Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009

Kazalo

4472. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica, stran 13869.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 445 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Občine Ivančna Gorica, kateri so zgrajeni oziroma se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Parcela objekta - A(parcela) je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
NTP - A(tlorisna) je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Dp je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka.
Cp(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Ct(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Cp(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Ct(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP(ij) je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
- Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste - Pregledna karta obračunskih območij;
- Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija - Pregledna karta obračunskih območij;
- Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod - Pregledna karta obračunskih območij;
- Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki - Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Gabrje pri Stični, Stična, Ivančna Gorica, Malo Hudo, Zgornja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Mleščevo, Mrzlo Polje, Škrjanče, Petrušnja vas in Šentvid pri Stični.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Boga vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Brezovi Dol, Češnjice pri Zagradcu, Debeče, Dečja vas pri Zagradcu, Dob pri Šentvidu, Dobrava pri Stični, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hrastov Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kitni Vrh, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, Mala Goričica, Male Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male Kompolje, Male Lese, Male Pece, Male Vrhe, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Muljava, Nova vas, Oslica, Osredek nad Stično, Planina, Podboršt, Podbukovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane pri Stični, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert, Radanja vas, Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Spodnja Draga, Stari trg, Sušica, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Škoflje, Temenica, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Valična vas, Velike Češnjice, Velike Dole pri Temenici, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Veliki Kal, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagradec, Zavrtače in Znojile pri Krki.
(3) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Laze nad Krko, Breg pri Zagradcu, Čagošče, Videm pri Temenici, Gorenje Brezovo, Leskovec, Obolno, Polje pri Višnji Gori, Peščenik, Velika Dobrava, Spodnje Brezovo, Dedni Dol, Vrh pri Višnji Gori, Kamno Brdo, Sela pri Višnji Gori, Mali Kal, Bukovica, Sobrače, Vrh pri Sobračah, Sela pri Sobračah, Pusti Javor, Trnovica, Ravni Dol, Male Rebrce, Mali Korinj in Veliki Korinj.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občinske uprave ne odloči drugače, velja:
- Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim prometnim omrežjem.
- Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
- Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
- Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
- Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
- Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa predmetni odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
- faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,72;
- faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 0,8;
- faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 0,92;
- faktor dejavnosti za tri in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,04.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 1
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Komunalna oprema |  Obračunsko  |  S [€]  |  OS [€]  |
|         |   območje   |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Ceste      |C1 - primarno   | 36.373.792 | 36.373.792 |
|         |prometno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |C2 - sekundarno  | 49.202.872 | 49.202.872 |
|         |prometno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Kanalizacija   |K1 - primarno   | 5.118.126 | 5.118.126 |
|         |kanalizacijsko  |      |      |
|         |omrežje      |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |K2 - sekundarno  | 3.852.069 | 3.852.069 |
|         |kanalizacijsko  |      |      |
|         |omrežje      |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Vodovod     |V1 - primarno   | 21.987.243 | 21.987.243 |
|         |vodovodno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |V2 - sekundarno  | 9.717.234 | 9.717.234 |
|         |vodovodno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Ravnanje z    |KOM - omrežje   | 3.434.000 | 3.434.000 |
|odpadki     |objektov ravnanja |      |      |
|         |z odpadki     |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. in 6. člena predmetnega odloka.
Preglednica 2
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Komunalna oprema |Obračunsko območje|  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|         |         |  [€/m2]  |  [€/m2]  |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Ceste      |C1 - primarno   |  5,20  |  13,84  |
|         |prometno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |C2 - sekundarno  |  7,17  |  19,16  |
|         |prometno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Kanalizacija   |K1 - primarno   |  4,01  |  8,81  |
|         |kanalizacijsko  |      |      |
|         |omrežje      |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |K2 - sekundarno  |  3,38  |  7,38  |
|         |kanalizacijsko  |      |      |
|         |omrežje      |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Vodovod     |V1 - primarno   |  3,81  |  10,15  |
|         |vodovodno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|         |V2 - sekundarno  |  1,75  |  4,65  |
|         |vodovodno omrežje |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
|Ravnanje z    |KOM - omrežje   |  0,49  |  1,30  |
|odpadki     |objektov ravnanja |      |      |
|         |z odpadki     |      |      |
+-----------------+------------------+------------+------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) * I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) * I, kjer je
I - faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij1) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij1) * Dt)
KP = VSOTA KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določil drugega odstavka tega člena na enak način upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo - že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
oziroma
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicij)(a), kjer so:
Cp(ij skupni)    Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Ct(ij skupni)    Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Cp(ij obstoječi)   Cp(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)   Ct(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija)  Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija)  Ct(ij), ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
- na zahtevo zavezanca;
- ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
- po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(3) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, ki temelji na izdelanem programu opremljanja, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj (CC-SI: 113), za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in za gradnjo stavb za potrebe zdravstva (CC-SI: 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter za gradnjo ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
(3) Za gradnjo lokalno pomembnih objektov lahko občinski svet sprejme sklep o znižanju komunalnega prispevka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
(1) Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Ivančna Gorica pred pričetkom uporabe predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko pristojni organ Občine Ivančna Gorica izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje zakonodaje.
(2) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se izjemoma, če podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, le ta določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica; št. 5/95, 8/96, 4/00).
21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2010.
Št. 007-0006/2009
Ivančna Gorica, dne 4. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti