Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2009 z dne 15. 6. 2009

Kazalo

2262. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava, stran 6293.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US:U-I-51/06, 112/06 – Odl. US:U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB-1, 33/06 Odl. US:U-I-325/04-8, 57/08 – ZLDUVCP in 45/08), 2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1, 129/08 Odl. US:U-I-61706-14), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB-2) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/09, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba), oblike njihovega izvajanja, objekte in naprave za njihovo izvajanje, upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Lendava (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom, skladno z zakonom.
5. člen
Občina na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
4. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. urejanje in čiščenje javnih površin
7. vzdrževanje občinskih javnih cest
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
9. gasilska služba
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
6. člen
Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:
1. upravljanje in urejanje pokopališč
2. upravljanje in urejanje javnih parkirišč
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega omrežja
4. plakatiranje kot dejavnost posebnega družbenega pomena
5. izobešanje zastav
6. upravljanje in urejanje mestne tržnice.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti, ki so z zakonom določene kot gospodarske javne službe.
7. člen
Javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
8. člen
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
9. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.
10. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v režijskem obratu,
b) v javnem gospodarskem zavodu,
c) v javnem podjetju,
c) z dajanjem koncesij in
d) v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva.
11. člen
Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka, določi občina z aktom o načinu in pogojih opravljanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb se določijo z odloki iz 3. člena tega odloka.
Z odloki iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo tudi objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
13. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
14. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
Te naloge se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, če to ni preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev
– zagotavljanje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb in če to ni preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
16. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno storitev ali proizvoda
b) iz virov izvajalca gospodarske javne službe
b) iz proračunskih sredstev
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.
18. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži Občinskemu svetu Občine Lendava v soglasje.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
19. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
20. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj javnih služb predpiše takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
21. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet uporabnikov javnih dobrin.
22. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi občinski svet s sklepom o ustanovitvi in imenuje tudi člane sveta.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05 in 111/06).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2009
Lendava, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti