Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3179. Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, stran 9646.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 4. člena in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07 in 43/08) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »javni finančni sklad« nadomesti z besedilom »pravna oseba javnega prava, ustanovljena kot javni sklad po Zakonu o javnih skladih«.
2. člen
V 3. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(firma in sedež sklada)«.
V prvem odstavku se besedilo »ime sklada je« nadomesti z besedo »firma«.
V drugem odstavku se besedilo »skrajšano ime, ki ga sklad uporablja v poslovanju, je« nadomesti z besedama »skrajšana firma«.
V tretjem odstavku se beseda »imena« nadomesti z besedo »firme«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(poslovna politika sklada)
Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.
Poslovna politika sklada vsebuje najmanj osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in fizične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja sklada ter vrednosti in strukture naložb sklada.
Podrobnejši obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud in storitev se določi v Poslovnem načrtu sklada, ki ga na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(splošni pogoji poslovanja sklada)
Merila za določitev upravičencev do spodbud, pogoje za pridobitev spodbud, obseg spodbud, medsebojne pravice in obveznosti sklada in upravičenca po dodelitvi spodbud ter postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud sklada se določijo v splošnih pogojih poslovanja, ki jih na predlog direktorja sprejme nadzorni svet in se posredujejo ustanovitelju v soglasje.
Splošne pogoje poslovanja sklad objavi na svojih spletnih straneh.«.
5. člen
V 12. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: »(namensko premoženje in kapital sklada ob ustanovitvi)«.
V prvem odstavku se za besedilom »vrednost namenskega premoženja« doda besedilo »in kapitala sklada«, znesek »8.719.057.978,88 SIT« pa se nadomesti z zneskom »36.383.984,22 eurov«.
V drugem odstavku se za besedilom »Namensko premoženje« doda besedilo »in kapital sklada« ter za besedilom »zmanjšanje namenskega premoženja« doda besedilo »in kapitala sklada«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(financiranje sklada in razporejanje rezultata poslovanja)
Presežek prihodkov nad odhodki sklada za preteklo poslovno leto se najprej nameni za financiranje delovanja sklada v tekočem poslovnem letu. Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki pa se lahko:
– nameni za povečanje namenskega premoženja in kapitala sklada ali
– pusti nerazporejen.
Če presežek prihodkov nad odhodki sklada ne zadostuje za financiranje delovanja sklada v tekočem poslovnem letu, se za pokrivanje primanjkljaja najprej porabi morebitni nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če tega ni, ustanovitelj zagotovi manjkajoča sredstva iz svojega proračuna ali sprejme sklep o zmanjšanju kapitala sklada.
Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja sklada v preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Če teh ni ali ne zadostujejo, se ustanovitelj lahko odloči, da za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki zmanjša kapital sklada ali pa presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz svojega proračuna.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki sklada odloča ustanovitelj na podlagi predloga nadzornega sveta.«.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(sredstva za delo sklada)
Ob ustanovitvi znaša vrednost sredstev za delo sklada 760.576,62 eurov, po revidiranih računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2003.
Sredstva za delo sklada ob ustanovitvi so:
– denarna sredstva za izplačilo plač ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta;
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja;
– oprema in poslovni prostori.«.
8. člen
16. člen in 17. člen se črtata.
9. člen
Prvi odstavek 18. člena se v spremeni tako, da se glasi:
»Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.«.
10. člen
V 19. členu se besedilo »enočlanska uprava – direktor« nadomesti z besedo »direktor«.
11. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »predsednika in šest članov« nadomesti z besedama »sedem članov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaj en član nadzornega sveta mora biti strokovnjak za računovodsko in finančno področje, vsaj en član pa strokovnjak za pravno področje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance;
– enega predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve;
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije;
– enega predstavnika Obrtne zbornice Slovenije in
– enega predstavnika Združenja Bank Slovenije.«.
12. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet:
– skrbi, da sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja sklada;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji sklada;
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališča do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila sklada;
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu oziroma tem aktu.«.
13. člen
V 22. členu se beseda »gospodarja« nadomesti z besedo »gospodarstvenika«.
14. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(odgovornost članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za škodo, ki nastane zaradi neizpolnjevanja njihovih obveznosti ali kršitev njihovih pristojnosti.«.
15. člen
25. člen se črta.
16. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(predčasna razrešitev članov nadzornega sveta)
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ravna v nasprotju s 17. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08);
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu;
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja sklada ne izvede vseh prepisanih postopkov za imenovanje novega direktorja sklada«.
17. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(direktor)
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta sklada.
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja. Pogoje in merila javnega natečaj določi nadzorni svet.
Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let. Po poteku mandata lahko ustanovitelj na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja sklada.
Ustanovitelj lahko za direktorja imenuje osebo, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
Vsak član nadzornega sveta ali oseba, ki izkaže pravni interes, lahko sodišču poda predlog za odpoklic direktorja sklada, če meni, da direktor na dan imenovanja ni izpolnjeval pogojev iz prejšnjega odstavka. Sodišče mora odločiti o predlogu v roku 30 dni od prejema.«.
18. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni natečaj za direktorja na predlog nadzornega sveta pripravi in objavi sklad najmanj 90 dni pred potekom mandata direktorja.«.
V tretjem odstavku se besedilo »predhodno mnenje« nadomesti z besedilom »predlog za imenovanje direktorja sklada«.
19. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(pristojnosti, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada in izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada.
Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.«.
20. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ustanovitelj ne sprejme letnega poročila sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščen revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj;
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in ta akt, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu sklada.
Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja sklada.«.
21. člen
32. člen se črta.
22. člen
Drugi odstavek 33. člena se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Direktor Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega akta, opravlja funkcijo do izteka svojega mandata.
Člani nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega akta, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novega nadzornega sveta v skladu s tem aktom.
24. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-5/2009/4
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2111-0231
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost