Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3437. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P), stran 10621.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-15
Ljubljana, dne 5. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-P)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) se spremeni petnajsti odstavek 15.b člena tako, da se glasi:
»Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata, predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«.
2. člen
V napovednem besedilu prvega odstavka 37.a člena se za besedo »podžupanu« doda besedilo »kot članu občinskega sveta«.
Sedma alinea prvega odstavka se črta.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »člana občinskega sveta« vejica nadomesti z besedo »ali« ter črta besedilo »ali imenovanje podžupana«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen
Šesti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti do enega predstavnika v občinskem svetu.«.
Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»Če občina iz prejšnjega odstavka ne zagotovi romski skupnosti pravice do enega predstavnika v občinskem svetu do vsakokratnega razpisa rednih lokalnih volitev, izvede te volitve Državna volilna komisija na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.
V postopku sodelujejo tudi drugi državni organi. Državna volilna komisija imenuje komisijo za sestavo volilnega imenika romske skupnosti v občini, pri čemer se predsednik imenuje na predlog načelnika teritorialno pristojne upravne enote, en član na predlog pristojnega državnega organa za narodnosti in en član na predlog Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.
V primeru, ko izvede volitve Državna volilna komisija, se z izvolitvijo predstavnika romske skupnosti poveča število članov občinskega sveta za enega člana.
Izvedbo teh volitev financira državni proračun na račun občine.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07) se 28. člen črta.
5. člen
Šteje se, da je članu občinskega sveta ali županu, ki je do uveljavitve tega zakona podal pisno odstopno izjavo, s katero je bil občinski svet seznanjen, pa ni s svojim aktom ugotovil, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, mandat prenehal z dnem uveljavitve tega zakona in se začne postopek za nadomestitev člana občinskega sveta ali postopek za izvolitev novega župana.
6. člen
Volitve člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje, morajo biti opravljene najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Volitve razpiše Občinski svet Občine Grosuplje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona, izvedejo pa se v rokih, ki veljajo za ponovne volitve v občinski svet.
Če občinski svet volitev ne razpiše v roku iz prejšnjega odstavka, jih razpiše Državna volilna komisija v osmih dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-01/09-3/53
Ljubljana, dne 25. septembra 2009
EPA 422-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti