Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3329. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, stran 10274.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09 in 68/09), se črtata tretji in četrti odstavek 3. člena.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(energetske tehnologije SPTE, ki se obravnavajo kot vsak primer posebej)
(1) Ne glede na prejšnji člen so do podpor upravičene tudi proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah, kot so:
a) Stirlingovi motorji,
b) gorivne celice,
c) turbine z organskim Rankinovim procesom in
d) druge vrste tehnologij ali njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje, pri čemer se o dodelitvi podpore odloča na podlagi podatkov iz vloge za vsak primer posebej.
(2) Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz 23. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se obravnavajo posebej.
(3) Proizvodne naprave SPTE iz prvega odstavka tega člena niso upravičene do podpor, če referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodni napravi presegajo:
a) za proizvodno napravo SPTE, ki obratuje do 4.000 ur:
– z nazivno električno močjo, manjšo od 1 MW: 385 EUR /MWh,
– z nazivno električno močjo, večjo od 1MW in manjšo od 5 MW: 300 EUR /MWh;
b) za proizvodno napravo SPTE, ki obratuje več kot 4.000 ur:
– z nazivno električno močjo, manjšo od 1 MW: 260 EUR /MWh,
– z nazivno električno močjo, večjo od 1MW in manjšo od 5 MW: 205 EUR /MWh.
(4) Proizvodne naprave SPTE, ki se obravnavajo kot vsak primer posebej, so upravičene do podpore, dokler ni presežena skupna nazivna električna moč teh proizvodnih naprav 5 MW v obravnavanem letu.«.
3. člen
Za sedmim odstavkom 8. člena se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za obnovljene proizvodne naprave SPTE v skladu s 15. členom te uredbe se v odločbi o dodelitvi podpore, glede na delež obnove, določi tudi zmanjšanje nespremenljivega dela referenčnih stroškov obnovljene proizvodne naprave SPTE za naslednji znesek [EUR/MWh]:
(Stroški obnove [EUR] x (1/R – 1) x A) / (nazivna električna moč [MW] x H [h])
kjer je:
R delež vloženih sredstev v obnovo glede na vrednost nove proizvodne naprave SPTE, določen skladno s 15. členom te uredbe,
A anuitetni faktor pri 10-letni ekonomski dobi naložbe in 12% diskontni stopnji,
H letne obratovalne ure: 3.500 za proizvodne enote z do 4.000 obratovalnih ur letno in 5.500 za proizvodne enote z več kot 4.000 obratovalnih ur letno.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek, dosedanji deveti odstavek pa se črta.
4. člen
Na koncu četrtega odstavka 13. člena se doda novi stavek, ki se glasi:
»Če sta obe diskontni stopnji nižji od referenčne diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih inštrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se uporabi referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v uradnem listu EU.«.
5. člen
Osmi odstavek 15. člena se črta.
6. člen
V 24. členu, naslovu in prvem odstavku 25. člena, 26. členu ter 27. členu se besedilo »1. oktobra« nadomesti z besedilom »1. novembra«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-39/2009/5
Ljubljana, dne 29. septembra 2009
EVA 2009-2111-0272
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost