnani upravni taksi in pristojbini, potrdilom o zdravstveni sposobnosti, potrdilom o opravljeni prvi pomoči in fotografijo velikosti, ki je predpisana za potno listino, vloži na Upravi.«.
V šestem odstavku se besedilo »kopija vozniškega dovoljenja« nadomesti z besedilom »pisna izjava o izdanem vozniškem dovoljenju«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja pisna izjava o izdanem vozniškem dovoljenju A, B, C, D, E kategorije ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.«.
5. člen
Črtajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek 8. člena.
6. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če kandidat brez opravičljivega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju izpita ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil. Glede stroškov izpita se šteje, kot da je izpit opravljal. Kandidat opraviči neudeležbo na izpitu pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom.«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. pridobile strokovno izobrazbo plovbni tehnik, ladijski strojni tehnik ali najmanj inženir pomorstva – smer navtika;«.
V 2. točki se besedilo »ali izpit za častnika v strojni službi« nadomesti z besedilom », razen za člana posadke v sestavi krovne straže«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. pisna izjava o pridobljeni izobrazbi ali overjeno spričevalo, če spričevalo ni bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji;«.
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»2. pisna izjava o pridobljenem pooblastilu o nazivu ali pooblastilo o nazivu, če pooblastilo ni bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji;«.
8. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo z dokazilom o poravnani upravni taksi in pristojbini, potrdilom o zdravstveni sposobnosti in potrdilom o opravljeni prvi pomoči vloži na Upravi.«.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 18. člena se številka »8.« nadomesti s številko »2.a«.
10. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če kandidat brez opravičljivega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja ali brez opravičljivega razloga odstopi, ko je že začel opravljati preizkus znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil. Glede stroškov preizkusa znanja se šteje, kot da je preizkus znanja opravljal. Kandidat opraviči neudeležbo na preizkusu znanja pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred preizkusom znanja.«.
11. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat, ki želi opravljati VHF GMDSS izpit, mora biti star najmanj 16 let. Pisno prijavo z dokazilom o poravnani upravni taksi in pristojbini ter fotografijo velikosti, ki je predpisana za potno listino, vloži na Upravi.«.
12. člen
V 26. členu se pred številko 8. doda številka 2.a.
13. člen
V prvem odstavku 29. člena pred besedilom »inženir pomorstva – smer navtika« doda besedo »najmanj«.
V drugem odstavku se besedilo »dokazilu o opravljenih izpitih iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »pisne izjave o opravljenih izpitih iz prejšnjega odstavka ali dokazila, če izpiti niso bili opravljeni v Republiki Sloveniji,«.
14. člen
Črta se naslov V. poglavja ter 30. do 35. člen.
15. člen
Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pogrešitev potrdila Uprava objavi na svojih spletnih straneh.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Uprava izda na vlogo osebe novo potrdilo po objavi pogrešitve potrdila na svojih spletnih straneh.«.
16. člen
Priloge 1, 4 in 7 se nadomestijo z novimi Prilogami 1, 4 in 7, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-1/2003/82
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-2411-0031
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost