Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009

Kazalo

3770. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2009, stran 11312.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 16. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 25/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto|   Proračun|
|    |                    |  leta 2009|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)|   761.976|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        |   343.112|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706) |   311.268|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   293.197|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    11.271|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    6.800|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713|    31.844|
|    |+ 714)                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    3.310|
|    |od premoženja              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     200|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    18.325|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    10.009|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)  |    1.173|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    1.173|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730 + 731)      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   417.691|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   417.691|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)|      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0|
|    |institucij               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)   |   933.509|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + |   367.580|
|    |409)                  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    67.016|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    10.400|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   269.927|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    1.537|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    18.700|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 |   103.329|
|    |+ 414)                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |    41.575|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    8.970|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    52.784|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |   459.100|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   459.100|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)      |    3.500|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    3.500|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|      0|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)   |   –171.533|
|    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|    |finančnih naložb            |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|    |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|    |svoji lasti               |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   130.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   130.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   130.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    10.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    10.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    10.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –51.533|
|    |RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. –  |       |
|    |VIII.)                 |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|X.   | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |   120.000|
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – |    68.467|
|    |IX.)                  |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   104.383|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   104.383|
+-------+----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2009-3
Osilnica, dne 16. oktobra 2009
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost