Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3178. Odlok o javnem redu v Občini Žetale, stran 9644.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 2. in 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 18. redni seji dne 25. 8. 2009 sprejel
O D L O K
o javnem redu v Občini Žetale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega redu in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter varstva okolja in zunanje podobe kraja.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Žetale, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Žetale je zaradi varstva javnega reda prepovedano:
1. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s prekomernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene dejavnosti,
2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno,
3. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.),
4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja omejena,
6. izzivati, udariti koga, spodbujati koga k pretepu, se pretepati, vesti na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način in koga zasledovati,
7. na javnem kraju prepirati se s kom, vpiti ali se nedostojno vesti na drug način.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo javnemu namenu,
3. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost občanov ali s tem kazijo videz kraja,
4. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete (npr. steklo, bodeče žice ipd.),
5. s kamenjem, žogami ali drugimi nevarnimi predmeti ogrožati varnost ljudi ali premoženja,
6. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
7. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih, kjer se odvija kakršen koli promet, živali brez nadzorstva ali puščati domače živali, da povzročajo škodo na njivah, vrtovih ali drugih površinah,
8. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišče šole ter druga igrišča,
9. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti,
10. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
11. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na javnih površinah.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,
2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne vode,
3. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov,
4. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah ali drugih mestih,
5. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površinah postavljene zabojnike za odpadke ali klopi.
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,
2. trgati cvetje, na zelenicah in cvetličnih gredah ali hoditi po zelenih površinah, kjer je to prepovedano,
3. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi snovmi,
4. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz kraja,
5. postavljati provizorične ograje, ki kazijo zunanji videz kraja.
9. člen
(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov oziroma lokala.
(2) Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob lokalu.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor oziroma občinski redar.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila 4., 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik in odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se z globo 40 EUR kaznujejo njegovi starši oziroma skrbnik, če je storjen prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnika.
13. člen
Celoten postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0018-2
Žetale, dne 25. avgusta 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost