Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

2154. Odlok o priznanjih Občine Zavrč, stran 6138.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 23. redni seji dne 28. maja 2009 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen
Občina Zavrč podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Zavrč.
Priznanje župana se lahko podeli za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih ter drugih priložnostih po županovi presoji.
3. člen
Priznanja Občine Zavrč so naslednja:
– naziv častni občan,
– plaketa Občine Zavrč,
– priznanje Občine Zavrč,
– priznanje župana.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
4. člen
Naziv častni občan Občine Zavrč se podeli občanom Občine Zavrč, drugim državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek gospodarstva, znanosti in umetnosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja ter za druge izjemne dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Zavrč v državi ali na mednarodnem področju.
Naziv »častni občan Občine Zavrč« se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa, s katerim je dodeljen naziv.
5. člen
Plaketa Občine Zavrč se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Letno se podelita največ 2 plaketi. Plaketa se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi plakete.
Plaketa Občine Zavrč je pravokotne oblike, dimenzije 16 cm x 20 cm, z grbom Občine Zavrč v sredini. Plaketa se podeli v škatli. Rob med plaketo in robom škatle mora znašati 2,5 cm.
6. člen
Priznanje Občine Zavrč se podeli občanom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam ter drugim organizacijam in pravnim osebam, ki imajo sedež v Občini Zavrč, in sicer za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu Občine Zavrč.
V posameznem letu se podelijo največ tri priznanja občine.
Priznanje Občine Zavrč je izdelano v velikosti A3 formata, okvirjeno in vsebuje splošne podatke o podelitvi in prejemniku ter podpis župana Občine Zavrč.
7. člen
Priznanje župana se podeljuje:
– učencem, ki v tekočem letu zaključujejo osnovno šolo in so v vseh letih dosegali odličen uspeh,
– posameznikom ali skupinam za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih ter drugih priložnostih po županovi presoji.
O podelitvi teh priznanj odloča župan. Priznanje se podeli z listino. Priznanju se lahko priloži priložnostno darilo (umetniška slika, knjiga ...).
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
8. člen
Priznanja Občine Zavrč se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in potrdi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razpis za podelitev priznanj se objavi na spletni strani občine Zavrč http://www.zavrc.si.
Razpis se objavi najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom v tekočem letu. Razpisni rok ne sme bit krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
9. člen
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Zavrč so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Za dobitnike občinskih priznanj tudi ne morejo biti predlagani občinski funkcionarji v času opravljanja funkcije.
11. člen
Pobuda oziroma predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja,
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
– obrazložitev k predlogu oziroma utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (če le-ti obstajajo).
IV. POSTOPEK OBRAVNAVE PREDLOGOV
12. člen
Postopek obravnave predlogov vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: Komisija).
Komisija obravnava le predloge, ki so bili predloženi pravočasno. V postopku obravnave predlogov lahko:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga,
– predlog zavrne, če ni dovolj utemeljen,
– razvrsti predlaganega kandidata v tisto vrsto priznanja, ki je glede na podan predlog ustreznejša.
Komisija oblikuje sklep o podelitvi priznanj in ga skupaj z utemeljitvijo posreduje v obravnavo občinskemu svetu.
13. člen
O podelitvi priznanj Občine Zavrč odloča občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
14. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, in sicer po enakem postopku, kot so bila podeljena, če so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
V. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj Občine Zavrč in evidenco o podeljenih priznanjih vodi občinska uprava.
Evidenca vsebuje:
– priimek in ime ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– vrsto podeljenega priznanja,
– kratko obrazložitev.
Pri uporabi osebnih podatkov o prejemnikih priznanj je treba upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, njegove določbe pa se uporabljajo že ob podelitvi priznanj v letu 2009.
Št. 007-5/2009-001
Zavrč, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti