Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10. 8. 2009

Kazalo

3024. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik, stran 9140.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08, odl. US: U-I-427/06-9), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 odl. US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 11. in 12. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 1. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa pogoje in način odvajanja in čiščenja odpadnih voda, gospodarjenje z objekti in napravami javnega kanalizacijskega omrežja, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih voda iz naselij in posameznih objektov, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje ter pravice in obveznosti lastnika, izvajalca in uporabnikov.
2. člen
(lastnik)
Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav je Občina Kamnik.
3. člen
(uporabnik)
Uporabnik kanalizacijskega omrežja je vsaka fizična ali pravna oseba (lastnik objekta ali zemljišča), ki stalno ali občasno odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
4. člen
(pooblaščeni izvajalec javne službe)
Pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe »odvajanja in čiščenja odpadih voda« (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec javne službe) je izključni upravljalec z objekti in napravami za odvajanje odpadnih voda, ki služijo enemu ali več naselij v Občini Kamnik, za kar mora biti ustrezno tehnično opremljen in strokovno usposobljen, v skladu z zakonodajo, ki ureja področje te dejavnosti.
5. člen
(izvajanje javne službe)
Kot storitev javne službe mora pooblaščeni izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njihovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Pooblaščeni izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
6. člen
V okviru javne službe mora pooblaščeni izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
7. člen
(javna kanalizacija)
Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
8. člen
(skrb pooblaščenega izvajalca javne službe)
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje javne kanalizacije v Občini Kamnik.
II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE
9. člen
(javno kanalizacijsko omrežje in naprave)
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
Pri načrtovanju in gradnji novega kanalizacijskega omrežja je treba predvideti ločen sistem; meteorno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda in fekalno kanalizacijo za odvajanje odpadnih voda.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
10. člen
(objekti in naprave, ki so skrb izvajalca javne službe)
Objekti in naprave, za katere je odgovoren pooblaščeni izvajalec javne službe, so:
– primarno omrežje,
– sekundarno omrežje,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javne kanalizacije.
Za objekte in naprave meteorne kanalizacije, ki služi odvajanju padavinskih voda iz cestnih in drugih javnih površin, je odgovoren upravljalec cest in drugih javnih površin.
11. člen
(objekti in naprave, ki so skrb uporabnikov)
Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki, so:
– interna kanalizacija, kanalizacijski priključek,
– nepretočne greznice,
– obstoječe greznice,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
12. člen
(kataster javne kanalizacije)
Izvajalec javne službe je dolžan voditi kataster javne kanalizacije skladno z določili Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.
Lastnik omrežja je ob predaji posameznega novozgrajenega objekta javne kanalizacije dolžan pooblaščenemu izvajalcu javne službe predložiti kataster omenjene naprave skladen z 20. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, v elektronski obliki.
IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
(predpisi)
Priključitev na kanalizacijsko omrežje mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.
14. člen
(dolžnost izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe je dolžan izvesti priključitev na kanalizacijsko omrežje, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete kanalizacijskega omrežja, na katerega se uporabnik priključuje.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev, je pooblaščeni izvajalec javne službe dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan izvesti priključitev na kanalizacijsko omrežje, ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo.
Pooblaščeni izvajalec javne službe mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
(mnenje, smernice, projektni pogoji, soglasje)
Pooblaščeni izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja k projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
16. člen
(vloga za pridobitev mnenja oziroma soglasja)
Uporabnik predloži pooblaščenemu izvajalcu javne službe k vlogi za pridobitev mnenja iz 14. člena tega odloka ali pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje naslednjo dokumentacijo:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za projektne pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom priključka in zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena),
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe:
a) načrt parcele z vrisanim objektom,
b) informacijo o pogojih gradnje iz izvedbenih prostorskih aktov v zvezi s predvidenim posegom v prostor,
c) projektno gradbeno dokumentacijo,
d) projekt kanalskega priključka,
e) pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgrajene po letu 1967,
f) izvedbeni načrt interne kanalizacije.
17. člen
(določila smernic, mnenja, projektnih pogojev in soglasja)
Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka 14. člena tega odloka mora pooblaščeni izvajalec javne službe določiti:
– minimalni odmik objektov od kanalizacijskega omrežja,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalizacijskega jaška,
– lokacijo razmejitvenega kanalizacijskega jaška med javno in interno kanalizacijo,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih območjih za zajem pitne vode, določenih z odloki o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov,
– pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških voda,
– pogoje križanja komunalnih vodov s kanalizacijskim omrežjem,
– mesto priključitve na objekte in naprave, za katere je odgovoren izvajalec,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega priključka.
Pooblaščeni izvajalec javne službe lahko izda negativno mnenje iz prejšnjega odstavka, če predložena dokumentacija ni v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan izvesti priključitev v obliki in po postopku, ki je obdelan v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi naprav, ki jih upravlja, najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje soglasja, poravnal vse obveznosti in predložil vso potrebno dokumentacijo.
V primeru, da uporabnik zaprosi Občino Kamnik za izdajo soglasja iz drugega odstavka 15. člena tega odloka in predloži vlogi mnenje izvajalca, iz katerega je razvidno, da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, izda pristojni upravni organ Občinske uprave Občine Kamnik o tem zavrnilno odločbo.
Obveznosti, ki jih je dolžan uporabnik poravnati pred izvedbo posameznega priključka, so:
– stroški izdaje mnenja izvajalca,
– dejanski stroški izvedbe priključka.
18. člen
(odškodnina)
Pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja in pri opravljanju vzdrževalnih del na objektih in napravah iz 8. člena tega odloka je uporabnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo na njegovem zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje.
19. člen
(priključek)
Priključek objekta na kanalizacijsko omrežje se lahko izvede za vsak objekt posebej ali za več objektov skupaj, z upoštevanjem velikosti in namembnosti teh objektov.
20. člen
(opravljanje del na javnem kanalizacijskem omrežju)
Vsa dela na obstoječem kanalizacijskem omrežju in kanalizacijskih priključkih opravlja izključno pooblaščeni izvajalec javne službe, le v izjemnih primerih lahko izvajalec javne službe pooblasti druge, za to dejavnost registrirane izvajalce, da v njegovem imenu opravijo posamezna dela.
21. člen
(opravljanje del na kanalizacijskem omrežju uporabnikov)
Lastniki ali upravljavci objektov in naprav iz 10. člena morajo sami zagotoviti:
– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
Lastniki objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na pooblaščenega izvajalca javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.
22. člen
(obvezna priključitev)
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora neposredno odvajati v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE (populacijskih enot), odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje oziroma, če črpališče dosega ceno 1,5 x klasičnega priključka.
V naseljih, kjer obstaja javno kanalizacijsko omrežje, je za vse objekte, v katerih nastajajo odpadne vode, priključitev nanj obvezna, če je to tehnično izvedljivo.
Odvajanje komunalne odpadne vode v greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel rok za prilagoditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, določen v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Po izgradnji novega javnega kanalizacijskega omrežja in pridobitvi uporabnega dovoljenja zanj so se najkasneje v šestih mesecih dolžni priključiti nanj vsi objekti, razen objektov iz prejšnjega odstavka tega člena. Stroški za priključitev na kanalizacijsko omrežje bremenijo uporabnika.
Če je pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik odvajal odpadne vode v greznico ali individualno čistilno napravo, je dolžan v 30 dneh od priključitve opuščeni objekt izprazniti, očistiti in dezinficirati.
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za tehnološko odpadno vodo, posredovati pooblaščenemu izvajalcu javne službe v pisni ali elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti izvajalcu vedno na razpolago.
V. ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
23. člen
(greznice, čistilne naprave)
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Lastni objekti za čiščenje odpadnih voda, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.
24. člen
(praznjenje greznic in čistilnih naprav)
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice oziroma čistilne naprave prazniti pooblaščeni izvajalec javne službe javne kanalizacije s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo Domžale - Kamnik oziroma na ustrezno dogovorjeno odjemno mesto, ki je neposredno povezano s Čistilno napravo Domžale - Kamnik.
Praznjenje individualnih greznic in čistilnih naprav se izvaja po planu enkrat na 4 leta, na podlagi programa izvajalca. Uporabniki morajo v ta namen dopustiti dostop do greznic oziroma čistilnih naprav s specialnimi vozili.
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami ali čistilnimi napravami, na podlagi katere se pripravlja plan za redno praznjenje.
Uporabniki so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do greznice s specialnimi vozili za praznjenje.
(izredno praznjenje greznic)
Izredno praznjenje greznic ter prevzem blata iz malih čistilnih naprav izvaja pooblaščeni izvajalec javne službe na osnovi naročila porabnika in se ne šteje kot storitev javne službe.
VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
25. člen
(prevzem)
Investitor del na javnem kanalizacijskem omrežju mora najkasneje v 30. dneh po končani gradnji prenesti objekte in naprave v last lastnika javne kanalizacije. Lastnik javne kanalizacije prenese novozgrajeni objekt v izvajanje gospodarske javne službe s primopredajnim zapisnikom, ki mora vsebovati:
– naziv investicije,
– vrednost investicije in obračunsko situacijo,
– dolžine, vrste in profili kanalov ter objektov,
– program 1. meritve obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane,
– kataster objektov, priključkov in naprav po navodilih izvajalca,
– dokazilo o zanesljivosti objekta.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
26. člen
(financiranje)
Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe.
Ceno storitev oblikuje pooblaščeni izvajalec javne službe v skladu z veljavno zakonodajo in soglasjem lastnika.
27. člen
(cena storitev)
Cena storitve je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračunava opravljeno storitev uporabniku.
Cena storitev, ki ne vsebuje okoljskih in drugih dajatev, je sestavljena iz lastne cene in dela za investicije – omrežnine.
V lastni ceni storitve so zajeti neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, splošni stroški in dobiček, pred obdavčitvijo iz naslova opravljanja storitev, ki ne sme biti večji od 5%.
Omrežnina je letni strošek amortizacije infrastrukture in se namenja za investicijske projekte. Omrežnina se zbira na namenski proračunski postavki v občinskem proračunu in se namenja izključno investicijam v kanalizacijsko omrežje in pripadajoče objekte.
Cena storitve javne službe se oblikuje za enoto posamezne storitve:
– omrežnina se izraža v dvanajstinah na odjemno mesto,
– odvajanje odpadnih in padavinskih voda je izražena v m3,
– prevzem blata iz greznic in malih čistilnih naprav pri uporabniku storitve je izražen v m3,
– čiščenje odplak na malih ČN, ki so del javne infrastrukture je izraženo v m3,
– predpisani monitoring ČN,
– izdajanje predpisanih potrdil in prilog,
– čiščenje na CČN Domžale - Kamnik ni predmet tega odloka.
28. člen
(investicije)
Investicije v obstoječe omrežje in naprave se financirajo iz amortizacije – omrežnine in sredstev proračuna občine, na podlagi letnega plana, ki ga sprejme občinski svet.
Investicije v nova omrežja in naprave se financira iz sredstev občinskega proračuna, kreditov, prispevkov javno - zasebnega partnerstva, državnih in evropskih nepovratnih sredstev.
VIII. MERITVE PORABE IN OBRAČUN
29. člen
(obveznost plačevanja)
Uporabniki kanalizacijskega omrežja so dolžni redno plačevati stroške odvajanja odpadnih voda od dneva priključitve nanj.
30. člen
(meritev porabe)
Količina odvajanih odpadnih voda se meri v kubičnih metrih (m3).
Količina prevzema iz obstoječih greznic in malih komunalnih ČN pri uporabniku blata se meri v kubičnih metrih (m3).
Količina čiščenja odpadne vode na malih ČN, ki so del javne infrastrukture, se meri v m3.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju: kanalščina) in čiščenje odpadne vode na malih ČN v enaki količini in po stopnji onesnaženja v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo, v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe in obračuna porabljene vode v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, se za obdobje do ureditve le-tega kanalščina in čiščenje odpadne vode na malih ČN obračunava v skladu z zakonodajo po normirani porabi odpadne vode na osebo na mesec.
Količina odvedenih lastnih tehnoloških voda pri industrijskih uporabnikih se ugotavlja na podlagi prijave in dokumentacije uporabnika.
31. člen
(plačilo odvajanja odpadnih voda)
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podlagi izdanih računov. Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi dejanske količine v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene količine v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na količini iz preteklega obračunskega obdobja in veljavni ceni. Obračun se opravi na podlagi dejanske količine in cene ter prispevkov najmanj enkrat letno.
32. člen
(račun)
Uporabniki plačujejo odvajanje odpadnih voda na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi. V primeru, da uporabnik ne poravna računa za odvajanje odpadnih voda v roku 60 dni po prejemu računa, ga je pooblaščeni izvajalec javne službe dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, mora upravljalec prekiniti dobavo vode.
33. člen
(ugovor)
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena količina odpadnih voda, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži dokazljivi pisni ugovor izvajalcu gospodarske službe na javnem kanalizacijskem omrežju, če meni, da mu količina odpadnih voda ni pravilno odmerjena. Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
34. člen
(priključek za več uporabnikov)
V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko omrežje več uporabnikov, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za odvajanje odpadnih voda v objektu. Interna delitev stroškov odvajanja odpadnih voda posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka tega člena, ni obveznost izvajalca gospodarske javne službe. V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden samo en priključek, se obračunava odvajanje odpadnih voda za gospodarske družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospodarske družbe in samostojne podjetnike sorazmerno po deležih odpadne vode.
35. člen
(obračun pavšalnega odvajanja odpadnih voda)
V primeru, da se zaradi okvare na vodomeru ne more ugotoviti točna poraba vode, se za odvedeno odpadno vodo zaračunava pavšalna poraba vode na podlagi ugotovljene povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.
36. člen
(merilec pretoka)
V primerih, ko se količine odpadnih voda merijo z merilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno kanalizacijo.
37. člen
(stroški čiščenja odpadnih voda)
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja odpadnih voda po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov odvajanja odpadnih voda.
38. člen
(uporaba vode za napajanje živine)
Uporabniki, ki imajo status kmeta, za uporabljeno vodo iz javnega vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Uporabniki iz prvega odstavka tega člena so dolžni pred hlevom vgraditi odštevalni vodomer, v nasprotnem primeru pa se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda po pavšalu, v skladu z veljavnimi predpisi in normirano porabo odpadne vode na osebe na mesec (žival porabi enako kot oseba).
39. člen
(obveščanje izvajalca s strani uporabnikov)
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare, tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile, odtekle v javno kanalizacijo.
IX. UPORABA KANALIZACIJE
40. člen
(uporaba)
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priključek.
41. člen
(prepovedano odvajanje)
V kanalizacijsko omrežje ni dovoljeno odvajati ali odmetavati:
– odpadne vode iz hlevov, greznic in individualnih čistilnih naprav,
– odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline, alkalije, razne soli,
– vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– vode, ki bi lahko kvarno vplivale na material, iz katerega je zgrajeno omrežje in ogrožale zdravje oseb, zaposlenih pri izvajalcu,
– snovi, ki so okužene s povzročitelji nalezljivih bolezni,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– snovi, ki povzročajo ovire v kanalih ali kako drugače motijo delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– odpadne vode, ki stalno povzročajo hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivajo na delovanje javne kanalizacije,
– snovi, ki bi povzročale ogrevanje odpadne vode preko s predpisi dovoljene temperature,
– odpadne vode, ki bi zavirale tehnološke postopke na čistilni napravi,
– druge snovi, ki se po predpisih štejejo za nevarne in škodljive in katerih koncentracija je nad dovoljeno mejo.
42. člen
(tehnološka odpadna voda)
Tehnološka odpadna voda se v javno kanalizacijsko lahko odvaja le na osnovi pogodbe, katero je z izvajalcem gospodarske javne službe dolžan podpisati uporabnik, ki v javni kanalizacijski sistem tako vodo odvaja. Tehnološka odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora po svojih lastnostih ustrezati določilom veljavnih predpisov za to področje. Če za določeno škodljivo snov ali vrsto odpadne vode ne obstaja slovenski standard, se uporabljajo standardi ali smernice, ki veljajo v Evropski uniji.
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred iztokom v javno kanalizacijo to vodo primerno očistiti in nevtralizirati v ustreznih napravah, ki jih mora zgraditi uporabnik na podlagi predpisane dokumentacije in soglasja izvajalca.
43. člen
(sprememba lastnosti odpadne vode)
Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vrednost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se zmanjša in so te spremembe trajnejšega značaja, lahko pooblaščeni izvajalec javne službe na podlagi strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo le-tega.
Če so potrebni dodatni postopki čiščenja, mora uporabnik izvajalcu predložiti tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.
44. člen
(uporaba zemljišča)
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča, po katerem ali ob katerem poteka kanalizacija, ne sme v varstvenem pasu petih metrov od osi kanala nasaditi drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in v širino in zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.
X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
45. člen
(prekinitev na stroške uporabnika)
Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne in padavinske vode in hkrati dobavo vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
– če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
– če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
– če odpadna voda prekorači dovoljeno količino snovi, navedenih v 42. členu, v taki meri, da ogroža nemoteno delovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– če uporabnik ne plača stroškov niti v 15 dneh po izstavitvi pisnega opomina.
Odvajanje odpadne in padavinske vode je prekinjeno, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve. Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan opraviti ponovno priključitev v največ 7 dneh po tem, ko uporabnik plača stroške prekinitve in ponovne priključitve.
46. člen
(krajša prekinitev)
Pooblaščeni izvajalec javne službe lahko prekine odvajanje odpadne in padavinske vode za krajši čas zaradi:
– planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije,
– okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na internetni strani pooblaščenega izvajalca javne službe ali direktno; za predvidena vzdrževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ob nastanku dogodka.
47. člen
(višja sila)
V primeru višje sile (potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave in nalivi, vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo) in v skladu z zakonom lahko pooblaščeni izvajalec javne službe brez nadomestila škode prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take primere.
XI. OBVEZNOSTI LASTNIKA, IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
48. člen
(obveznosti lastnika)
Lastnik ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
– z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavljati ločeno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– obravnavati poročila izvajalca o stanju odvajanja odpadnih in padavinskih voda in predlogih za njegovo izboljšanje,
– izdajati soglasja, na podlagi pridobljenega mnenja izvajalca, lahko pa to obveznost s pogodbo prenese na izvajalca,
– zagotoviti zadostne kapacitete za čiščenje odpadnih in padavinskih voda v sklopu Centralne čistilne naprave Domžale in malih komunalnih čistilnih naprav v občini,
– izdajati mnenje k cenam gospodarske javne službe, ki jo oblikuje in predlaga izvajalec (v skladu z veljavno zakonodajo),
– seznaniti uporabnike z določili tega odloka na krajevno ustrezen način.
49. člen
(obveznosti pooblaščenega izvajalca javne službe)
Pooblaščeni izvajalec javne službe ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih voda zlasti naslednje obveznosti:
– skrbeti za redno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– nadzorovati delovanja objektov in naprav javne kanalizacije z rednimi in izrednimi pregledi najmanj dvakrat letno,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave javne kanalizacije,
– na stroške uporabnika voditi nadzor in evidenco nad kvaliteto tehnoloških voda, priključenih na javno kanalizacijo,
– pripravljati letni plan vzdrževanja oziroma obnove kanalizacijskega omrežja,
– popravljati okvare in poškodbe javnega kanalizacijskega omrežja – investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– obnavljati dotrajane objekte in naprave javne kanalizacije,
– skrbeti za zavarovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– menjati zastarele objekte in naprave javne kanalizacije s sodobnejšimi in funkcionalnejšimi na podlagi ustrezne dokumentacije in glede na potrebe po večji propustnosti,
– odpravljati poškodbe na kanalizacijskem omrežju zaradi elementarnih nesreč in drugih nezgod ali nepravilne rabe,
– izvajati praznjenje greznic in individualnih individualnih malih čistilnih naprav skladno z veljavnimi predpisi,
– gospodarno skrbeti za izkoriščanje objektov in naprav v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, načrtovanje in optimizacija javne službe, razvijanje kanalizacijskega omrežja v skladu s sprejetim programom,
– voditi kataster objektov in naprav ter register priključkov,
– ažurno izdajati mnenja in izvajati priključitve na javno kanalizacijo,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knjige.
50. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati naprave, za katere so odgovorni,
– opozarjati pooblaščenega izvajalca javne službe na poškodbe, ki jih opazijo na omrežju javne kanalizacije,
– omogočiti delavcem pooblaščenega izvajalca javne službe pregled interne kanalizacije,
– zgraditi kanalizacijski priključek v skladu s soglasjem lastnika (soglasjem občine),
– preprečiti priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo brez soglasja lastnika (občine),
– posredovati analize odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav in posebnimi zahtevami inšpekcijskih služb,
– preprečiti odvajanje in odmetavanje snovi, navedene v 41. členu,
– s pisnim obvestilom pooblaščenemu izvajalcu javne službe javiti lastninske, namembnostne ali ostale spremembe pri uporabniku,
– redno plačevati odvajanje odpadnih in padavinskih voda na podlagi izdanih računov v plačilnem roku, urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je več uporabnikov priključenih na isti kanalizacijski priključek,
– v primeru, da odvajajo v javni kanalizacijski sistem tehnološke vode zagotoviti namestitev ustreznega merilca pred izpustom v javni kanalizacijski sistem,
– dopustiti pooblaščenemu izvajalcu javne službe preverjanje izvedbe in delovanje priključka stavbe in opreme priključka stavbe,
– plačati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
51. člen
(obveznosti drugih upravljalcev)
Izvajalci vzdrževanja drugih infrastrukturnih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, vodovodnega, elektro, telefonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijski objekti in naprave nepoškodovani. Za vse posege v območju objektov in naprav javne kanalizacije morajo predhodno pridobiti mnenje pooblaščenega izvajalca javne službe in soglasje lastnika.
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred začetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri pooblaščenem izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javne kanalizacije in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o začetku del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri pooblaščenem izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravila.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
(pooblaščeni izvajalec javne službe)
Z denarno kaznijo od 4000 € se kaznuje pooblaščeni izvajalec javne službe:
– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),
– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po izdaji soglasja za priključitev (17. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena.
Z denarno kaznijo od 250 € se kaznuje za prekršek iz prve alinee tega člena tudi odgovorna oseba pooblaščenega izvajalca javne službe.
53. člen
(uporabnik – pravna oseba)
Z denarno kaznijo 3000 € se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja lastnika (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanalizacije ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne čistilne naprave (22. člen),
– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, navedene v 41. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja (45. člen).
Z denarno kaznijo 300 € se kaznuje za prekršek iz prve alinee tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
54. člen
(uporabnik – fizična oseba)
Z denarno kaznijo 1000 € se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja lastnika (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 50. člena,
– če se v roku šest mesecev po izgradnji nove kanalizacije ne priključi na javno kanalizacijo (22. člen),
– če v 30 dneh po priključitvi na javno kanalizacijo ne izprazni, očisti in dezinficira opuščene greznice ali individualne čistilne naprave (22. člen),
– če v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi, navedene v 41. členu,
– če v varstvenem pasu pet metrov od osi kanala sadi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem in zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja (44. člen).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(ureditev priključkov)
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo v nasprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
56. člen
(odstranitev dreves)
Pooblaščeni izvajalec javne službe mora obvestiti lastnika oziroma uporabnika zemljišča, če ugotovi, da so na njegovem zemljišču v varstvenem pasu javne kanalizacije posajene drevesne vrste, navedene v 44. členu tega odloka, ki na podlagi pregleda infrastrukture ovirajo normalen pretok odpadne vode.
Pooblaščeni izvajalec javne službe lastniku oziroma uporabniku zemljišča določi razumni rok za odstranitev dreves, ki ogrožajo infrastrukturo. Kolikor še ni povzročena velika okvara na infrastrukturi, ta rok ne sme biti krajši od 15 dni.
Kolikor lastniki oziroma uporabniki zemljišča ne bodo sami odstranili neprimernih drevesnih vrst v varstvenem pasu javne kanalizacije v podanem roku, lahko to delo opravi izvajalec javne kanalizacije po predhodni pisni seznanitvi lastnika oziroma uporabnika zemljišča na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča.
57. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni izvajalec javne službe ter pristojni prekrškovni organ Občine Kamnik.
58. člen
(pravilnik)
Pooblaščeni izvajalec javne službe je dolžan v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občini Kamnik v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije.
59. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01, 112/04, 17/06, 19/08).
60. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009-6/5
Kamnik, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti