Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A), stran 11591.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-14
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ (ZOIPub-A)
1. člen
V Zakonu o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »arhivski izvod« je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga depozitarna organizacija po določbah tega zakona trajno hrani;
2. »brošura« je monografska publikacija, ki obsega brez ovitka najmanj pet in največ 48 strani;
3. »CIP« je predhodni nepopolni kataložni zapis o publikaciji (angleško: Cataloguing In Publication);
4. »depozitarna organizacija« je organizacija, ki sprejema, hrani, obdeluje in daje v uporabo obvezni izvod publikacije ter je kot taka določena v tem zakonu;
5. »distributerka ali druga primerljiva posrednica ali distributer ali drug primerljivi posrednik (v nadaljnjem besedilu: distributer ali drug primerljivi posrednik)« je pravna ali fizična oseba, ki razširja publikacijo ali jo uvozi, zato da omogoči njeno dostopnost javnosti, ali jo razširja v Republiki Sloveniji, tako da jo prilagodi slovenskemu trgu;
6. »dotis« je naknadni nespremenjeni natis že distribuirane publikacije; dotis mora biti izveden v istem koledarskem letu, kot natis publikacije, za katero se z dotisom poveča v prvotnem natisu navedena naklada;
7. »drobni tísk« je publikacija, ki obsega največ štiri strani (npr. razglednica, lepak ali plakat, prospekt, zgibanka, letak ipd.) ali publikacija, ki ima več strani, a je brez strnjenega besedila (npr. koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.);
8. »elektronske publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
9. »faksimile« je naknadna nespremenjena izdaja publikacije, ki je že bila distribuirana v preteklosti, ponovno pa jo zaradi njene umetniške ali zgodovinske vrednosti izda praviloma drug založnik;
10. »ISBN« je mednarodna oznaka knjige, ki nezamenljivo označuje eno izdajo dela pri enem založniku (angleško: International Standard Book Number);
11. »ISMN« je mednarodna oznaka glasbene tiskane publikacije, ki omogoča njeno nezamenljivo identifikacijo (angleško: International Standard Music Number);
12. »ISSN« je mednarodna oznaka serijske publikacije, ki skupaj s ključnim naslovom nezamenljivo označuje določeni naslov serijske publikacije (angleško: International Standard Serial Number);
13. »izdaja« je oblika osnovne publikacije, ki je deloma spremenjena, izide hkrati z njo ali pozneje (nova izdaja), v drugem jeziku, pisavi, vezavi ali na drugem nosilcu zapisa;
14. »javnost« pomeni večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev;
15. »knjiga« je tiskana monografska publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 strani;
16. »kolofon« je del besedila publikacije, ki vsebuje v strnjenem nizu obvezne, lahko pa tudi nekatere druge, podatke o publikaciji;
17. »monografska publikacija« je publikacija, ki izide navadno v enem kosu, enem zvezku ali v naprej določenem dokončnem številu zvezkov;
18. »naklada« je celotno število natisnjenih, izdelanih izvodov ene izdaje publikacije;
19. »natís« je tiskano delo, kot izide v enkratni nakladi; če se natisi štejejo zaporedno, govorimo o ponatisu ali dotisu;
20. »nižja naklada« je naklada, ki obsega manj kot 150 izvodov ene izdaje publikacije;
21. »nova izdaja« je naknadni in deloma spremenjeni ali dopolnjeni izid publikacije, ki je že bila distribuirana, s spremenjeno naslovno stranjo ali z dopolnjenim ali spremenjenim besedilom, z novimi ali dopolnjenimi slikami, kartami, preglednicami, prilogami in podobnim, z drugačnimi platnicami ali na drugačnem nosilcu zapisa;
22. »nova različica« je objava elektronske publikacije s spremenjenimi značilnostmi;
23. »obvezni izvod publikacije« (v nadaljnjem besedilu: obvezni izvod) je določeno število publikacij istega naslova, ki so izdane, založene, izdelane, prirejene ali fizično ali elektronsko distribuirane za uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izdane) in ki jih mora zavezanec v skladu s tem zakonom poslati ali predložiti nacionalni depozitarni organizaciji ali ji mora omogočiti njihov prevzem;
24. »ponatís« je ponovni natis razprodane ali kako drugače nedostopne publikacije z možnimi manjšimi popravki ali spremembami, kot so sprememba pri navedbi leta izida ali natisa ali izdelave;
25. »publikacija« je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
26. »separat« je samostojno natisnjen del besedila iz že izdane publikacije;
27. »serijske publikacije« so časopisi, časniki, bilteni, letne in druge publikacije, ki izhajajo periodično;
28. »slikovni zapis« je zapis mirujočih ali gibljivih slik na nosilcih, kakršni so diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike, prosojnice, videokasete, digitalne videoplošče – DVD in drugi nosilci slike;
29. »spletne publikacije« so vse elektronske publikacije, ki so dostopne preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali video obliki ali so kombinacija naštetih oblik, vključno s spletnimi stranmi in podobno;
30. »večji plakat« je plakat, ki je večji od enega kvadratnega metra, kot so npr. t. i. jumbo plakat (velikost 400 X 300 cm) ali Bill-board (504 X 238 cm) ali Citylight (118,5 X 175 cm);
31. »založnica ali založnik ali drug primerljivi subjekt (v nadaljnjem besedilu: založnik)« je pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj);
32. »zavezanka ali zavezanec za obvezni izvod (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)« je pravna ali fizična oseba, ki je dolžna posredovati obvezni izvod depozitarni organizaciji;
33. »zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD in drugi nosilci zvoka.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter vsebujejo besedilne, zvočne, slikovne ali notne zapise ali njihove kombinacije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Publikacije, ki so izdane na fizičnih nosilcih, so predmet obveznega izvoda, če so v enem natisu izdane v nakladi najmanj 50 izvodov. Faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih izvodov.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo », razen drobnega tiska« črta.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(zmanjšano število obveznih izvodov)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena so zavezanci dolžni nacionalni depozitarni organizaciji kot obvezni izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij, in sicer:
– en izvod elektronskih publikacij na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
– dva izvoda doktorskih disertacij;
– dva izvoda izjemno dragih publikacij, katerih prodajna cena za izvod je višja od 1.000 eurov.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena so zavezanci dolžni nacionalni depozitarni organizaciji kot obvezni izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij, in sicer:
– štiri izvode drobnega tiska;
– štiri izvode publikacij, ki so izšle v nižji nakladi;
– en izvod večjih plakatov v elektronski obliki.
(3) Zavezanci niso dolžni predajati obveznega izvoda dotisov že izdanih publikacij, razen publikacij iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona v primerih, ko je njihova naklada skupaj z dotisom najmanj 50 izvodov.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »12. točke« nadomesti z besedilom »13. točke«.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju in vsebuje v strnjenem nizu naslednje obvezne podatke:
– ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov izvirne publikacije;
– oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
– navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic;
– navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve ipd.;
– osebno ime avtorice ali avtorja publikacije;
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež založnika;
– leto izida publikacije;
– leto natisa ali izdelave publikacije;
– število natisnjenih izvodov publikacije (možna so odstopanja dejanskega števila natisnjenih izvodov v višini do pet odstotkov pri nakladi do 1.000 izvodov ter v višini do tri odstotke pri višjih nakladah od navedenega podatka v kolofonu);
– maloprodajno ceno publikacije (velja za monografije in serijske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji);
– navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kolofon lahko poleg obveznih podatkov vsebuje tudi druge podatke, kot so npr. navedba korektorja, lektorja, notografa, tehničnega urednika, tiskarja.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se za besedo »dobavnico« doda besedilo »v dveh izvodih«.
8. člen
V četrtem odstavku 13. člena se v drugi alinei besedilo »Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana« nadomesti z besedilom »Mestna knjižnica Ljubljana«.
9. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri publikacijah iz prvega odstavka in tretje alineje drugega odstavka 6. člena tega zakona Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži vse obvezne izvode. Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži po dva obvezna izvoda publikacij iz prve in druge alineje drugega odstavka 6. člena tega zakona, dva pa pošlje Univerzitetni knjižnici Maribor.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(pridobivanje podatkov o zavezancih)
Narodna in univerzitetna knjižnica vodi seznam zavezancev po tem zakonu. V seznamu se vodijo naslednji podatki: osebno ime in naslov ali firma in sedež založnika ter njuna telefonska številka in elektronski poštni naslov. Narodna in univerzitetna knjižnica pridobiva podatke iz zbirk javnega značaja, ki jih vodijo pristojni organi, ter od zavezancev in jih uporablja samo za potrebe pridobivanja obveznega izvoda v skladu s tem zakonom.«.
11. člen
V drugem odstavku 16. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Mednarodne oznake se dodeljuje v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, izbor gradiva, ki dobi CIP zapis, določi Narodna in univerzitetna knjižnica.«.
12. člen
V prvem in tretjem odstavku 23. člena se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 2.000 eurov«, v drugem in četrtem odstavku pa se besedilo »30.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 400 eurov«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/09-8/25
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 529-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti