Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009

Kazalo

3690. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec, stran 11172.

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.)) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet Občine Rogatec na 20. redni seji dne 12. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Rogatec s tem pravilnikom določa merila in kriterije za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki na območju Občine Rogatec oziroma za občane Občine Rogatec.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– programe izvajajo v Občini Rogatec oziroma so v programe vključeni občani Občine Rogatec.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov oziroma delovanje izvajalcev. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način. Višina sredstev se določi v proračunu Občine Rogatec.
Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
Izvajalci programov lahko s posameznimi programi za proračunska sredstva Občine Rogatec, kandidirajo le enkrat. Če se izvajalec s svojim programom prijavi še na kateri drugi javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih tega pravilnika.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci programov obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Naročnik javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– 2 predstavnika odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Rogatec,
– predstavnik občinske uprave.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
7. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti.
Na podlagi poročila komisije, župan potrdi vrednost točke.
8. člen
Sklep o sofinanciranju, ki ga izda občinska uprava, je osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. Z izbranimi izvajalci programov župan sklene pogodbo, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
9. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto         do 4 točke
– ocena kvalitete in realnosti programa
(jasno opredeljeni cilji in uporabniki
programa ter metode dela),
– sodelovanje z rizičnimi skupinami (število
vključenih strokovnih delavcev, namen izvedbe
programa),
– sodelovanje članov in prostovoljcev pri
izvajanju programa,
– rednost delovanja (izvajanje programa skozi
daljše časovno obdobje),
2. Število članov iz občine Rogatec        1 točka na
                            člana
3. Drugo                     do 2 točki.
Za sofinanciranje programov po navedenih namenih je potrebno v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti vire financiranja programov – skupno finančno konstrukcijo za prijavljene programe
Finančna konstrukcija bo ocenjena na naslednji način:
------------------------------------------------------------
Delež pričakovanega sofinanciranja      Število točk
------------------------------------------------------------
od                   do
                    10%     10
11%                  25%     6
26%                  50%     3
več kot 50%                     0
------------------------------------------------------------
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli realne finančne konstrukcije ali bodo že v izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci programov oziroma projektov morajo predložiti končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namenski porabi dodeljenih sredstev.
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov izvajalcev spremlja in preverja občinska uprava Občine Rogatec.
Občinski svet Občine Rogatec se seznani s končnim predlogom sofinanciranja.
11. člen
Izvajalec programa je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je izvajalec programa za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 35/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2009
Rogatec, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost