Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, stran 13916.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 26. člena in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1 in 56/08) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji dne 15. 12. 2008, Občinski svet Občine Destrnik na seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Gorišnica na seji dne 22. 9. 2009, Občinski svet Občine Hajdina na seji dne 12. 3. 2009, Občinski svet Občine Juršinci na seji dne 9. 2. 2009, Občinski svet Občine Kidričevo na seji dne 2. 7. 2009, Občinski svet Občine Markovci na seji dne 10. 3. 2009, Občinski svet Občine Majšperk na seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Videm na seji dne 17. 2. 2009, Občinski svet Občine Zavrč na seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Žetale na seji dne 18. 3. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
1. člen
Četrti odstavek 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Uradni list RS, št. 9/04 in 115/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov, odloči glas predsednika sveta.«.
2. člen
Spremeni se 31. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Svet sestavlja šest članov, in sicer:
- pet predstavnikov občin ustanoviteljic, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo občine ustanoviteljice ter
- en predstavnik zaposlenih.
(2) Razporeditev predstavnikov občin ustanoviteljic v svetu je naslednja:
- Mestna občina Ptuj - dva predstavnika,
- občine levega brega Drave (Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Markovci) - en predstavnik,
- občine desnega brega Drave (Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč in Žetale) - dva predstavnika.
(3) Člane sveta imenujejo občine po deležu prebivalcev, ki jih pokrivajo. Predstavnik, ki predstavlja več občin v svetu, mora biti vsak mandat iz druge občine.
(4) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(5) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
3. člen
Za 31. členom se dodajo novi členi od 31.a do 31.c člena, ki se glasijo:
»31.a člen
(1) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi zaposleni, ki delajo v zavodu nepretrgoma najmanj šest mesecev, razen direktorja in vodilnega osebja. Družinski člani vodilnega osebja nimajo pravice voliti predstavnikov v svet zavoda.
(3) Svet s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
31.b člen
(1) Postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik ter dva člana. Predsednik ter člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za člana sveta.
(2) Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izide glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
(3)Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi zaposleni v zavodu, ki pridobijo najmanj deset odstotno podporo zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev ter osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem.
31.c člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec izbral več kot enega kandidata.
(2) Za člana sveta je izbran tisti kandidat, ki je zbral največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela isto število glasov, se izbere tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«.
4. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Član sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je bil imenovan, če:
- sam zahteva razrešitev,
- se ne udeležuje sej,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
- s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda.
(2) O predčasni razrešitvi predstavnika občin ustanoviteljic odloča na predlog sveta ali direktorja občina oziroma občine ustanoviteljice, ki so člana imenovale.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje novi član, po istem postopku, kot je bil imenovan razrešeni član.«.
5. člen
Za 33. členom se doda nov člen 33.a, ki se glasi:
»33.a člen
(1) Predstavniku zaposlenih v svetu predčasno preneha mandat s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ter z odpoklicem.
(2) Postopek odpoklica predstavnika zaposlenih v svetu se začne na predlog najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Zahteva mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise zaposlenih, ki predlagajo odpoklic. Predloži se volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva ne zavrne, volilna komisija razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika zaposlenih v svetu in določi dan glasovanja. Predstavnik zaposlenih je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu. ».
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda do prenehanja mandata opravlja svoje naloge v dosedanji sestavi.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko je v enakem besedilu sprejet na mestnem svetu in občinskih svetih občin ustanoviteljic.
Št. 007-37/2008
Ptuj, dne 15. decembra 2008
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 032-7/2009-12R-5/10
Destrnik, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 031-01-61/2009
Gorišnica, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l.r.
Št. 015-1-1/2009
Hajdina, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
Št. 007-0010/2009-5
Juršinci, dne 9. februarja 2009
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.
Št. 015-03-2/00
Kidričevo, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Kidričevo
Jože Murko l.r.
Št. 0007-0001/2009
Markovci, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.
Št. 007-6/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 257
Videm, dne 17. februarja 2009
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 007-4/2008-3
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
Št. 032-01-0016/2009-4
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost