Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, stran 9636.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS in 44/96 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99),16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99), je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 11. 6. 2009, Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 20. 8. 2009, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne 27. 5. 2009, Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 5. 5. 2009, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 22. redni seji dne 23. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo javni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod) na področju pospeševanja gospodarstva, podeželja, turizma – Razvojno agencijo Sotla.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC
2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
– Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
– Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
V delo zavoda se vključujejo tudi drugi partnerji iz lokalnega in regionalnega nivoja.
3. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojna agencija Sotla.
Skrajšano ime javnega zavoda je: RA Sotla.
Sedež: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon o zavodih in ta odlok.
III. NALOGE IN DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Javni zavod RA Sotla je ustanovljen za izvajanje naslednjih nalog v javnem interesu:
– izvajanje programov, projektov in izobraževanja na področju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni,
– izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri pripravi državnih razvojnih dokumentov,
– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih programov,
– priprava Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju: ORP) in Izvedbenega dela ORP Obsotelje in Kozjansko in usklajevanje z Regionalnim razvojnim programom,
– koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva,
– zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh nivojih,
– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in pospeševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih skupnosti,
– organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU,
– opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov,
– priprava in izvedba razvojnih projektov in investicijske dokumentacije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– izvajanje celovitih podpornih storitev za delujoča podjetja in potencialne podjetnike,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskovanja in razvoja,
– svetovanje in razvoj tehničnih in prostorskih pogojev za inovativno podjetniško dejavnost,
– aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
– strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov,
– koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne politike zaposlovanja,
– izvajanje projektov okoljskega in prostorskega razvoja,
– koordiniranje dela lokalnih razvojnih institucij,
– spodbujanje razvoja turizma in razvoja podeželja na območju,
– skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe območja,
– druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom in potrebami javnega interesa.
Dejavnost zavoda je po standardni klasifikaciji dejavnosti naslednja:
64.990   Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev,
      razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskega
      sklada
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
64.910   Dejavnost finančnega zakupa
64.920   Drugo kreditiranje
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220   Drugo podjetniško svetovanje
71.129   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
72.220   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
74.300   Prevajanje in tolmačenje
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
74.900   Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130   Urejanje gospodarskih področij, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
85.590   Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
63.910   Dejavnost tiskovnih agencij.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– programski svet.
7. člen
Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje šest članov, s pristojnostmi določenimi z Zakonom o zavodih in Statutom zavoda.
Svet zavoda RA Sotla je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanovitelja (član Sveta zavoda je župan občine ustanoviteljice),
– enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v RA Sotla.
Člani Sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika Sveta zavoda, katerega mandat traja 4 leta.
8. člen
Naloge Sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejavnosti,
– imenuje direktorja,
– imenuje člane programskega sveta na predlog direktorja,
– druge naloge v skladu s tem odlokom in statutom.
9. člen
Zavod predstavlja in zastopa direktor. Direktor organizira ter vodi delo in poslovanje in je odgovoren za strokovnost in zakonitost zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda na osnovi javnega razpisa. Soglasje k imenovanju direktorja podajo ustanoviteljice v roku 40 dni od poziva. V primeru, da ustanoviteljica v določenem roku ne poda svojega soglasja se smatra, da je soglasje podano.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogoji za prijavo na delovno mesto direktorja zavoda, se določijo s statutom.
10. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovni organ zavoda in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljic, zaposlene sodelavce zavoda, uporabnike storitev zavoda, predstavnike lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane javnosti. Imenuje ga Svet zavoda na predlog direktorja. Sestava, način oblikovanja in naloge programskega sveta se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Programski svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje Svetu zavoda in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določene naloge.
11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov, določa statut zavoda.
V. SPLOŠNI AKTI
12. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti Sveta zavoda oziroma direktorja.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu z odlokom.
13. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa dela,
– lastnih prihodkov zavoda,
– daril in dotacij,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in EU,
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.
14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena za delovanje zavoda.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na osnovi predloga Svet zavoda.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
16. člen
Zavod ima do ustanoviteljev naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o poslovnih rezultatih in uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zavod je dolžan pridobiti soglasje ustanoviteljev za zaposlovanje v zavodu.
17. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– dajejo soglasje k statutu in njegovim spremembam in dopolnitvam,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– zagotovijo sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega programa,
– zagotavljajo zavodu administrativna, finančna in druga opravila v občinski upravi,
– zagotavljajo zavodu prostorske pogoje za njeno delo.
18. člen
Zavod se pri svojem delu povezuje z drugimi razvojnimi agencijami v statistični regiji in izven nje ter drugimi partnerji.
19. člen
Delo zavoda je javno. Javnost zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda. Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda ali za to pooblaščena oseba.
20. člen
Direktor in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni kot poslovna skrivnost po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma drugem področnemu zakonu.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
21. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela zavoda,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
22. člen
Pravice in obveznosti zavoda do ustanoviteljev:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– najmanj enkrat na leto poroča ustanoviteljem o izvajanju programa in poslovnih rezultatih zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. PRENEHANJE ZAVODA
23. člen
Ustanovitelji lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusne spremembe zavoda v skladu z določili zakona o zavodih.
Ustanovitelji imajo pravico do izstopa iz zavoda, ob soglasju ostalih ustanoviteljev, ob koncu posameznega proračunskega leta oziroma pred sprejetjem programa dela za naslednje proračunsko leto pod pogoji:
– da podajo pisno izjavo o izstopu naslovljeno na Svet agencije in občine ustanoviteljice najmanj 12 mesecev pred izstopom,
– da poravnajo svoje obveznosti do zavoda.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
S tem odlokom preneha veljati Pogodba o ustanovitvi z dne 29. 10. 2000 ter 1. 7. 2003.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kozje, dne 24. avgusta 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost