Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3202. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, stran 9817.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1), so Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji dne 26. 1. 2009, Občinski svet Občine Destrnik na seji dne 20. 2. 2009, Občinski svet Občine Kidričevo na seji dne 19. 3. 2009, Občinski svet Občine Majšperk na seji dne 5. 3. 2009, Občinski svet Občine Videm na seji dne 17. 2. 2009, Občinski svet Občine Žetale na seji dne 16. 2. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ptuj in občine Destrnik, Kidričevo, Majšperk, Videm in Žetale (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, knjigovodstvo in finančno poslovanje zavoda, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, varovanje poslovne tajnosti, splošni akti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in občinami ustanoviteljicami.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen
Ime zavoda je Lekarne Ptuj. Sedež zavoda je Trstenjakova ulica 9, Ptuj. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod številko Srg 3085/93.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat podolgovate oblike z logotipom v obliki stiliziranega križa, ob katerem je z velikimi črkami zapisano ime zavoda Lekarne Ptuj ter z majhnimi črkami še naslov. Organizacijske enote uporabljajo žig enake oblike, le da je pod imenom zavoda zapisano še ime organizacijske enote.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VSEBINA DELA ZAVODA
6. člen
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Ptuj, Trstenjakova ulica 9, Ptuj;
– Lekarna Kidričevo, Mladinska ulica 10, Kidričevo;
– Lekarna Majšperk, Breg 6b, Majšperk;
– Lekarna Breg, Zadružni trg 9, Ptuj;
– Lekarna Gorišnica, Gorišnica 60a, Gorišnica;
– Lekarna Budina - Brstje, Ormoška cesta 15, Ptuj;
– Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju;
– Uprava zavoda, Trstenjakova ulica 9, Ptuj.
7. člen
Posamezna lekarna opravlja lekarniško dejavnost za območje, katero opredeli mreža javne lekarniške službe v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Zavod lahko organizira nove lekarne in lekarniške podružnice ter priročne zaloge zdravil v skladu z mrežo javne lekarniške službe in v soglasju z občinami ustanoviteljicami.
8. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, delovanjem in izvrševanjem dela zavoda določa zakon in ta odlok.
(2) Pristojni organ občin ustanoviteljic izvaja nadzor nad finančnim in ostalim poslovanjem zavoda.
(3) V okviru tega nadzora člani pristojnega organa iz prejšnjega odstavka spremljajo in ocenjujejo poslovanje in izvrševanje posameznih programov zavoda v okviru dogovorjenih oziroma pogodbenih obveznosti ustanoviteljic. Pri tem smejo:
– zahtevati poročilo o izvajanju aktov in pogodb,
– pregledovati dokumentacijo zavoda,
– ugotavljati skladnost izvedenega programa s pogodbo oziroma drugimi akti,
– ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev, določenih v pogodbi ali drugih aktih zavoda.
(4) Pooblaščene osebe za izvajanje nadzora občin ustanoviteljic imenuje njen župan z odločbo.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki je v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, in za opravljanje drugih dejavnosti, ki jih lahko v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti opravljajo lekarne.
10. člen
(1) Zavod opravlja javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, in obsega:
– izdajo zdravil na recept;
– izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo v skladu s področnimi predpisi izdajati le v lekarni;
– svetovanje o varni uporabi zdravil;
– svetovanje pri predpisovanju zdravil;
– izdelavo magistralnih pripravkov;
– izdelavo in izdajo homeopatskih zdravil;
– izdajo veterinarskih zdravil na recept;
– izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije.
(2) V obseg javne službe iz prvega odstavka tega člena se štejejo dejavnosti, ki jih zavod izvaja v skladu s področnimi zakoni in nacionalnim programom zdravstvenega varstva ter v skladu s splošnimi in področnimi dogovori na področju zdravstvene dejavnosti.
(3) Poleg javne službe lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah;
– izdelovanje galenskih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja ter njihovo preizkušanje;
– oskrbo z medicinskimi pripomočki;
– oskrbo s sredstvi za varovanje zdravja;
– oskrbo z diagnostičnimi sredstvi, fitofarmacevtskimi snovmi in laboratorijskim priborom;
– oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini;
– oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki;
– preverjanje kakovosti zdravil;
– druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi zbornica.
(4) Zavod je pridobil naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija.
(5) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost;
– mentorstvo;
– informativna dejavnost.
(6) Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki.
(7) Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so razvrščene v:
C
20.420   Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
21.100   Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200   Proizvodnja farmacevtskih preparatov
G
47.110   Trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah, pretežno z živili
47.730   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s farmacevtskimi izdelki
47.740   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah
L
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
M
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
75.000   Veterinarstvo
P
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
(8) Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
V. ORGANI ZAVODA
11. člen
(1) Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
12. člen
Člani sveta zavoda so upravičeni do povračila stroškov v skladu z zakonodajo, vendar le iz prihodkov izven proračuna občin ustanoviteljic.
1. Direktor
13. člen
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda s predhodnim soglasjem občin ustanoviteljic. Za direktorja je lahko imenovan magister farmacije, ki izpolnjuje z zakonom in statutom predpisane pogoje. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
14. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.
15. člen
(1) Direktor zavoda:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravi letno poročilo in
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in statutom.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
(3) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(6) Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
(7) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika.
16. člen
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda izvaja svet zavoda.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
18. člen
Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) ima naslednje naloge:
– sprejema statut,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela s finančnim načrtom, k aktom o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav,
– sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od naročil male vrednosti po zakonu o javnih naročilih in so določene v zakonu o izvrševanju proračuna,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– potrjuje letno poročilo zavoda in
– opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
19. člen
(1) Svet zavoda šteje 7 članov. Sestavljajo ga:
– 4 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti. Mestna občina Ptuj imenuje dva predstavnika, ostale občine ustanoviteljice pa dva predstavnika, za katera imenovanje predlaga Kolegij županov Spodnjega Podravja.
(3) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
(4) Predstavnika uporabnikov imenuje pristojni organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(5) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta.
(6) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
3. Strokovni svet
20. člen
(1) Zavod ima strokovni svet, ki ga imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
(2) Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SKUPNE DOLOČBE ZA SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET
21. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Svetu in strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
VII. KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA
22. člen
(1) Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.
(2) Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata računovodja in direktor zavoda.
VIII. PREMOŽENJE
23. člen
(1) Premoženje zavoda, ki se nahaja v Mestni občini Ptuj, je last Mestne občine Ptuj, v ostalih enotah zavoda je last tiste občine, kjer je enota zavoda. Solastniški deleži na nepremičninah iz pete in šeste alinee 24. člena tega odloka, se določijo s pogodbo iz 31. člena tega odloka.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin glede na delež premoženja.
(3) S premičnim premoženjem upravlja in razpolaga zavod samostojno.
24. člen
Zavodu se dajejo v upravljanje premičnine in nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice. Med nepremičninami so to:
– Lekarna Ptuj in Uprava zavoda (Trstenjakova ulica 9, Ptuj – pritličje, parc. št. 1112, k.o. Ptuj),
– Lekarna Kidričevo (Mladinska ulica 10, Kidričevo – nestanovanjski prostor št. 1291-17, parc. št. 1019/115 k.o. Lovrenc na Dravskem polju),
– Lekarna Majšperk (Breg 6b, Majšperk, parc. št. 258/2 in 258/10, obe k.o. Skrblje),
– Lekarniška podružnica Videm pri Ptuju (Videm pri Ptuju 51, Videm pri Ptuju, parc. št. S 161, k.o. Pobrežje),
– garsonjera, vpisana pri podvložku št. 759/2 k.o. Šentilj pod Turjakom (v bungalovu Jagoda 3, Razborca 74 c, Mislinja, zgrajenem na parc. št. 1110/9 k.o. Šentilj pod Turjakom),
– enosobno stanovanje tip A na lokaciji 126 z oznako številka 126108 (parc. št. 565, 553/19, 564/3, 479/120, 553/21, 560/9, 529 in 563, vse k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška).
IX. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
25. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:
– na osnovi pogodbe za opravljanje lekarniških storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunov občin ustanoviteljic,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
(2) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice, uporabljati za namene, določene v proračunih.
26. člen
Dohodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju javne službe, in dohodki, ki jih zavod doseže z opravljanjem dejavnosti na trgu, so opredeljeni z vsakokrat veljavno zakonodajo.
27. člen
(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju lekarniške dejavnosti kot javne službe, odloča na predlog direktorja svet. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
(2) S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu, razpolaga zavod v skladu z veljavno zakonodajo in finančnim načrtom, ki ga sprejme svet.
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo občine ustanoviteljice na predlog sveta.
(4) Če odhodki presegajo prihodke zavoda zaradi neizpolnjenih obveznosti občin ustanoviteljic, primanjkljaj krijejo tiste občine ustanoviteljice, ki svoje obveznosti niso izpolnile.
X. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsemi finančnimi sredstvi, s katerimi upravlja.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
29. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda. Navedba listin in podatkov, ki se štejejo za poslovno tajnost, opredeljuje statut.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
(1) Zavod ima naslednje splošne akte:
– statut zavoda,
– akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
– akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
– splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja, in
– druge splošne akte.
(2) Pred sprejemom splošnega akta zavoda, za katerega je potrebno predhodno soglasje sindikatov in ki posega na področje pravic delavcev in njihovega ekonomsko socialnega položaja, se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikat dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov.
(3) Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet oziroma direktor določi način in roke za pripravo delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek sprejemanja.
XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
31. člen
(1) Medsebojne pravice in obveznosti občine ustanoviteljice uredijo s pogodbo in v skladu z določili zakonov s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Občine ustanoviteljice pooblaščajo za podpis pogodbe svoje župane.
(2) Z občinami, ki ne želijo biti ustanoviteljice zavoda, lahko zavod sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino.
(3) Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo v statutu.
32. člen
(1) Občine ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotoviti sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega pomena se občine ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih (v skladu s pogodbo).
33. člen
Zavod posreduje občini ustanoviteljici na njeno zahtevo oziroma najmanj enkrat letno podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so nujno potrebni za izvrševanje funkcije občin ustanoviteljic, kot to določa pogodba, ki ureja medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic.
34. člen
Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
35. člen
V primeru, da mora zavod pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, so le-te dolžne o izdaji soglasja odločiti v 60 dneh od prejema zahtevka. Če tega v postavljenem roku ne sporočijo, se šteje, da je soglasje dano.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Svet in strokovni svet morata biti imenovana v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka oziroma nadaljujeta s svojim delom do izteka mandata, če sta že imenovana.
37. člen
Direktor nadaljuje z delom do izteka mandata.
38. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost zavoda ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
39. člen
Svet zavoda sprejme statut v soglasju z ustanoviteljico tri mesece od uveljavitve tega ustanovitvenega akta. Statut prične veljati z dnem izdaje soglasja občin ustanoviteljic.
40. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/05; Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/04; Glasilo Občine Videm »Naš glas«, št. 4/04 in Uradni listi RS, št. 100/04 – Občina Majšperk, 19/05 – Občina Žetale in 29/05 – Občina Kidričevo in Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/04).
41. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/03
Ptuj, dne 28. januarja 2009
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 032-7/2009-12R-7/12
Destrnik, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
Št. 007-11/2008
Kidričevo, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Kidričevo
Jožef Murko l.r.
Št. 030-19/2009-2
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 039-1667/2009-00
Videm, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 062-01-0014/2009-5
Žetale, dne 16. februarja 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost