Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009

Kazalo

3128. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške, stran 9545.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/2007 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/2007),16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) ter 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006), 16. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, ..., 23/07), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/1999) so Občinski svet Občine Dravograd, na 24. redni seji dne 12. 5. 2009, Občinski svet Občine Mežica, na 15. redni seji dne 31. 3. 2009, Občinski svet Občine Mislinja, na 22. redni seji dne 16. 4. 2009, Občinski svet Občine Muta, na 20. redni seji dne 7. 5. 2009, Občinski svet Občine Podvelka, na 18. redni seji dne 19. 3. 2009, Občinski svet Občine Prevalje, na 19. redni seji dne 26. 3. 2009, Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na 21. redni seji dne 30. 3. 2009, Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, na 25. redni seji dne 22. 4. 2009, Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju, na 20. redni seji dne 17. 3. 2009 ter Občinski svet Občine Vuzenica, na 19. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat (Uradni list RS, št. 75/07) je bil ustanovljen organ skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora, občin ustanoviteljic:
– Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
– Občine Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
– Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
– Občine Vuzenica, Mladinska u. 1, 2367 Vuzenica
– Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka
– Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
S tem odlokom se obstoječi organ skupne občinske uprave razširi oziroma se ustanovi nov organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat Koroške« (v nadaljevanju: inšpektorat), kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora, občin ustanoviteljic:
– Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
– Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica
– Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
– Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
– Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka
– Občine Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje
– Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
– Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
– Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju ter
– Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani in županje (v nadaljnjem besedilu: župani) občin ustanoviteljic.
Župani občin ustanoviteljic nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata ter na predlog vodje inšpektorata sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave.
3. člen
Inšpektorat ima status skupnega organa občin iz 2. člena tega odloka.
Sedež inšpektorata je na Občini Dravograd, Trg. 4. julija 7, 2370 Dravograd (sedežna občina) in je sestavni organizacijski del občinske uprave Občine Dravograd.
Inšpektorat ima žig okrogle oblike, z napisom: »Medobčinski inšpektorat Koroške«.
Upravni in drugi akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe inšpektorata, imajo v glavi napis: »Medobčinski inšpektorat Koroške, sedež inšpektorata: Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd«. Sestavni del glave je tudi telefonska številka inšpektorata.
II. NALOGE INŠPEKTORATA
4. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge skupne občinske uprave – naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora na področjih, ki jih urejajo določeni predpisi občin ustanoviteljic in drugimi predpisi iz državnega nivoja Republike Slovenije ter sankcioniranje neizvajanja in nespoštovanja teh predpisov.
Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji in inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) kot uradne osebe s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektor po tem odloku je inšpektor z nazivom v skladu s sistemizacijo ter z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji inšpektorata.
Pogoji, katere mora izpolnjevati oseba za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora so določeni z zakonom in sistemizacijo.
5. člen
Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Inšpektor mora pri izvrševanju izvajanja inšpekcijskega nadzora, ravnati po splošnih, zakonitih usmeritvah župana in tajnika občine/direktorja oziroma direktorice občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktorja občinske uprave) ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, glede vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata kot celote, pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat predstavlja prekrškovni organ občin ustanoviteljic inšpektorata.
Pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in z vsemi veljavnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
III. POSTOPANJE PRI INŠPEKCIJSKEM NADZORU
7. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– voditi postopek zaradi prekrška;
– izreči globo;
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost zadevo odstopiti pristojnemu organu.
8. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijski nadzor, so dolžne inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora;
– omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorom.
9. člen
Inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma lastne varnosti.
IV. VODENJE INŠPEKTORATA IN IZOBRAZBA VODJE INŠPEKTORATA
10. člen
Inšpektorat vodi in predstavlja vodja inšpektorata, ki ima status uradnika na položaju in ga na podlagi izvedenega javnega natečaja imenuje župan Občine Dravograd, po predhodnem soglasju županov ostalih občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi za naziv inšpektor svetnik, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit za inšpektorja, opravljen izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Naloge vodje inšpektorata so:
– inšpektorat predstavlja navzven,
– organizira opravljanje nalog inšpektorata,
– opravlja organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo,
– zaposlenim v sklopu inšpektorata daje splošna navodila v zvezi z izvajanjem nadzora,
– nastopa pred občinskimi sveti posameznih občin in na zahtevo svetov ali njihovih delovnih teles podaja poročila,
– izvršuje najzahtevnejši inšpekcijski nadzor.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku občine/direktorju občinske uprave te občine, za delo inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
11. člen
Župan sedežne občine v skladu s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpektoratu. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter o napredovanju zaposlenih v inšpektoratu.
Sedežna občina ima za javne uslužbence inšpektorata status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja inšpektorata na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic.
V. OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN TEHNIČNIH NALOG
12. člen
Strokovne in tehnične naloge za inšpektorat opravlja občinska uprava sedežne občine. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške in stroške uporabe prostora in opreme sedeža inšpektorata, v skladu z dogovorom iz 15. člena tega odloka.
VI. IZLOČITEV INŠPEKTORJA
13. člen
O izločitvi vodje inšpektorata ali zaposlenega v inšpektoratu odloča tajnik občine/direktor občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje inšpektorata o stvari tudi odloči, če je vodja pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
VII. FINANCIRANJE INŠPEKTORATA
14. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih. Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice ob upoštevanju kriterija števila prebivalcev posamezne občine. Inšpektorat je neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Dravograd.
Finančni načrt inšpektorata, ki ga na predlog vodje inšpektorata soglasno potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpektorat v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpektorata je informativna priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpektorata je vodja inšpektorata.
VIII. DOGOVOR ŽUPANOV
15. člen
Župani občin ustanoviteljic sprejmejo Dogovor o vrsti in obsegu nalog inšpektorata in financiranju ter razdelitvi obveznosti med občinami ustanoviteljicami.
IX. IZSTOP OBČINE IZ INŠPEKTORATA
16. člen
Namero za izstop iz inšpektorata, mora občina ustanoviteljica pisno podati sedežni občini najmanj 12 mesecev pred izstopom. Podlaga za izstop posamezne občine ustanoviteljice je sklep občinskega sveta občine, ki želi izstopiti.
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata na podlagi odloka o ustanovitvi in dogovora iz 15. člena odloka.
V tem primeru je občina, ki izstopa iz organa, dolžna zagotavljati sredstva za delovanje inšpektorata v ustreznem deležu do poteka odpovednega roka in pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev.
Če ena občina izstopi in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, ima občina, ki je izstopila, obveznosti do presežka javnih uslužbencev.
X. PRENEHANJE INŠPEKTORATA
17. člen
V primeru prenehanja delovanja inšpektorata po tem odloku, vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v inšpektorat prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne uslužbence nazaj.
Občina Dravograd prevzame zaposlenega po sistemizaciji, ki je veljala v inšpektoratu na dan pred začetkom delovanja inšpektorata po tem odloku.
Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v inšpektoratu.
18. člen
Javni uslužbenci, ki se zaposlijo po začetku delovanja inšpektorata po tem odloku, postanejo ob prenehanju inšpektorata obveznost preostalih občin ustanoviteljic in o njihovi nadaljnji zaposlitvi se morajo medsebojno dogovoriti.
Če nobena od preostalih občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja inšpektorata ne prevzame teh javnih uslužbencev, so jim te občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
Posamezna občina zagotovi pravice v obsegu, kot so določeni deleži v dogovoru iz 15. člena tega odloka, preračunano na nove deleže brez deleža občin, ki prevzamejo javne uslužbence v inšpektoratu.
XI. PRISTOP OBČINE K INŠPEKTORATU
19. člen
V primeru, da želi k inšpektoratu pristopiti nova občina ustanoviteljica, mora ta svojo namero o pristopu podati vsem občinam ustanoviteljicam. Vsaka občina ustanoviteljica sprejme sklep o tem, ali se strinja s priključitvijo nove občine. Nova občina je sprejeta, če se s priključitvijo strinjajo vse občine ustanoviteljice.
O skupnem sprejetem sklepu glede širitve, občino interesentko obvesti sedežna občina.
Kolikor so občine ustanoviteljice sprejele širitev, se po sprejetem Sklepu o pristopu k organu skupne občinske uprave – Medobčinskemu inšpektoratu Koroške občine pristopnice, pristopi k spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata Koroške, k spremembi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznosti ter drugih aktov, ki jih je posledično potrebno spremeniti.
XII. PREVZEM NALOG IN PRISTOJNOSTI
20. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic naloge in pristojnosti na področjih iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter sedežna občina zagotovi opremo, vendar najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko inšpektorat prične z delom, prevzame sedežna občina inšpektorje, ki imajo na dan 1. 1. 2009, sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v občinskih upravah občin ustanoviteljic ter v inšpektoratu, ki se s tem odlokom širi.
Premeščenim inšpektorjem se položaj, ki ga pridobijo z zaposlitvijo v inšpektoratu, ne more poslabšati glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice oziroma v inšpektoratu.
XIII. DOLOČITEV KADROVSKEGA NAČRTA IN SISTEMIZACIJE
21. člen
Najkasneje v treh tednih po objavi tega odloka določijo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt.
Župan sedežne občine v soglasju z ostalimi župani in v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje vodjo inšpektorata.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi organa – Medobčinski inšpektorat (Uradni list RS, št. 75/07)
– 7. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 28/02) v delu, ki določa, da občinski inšpekcijski nadzor nad področji, določenimi v tem členu, izvaja oddelek za komunalno cestno gospodarstvo občinske uprave Občine Prevalje.
23. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Za objavo poskrbi Občina Dravograd. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2006-41-24
Dravograd, dne 12. maja 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
Št. 032-49/2009-15
Mežica, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Št. 061-1/2008
Mislinja, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
Št. 00704-0036/2009
Muta, dne 7. maja 2009
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Št. 032-1/09-1
Podvelka, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l.r.
Št. 0611-0001/2009
Prevalje, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.
Št. 014-0005/2009-02
Radlje ob Dravi, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
Št. 032-0-0005/2009
Ravne na Koroškem, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Št. 032-20/2009-4-01
Ribnica na Pohorju, dne 17. marca 2009
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm l.r.
Št. 032-0007/2009-1
Vuzenica, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Vuzenica
Miran Kus l.r.

AAA Zlata odličnost