Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3524. Odlok o plakatiranju v Občini Žetale, stran 10820.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US in 57/08 – ZFO-1A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr in 76/08 – ZIKS-1C) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 18. redni seji dne 25. 8. 2009 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Žetale
1. člen
(1) Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: panoji)
– obračunavanje plakatiranja ter
– sankcije ob neupoštevanju določil tega odloka.
(2) Določila tega odloka so obvezna za vse pravne in fizične osebe, ki želijo ob raznih prireditvah, shodih, posebnih priložnostih ter volitvah in referendumih namestiti plakate, transparente, reklame ter druga obvestila.
(3) Določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Žetale.
2. člen
(1) Plakatov, transparentov in reklam ter drugih obvestil, ki bi bili s svojo vsebino ali sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru ter javne morale, ni dovoljeno obešati.
(2) Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času pred volitvami.
3. člen
(1) Izvajalec posameznega plakatiranja je fizična ali pravna oseba. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
(2) Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko tudi občinska uprava Občine Žetale.
4. člen
(1) Izvajalec plakatiranja postavlja panoje za plakatiranje, nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
(2) Za postavitev stalnih panojev je pristojna občina.
(3) Občina Žetale razpolaga z 10 stalnimi dvostranskimi panoji.
(4) Število plakatnih mest se lahko poveča glede na potrebe.
5. člen
Vrsto in obliko panojev določi in potrdi občinski svet na predlog občinske uprave.
6. člen
(1) Plakate je potrebno pred lepljenjem dostaviti v potrditev občinski upravi Občine Žetale v času uradnih ur.
(2) Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na panojih.
(3) Plakatiranje zunaj plakatnih mest, tj. v izložbenih oknih lokalov in drugih poslovnih prostorov ter v in na stavbah, je dovoljeno samo z dovoljenjem lastnika. Za te primere določbe tega odloka, razen kazenskih določb, ne veljajo.
(4) Deljenje oziroma metanje letakov brez posebnega pisnega dovoljenja občine je prepovedano.
(5) Z novim plakatom se ne sme prekriti že nameščenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
7. člen
Izvajalec plakatiranja mora v roku 5 dni odstraniti s panojev vse raztrgane in onesnažene plakate ter le-te očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven panojev.
8. člen
(1) Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora občina enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje osnovno informiranje volivcev o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
(2) Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo tudi pomični panoji, ki jih zagotovi organizator volilne oziroma referendumske kampanje.
9. člen
(1) Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje brezplačno in enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov na stalnih panojih na podlagi njegove pisne vloge, naslovljene na Občino Žetale.
(2) Vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje je na stalnih panojih zagotovljena namestitev enega plakata maksimalne velikosti 70 cm x 70 cm.
(3) Na pomičnih panojih, ki jih zagotovi organizator volilne oziroma referendumske kampanje, je nameščanje plakatov dovoljeno le ob soglasju občinske uprave na podlagi pisne vloge organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje, naslovljene na Občino Žetale in proti plačilu občinske takse v skladu s 13. členom tega odloka.
(4) Vloge iz prvega in tretjega odstavka tega člena morajo prispeti na občino najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja na referendumu.
10. člen
(1) Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje je prepovedano.
(2) V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.
11. člen
(1) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.
(2) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena občinski inšpektor odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje in izreče globo v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
12. člen
Občina Žetale s tem odlokom določa, da so humanitarne in zdravstvene organizacije, športna, gasilska in vsa ostala društva, ki delujejo na območju Občine Žetale, oproščene plačila občinske takse.
13. člen
(1) Občinska taksa za m2 plakatnega prostora na panoju znaša:
– za do 10 kosov plakatov 5,00 EUR,
– za od 11 do 20 kosov se občinska taksa poveča za 50%,
– za od 21 kosov plakatov naprej se občinska taksa poveča za 100%.
(2) Za manjšo kvadraturo plakatnega prostora se plača polovična taksa glede na število plakatov iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Za večjo kvadraturo plakatnega prostora se občinska taksa poveča za 50% glede na število plakatov iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Pred nameščanjem plakatov mora izvajalec vse plakate potrditi na občinski upravi Občine Žetale in zanje vnaprej plačati občinsko takso v skladu s prejšnjim členom tega odloka, razen če je po tem odloku oproščen plačila takse.
(2) Občinska taksa je dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun oziroma se plača na blagajni občinske uprave.
(3) Plakati se lepijo na panoje za obdobje 14 dni. Po tem roku jih izvajalec odstrani. Plakatiranje za čas, daljši od 14 dni se obračuna dodatno, v skladu s prvim odstavkom tega člena.
15. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge pravne osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje oziroma javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na občinski upravi Občine Žetale.
16. člen
(1) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba organizatorja javne prireditve, odgovorna oseba organizacije ali druge pravne osebe, v korist katere je izvršeno plakatiranje oziroma javno oglaševanje s plakati, če krši določila 2., 6., 7., 10. in 14. člena.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba, če krši določila prejšnjega odstavka tega člena.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinska uprava in občinski inšpektor.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0018/2009-3
Žetale, dne 25. avgusta 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost