Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3031. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2008, stran 9184.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 – odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) in spremembe je Občinski svet Občine Podlehnik na 17. redni seji dne 30. junij 2009 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2008 izkazuje prejemke v višini 1,668.644,18 EUR in izdatke v višini 1,570.570,23EUR. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:
------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki             1,668.644,18
II.  Skupaj odhodki              1,570.570,23
III.  Proračunski presežek (I. – II.)       89.788,16
------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in         0,00
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih      0,00
    deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV. – V.)      0,00
------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                   0,00
VIII. Odplačilo dolga               89.788,16
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih     8.285,79
    (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
XI.  Neto financiranje (VI.+ X. – IX.)     –89.788,16
------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2008 se namenijo za financiranje projektov v letu 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-4/2009-4
Podlehnik, dne 30. junija 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost