Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2316. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«, stran 6408.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo RS, 58/99 in Uradno glasilo Občine Kostel 07/02), 15. člena Statuta Občine Osilnica, (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) sta Občinski svet Občine Kostel na 22. redni seji dne 5. 6. 2009 in Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne 5. 6. 2009 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Kostel in Občina Osilnica ustanovita organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinske finančne in računovodske službe,
– prostorskega načrtovanja in varstva okolja,
– zagotavljanja in izvajanja obvezne gospodarske javne službe.
Ustanoviteljske pravice občin izvršujeta župana občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar sta pristojna občinska sveta.
Župana imenujeta in razrešujeta vodjo medobčinske uprave, sprejemata kadrovski načrt, program dela in finančni načrt medobčinske uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave.
3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN KOSTEL IN OSILNICA (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava).
V medobčinski upravi je ustanovljen Medobčinski režijski obrat za zagotavljanje nalog občinskih javnih služb.
Sedež medobčinske uprave je v Občini Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.
Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«.
4. člen
Medobčinska uprava, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer:
– naloge občinske inšpekcije,
– proračunsko računovodstvo, knjigovodstvo,
– notranji finančni nadzor,
– strokovne naloge načrtovanja prostora in varstva okolja.
Medobčinski režijski obrat, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, opravlja strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem javnih služb.
5. člen
Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic medobčinske uprave. Pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjajo občini ustanoviteljici solidarno.
7. člen
Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Vodja (direktor) medobčinske uprave je uradnik na položaju.
Predstojnika medobčinske uprave sta župana občin ustanoviteljic, ki izvršujeta pravice občin ustanoviteljic, kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Župana lahko skleneta pisni sporazum, da bo naloge vodje medobčinske uprave opravljal tajnik občine ustanoviteljice.
8. člen
Vodja medobčinske uprave za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice odgovarja županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.
9. člen
Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic oziroma vodja medobčinske uprave na podlagi njunega pooblastila.
10. člen
Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici, in sicer glede na izračun v skladu s 13. členom ZFO-1, v naslednjem razmerju:
– Občina Kostel 64,10%
– Občina Osilnica 35,90%.
11. člen
Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež oziroma v drugih prostorih, za katere se dogovorita občini ustanoviteljici.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, v skladu s predpisi o javnem naročanju naroči župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župana občin ustanoviteljic imenujeta v komisijo po enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občini ustanoviteljici medobčinske uprave delita v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
12. člen
Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog vodje medobčinske uprave določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je priloga k njunima proračunoma.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen vodja.
13. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero s sklepom občinskega sveta pisno poda županu soustanoviteljice.
Občinski svet občine soustanoviteljice namero obravnava in sprejme ugotovitveni sklep praviloma v roku 6 mesecev.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko oba občinska sveta občin ustanoviteljic potrdita izstop z ugotovitvenim sklepom in ko poravna vse obveznosti do medobčinske uprave.
V primeru prenehanja delovanja medobčinske uprave, prevzameta občini število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala v posamezni občini ustanoviteljici na dan pred začetkom delovanja skupne občinske uprave. Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni občinski upravi.
Javni uslužbenci, ki se na novo zaposlijo po začetku delovanja medobčinske uprave, postanejo obveznost občin ustanoviteljic in o njihovi nadaljnji zaposlitvi se morajo medsebojno dogovoriti. Če nobena od preostalih občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja medobčinske uprave ne prevzame teh uslužbencev, sta jim občini dolžni zagotoviti pravice, določene v zakonodaji glede presežnih uslužbencev v skladu z deleži, dogovorjenimi v 10. členu tega odloka.
V primeru prenehanja delovanja medobčinske uprave pripada posamezni občini ustanoviteljici vrednost sredstev medobčinske uprave v razmerju, kot je bilo sofinanciranje pridobitve teh sredstev na dan prenehanja delovanja medobčinske uprave.
Z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa obeh občinskih svetov občin ustanoviteljic prične teči prehodno obdobje 6 mesecev do prenehanja delovanja medobčinske uprave. V tem obdobju sta občini ustanoviteljici dolžni zagotoviti financiranje delovanja medobčinske uprave.
14. člen
Najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi, kadrovski načrt in najpozneje v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo medobčinske uprave.
15. člen
Medobčinska uprava prične z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta občinskih uprav.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinski upravi ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v medobčinski upravi ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
16. člen
Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v uradnih glasilih občin najpozneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave zadnji odločal.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2008-3
Kostel, dne 5. junija 2009
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.
Št. 032-0004/2009-8
Osilnica, dne 5. junija 2009
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost