Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2084. Pravilnik o upepelitvi, stran 6008.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 28. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o upepelitvi
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način upepelitve umrle osebe na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za umrle osebe iz drugih krajev Slovenije in drugih držav.
2. člen
Upepelitev pokojnikov po tem pravilniku opravlja izvajalec javne službe urejanje in čiščenje pokopališč Javno podjetje Žale, d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec).
II. POGOJI UPEPELITVE
3. člen
Upepelitev se opravi skladno z zakonom in tem pravilnikom.
Pred upepelitvijo se obvezno opravi kontrolni mrliški pregled. Pregled opravijo zdravniki Inštituta za sodno medicino, ki so na območju MOL pooblaščeni za opravljanje mrliških pregledov (v nadaljevanju: mrliški preglednik).
4. člen
Izvajalec opravi upepelitev umrle osebe po preteku zakonsko določenega roka od nastopa smrti.
Dokumenti za upepelitev
5. člen
Naročilu za upepelitev umrle osebe je treba priložiti naslednje dokumente:
1. listino o prijavi smrti ali drugo listino, ki je lahko:
– potrdilo o prijavi smrti ali
– izpisek iz mrliške matične knjige ali
– zdravniško poročilo o smrti in vzroku smrti ali
– spremnico za prevoz umrle osebe ali
– dovoljenje za upepelitev in
2. osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje) ali drug dokument, s katerim se dokazuje identiteta, ki ga izda pristojni organ, in po potrebi še:
3. dovoljenje organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega postopka, kadar pokojni ni umrl naravne smrti ali obstaja kakšen sum na to,
4. izjavo pristojne organizacije, da so iz trupla pokojnika odstranjene vse implantirane naprave v telesu.
6. člen
Pred upepelitvijo ni dopustna odstranitev predmetov s trupla, razen naprave iz 4. točke prejšnjega člena.
Odvzem naprav za uravnavanje srčnega utripa se zabeleži na delovnem nalogu za upepelitev.
7. člen
Na podlagi dokumentov o umrli osebi in naročila naročnika upepelitve izda izvajalec dokument, ki vsebuje:
– naročilnico za vrsto pogrebne storitve in pogrebne opreme,
– pogodbo,
– račun ter
– delovni nalog za upepelitev.
Za vse umrle osebe, ki se upepelijo, se izda delovni nalog za ureditev.
Če niso izpolnjeni vsi pogoji za upepelitev, se upepelitev ne opravi in se odredi obdukcija.
III. NAČIN UPEPELITVE
Sprejem pokojnika
8. člen
Izvajalec sprejme umrlo osebo za upepelitev na podlagi naslednjih dokumentov, in sicer:
a) z območja MOL:
– dokumentacije mrliškega preglednika in
– odredbe preiskovalnega organa za prevoz umrle osebe pri prometni nezgodi in
– drugo;
b) izven območja MOL:
– prijave smrti ali zdravniškega poročila o vzroku smrti in
– osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje).
Umrlo osebo prevzame izvajalec – delavec iz skupine za urejanje pokojnih oseb in delavec dežurne službe s prevozi (v nadaljevanju: urejevalec izvajalca) in ga položita v prostor za oskrbo trupel.
9. člen
Receptor izvajalca (v nadaljevanju: receptor) vpiše dokumente pripeljanega pokojnika za upepelitev v evidenčno knjigo.
Urejevalec mora na podlagi dokumentov preveriti istovetnost predloženih listin in listin na zgornjem in spodnjem delu krste. Listina mora vsebovati: ime in priimek pokojnika, rojstne podatke in čas smrti.
10. člen
Krsta za upepelitev mora imeti izvrtane luknje za plombiranje.
11. člen
Urejevalec opravi vse storitve na podlagi delovnega naloga za upepelitev.
12. člen
Na spodnji in zgornji del krste se pritrdi listina z naslednjimi podatki:
– ime in priimek pokojnika,
– številka sprejemnega lista,
– rojstni podatki in
– ura upepelitve.
13. člen
Krsta s pokojnikom za upepelitev se položi v za to določene prostore:
– v hladilnik v pritličju upepeljevalnice, kjer so krste za upepelitev, ali
– v hladilnik ob upepeljevalnici ali
– v hodnik pred hladilnikom v pritličju upepeljevalnice.
Kontrolni mrliški pregled
14. člen
Mrliški preglednik opravi kontrolni mrliški pregled pred upepelitvijo umrlih oseb na podlagi dokumentov:
– prijave smrti in
– osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje).
Mrliški preglednik opravi pred upepelitvijo kontrolni mrliški pregled pokojnikov iz drugih držav na podlagi mednarodnega mrliškega lista.
15. člen
Pri kontrolnem mrliškem pregledu mora biti kot pooblaščena uradna oseba izvajalca navzoč urejevalec, ki ga določi njegov vodja.
16. člen
Med kontrolnim mrliškim pregledom umrle osebe mrliški preglednik preverja in potrjuje identiteto, pregleda oblačila ter morebitne priložene predmete, preveri vzrok in način nastopa smrti in sestavi listino o kontrolnem mrliškem pregledu, ki vsebuje:
– ime in priimek,
– številko sprejemnega lista,
– podatke o umrli osebi,
– datum in uro upepelitve,
– diagnozo vzroka smrti,
– datum in uro kontrolnega mrliškega pregleda,
– pečat,
– ime in priimek mrliškega preglednika ter njegov podpis.
Sopodpisnik listine o mrliškem pregledu je tudi urejevalec.
17. člen
Po opravljenem kontrolnem mrliškem pregledu mrliški preglednik krsto zapečati z listino o kontrolnem mrliškem pregledu ter izpolni obrazec dovoljenje za upepelitev (v nadaljevanju: dovoljenje za upepelitev).
Dovoljenje za upepelitev mrliški preglednik izroči urejevalcu, ki nato dovoljenje izroči sprejemni pisarni izvajalca. Kopijo dovoljenja za upepelitev obdrži mrliški preglednik.
Stroške kontrolnega mrliškega pregleda poravna izvajalec.
18. člen
Krsta s pokojnikom za upepelitev mora do upepelitve ostati v prostorih, ki so določeni za krste za upepelitev. Za to je odgovoren urejevalec.
Postopek upepelitve
19. člen
Upepelitev se začne na podlagi delovnega naloga za upepelitev z vsemi podatki o pokojniku, žarni opremi in času upepelitve.
Upepeljevalec izvajalca (v nadaljevanju: upepeljevalec) na podlagi delovnega naloga za upepelitev prevzame krsto s pokojnikom v prostoru iz 13. člena tega pravilnika in se podpiše v evidenčni knjigi o prevzemu pokojnikov za upepelitev.
Krsta mora biti zapečatena z listino o kontrolnem mrliškem pregledu.
20. člen
Dolžnost vsakega upepeljevalca je, da kontrolira podatke na delovnem nalogu za upepelitev, ki morajo biti istovetni s podatki iz dokumentov iz 14. člena tega pravilnika.
Vsako neusklajenost podatkov, ugotovljenih v rednem delovnem času izvajalca, je treba takoj javiti vodji organizacijske enote pogrebna dejavnost. Če vodje ni, je treba to sporočiti vodji sprejemne pisarne, v odsotnosti obeh pa referentu za sprejem pogrebov (v nadaljnjem besedilu: izredni kontrolor).
V postopku usklajevanja se oblikuje komisija, ki jo sestavljajo: upepeljevalec, receptor in izredni kontrolor (v nadaljevanju: komisija). Komisija pri vsakem spornem primeru takoj pokliče mrliškega preglednika zaradi identitete pokojnika in sestavi zapisnik z ugotovitvijo o rešitvi spornega primera.
21. člen
V primeru neusklajenosti podatkov, ki se ugotovijo izven rednega delovnega časa izvajalca oziroma nedosegljivosti izrednega kontrolorja, se upepelitev ne sme opraviti.
22. člen
Z upepelitvijo se v vsakem spornem primeru počaka do prihoda komisije, ki mora ugotoviti vzrok za nastanek neskladnosti podatkov iz delovnega naloga za upepelitev in listine o kontrolnem mrliškem pregledu.
23. člen
Upepeljevalec na podlagi delovnega naloga za upepelitev pripelje v upepeljevalnico krsto s pokojnikom za začetek upepelitve.
Upepeljevalec vzame kontrolno šamotno ploščico, s številkami, ki morajo biti istovetne delovnemu nalogu za upepelitev, jo položi na krsto s pokojnikom za upepelitev in postopa po navodilih proizvajalca peči.
Pokojnika se upepeli v krsti za upepelitev skupaj s šamotno ploščico in plombami. Upepeljevalec in član komisije (receptor) pregledata podatke o pokojniku, ki so na krsti in delovnem nalogu pred upepelitvijo. Na delovni nalog za upepelitev se podpišeta upepeljevalec in član komisije (receptor). Podatki o pokojniku, datum in čas upepelitve ter ime upepeljevalca, ki je izvedel upepelitev, se vpišejo v knjigo upepelitev pred samo upepelitvijo. V knjigo upepelitev se podpiše upepeljevalec, ki izvede upepelitev.
24. člen
Po upepelitvi se pepel pokojnika skupaj s šamotno ploščico s številko vloži v žaro in se zapre pokrov žare. Po zaprtju žare upepeljevalec odda žaro skupaj z delovnim nalogom za upepelitev receptorju. Receptor se ob prejetju žare podpiše na spodnji del delovnega naloga za upepelitev ter hkrati vpiše datum in uro prevzema žare. Receptor še enkrat pregleda istovetnost podatkov na delovnem nalogu za upepelitev, pokrovu žare in osebnem dokumentu pokojnika.
25. člen
Žlahtnih kovin in drugih implantiranih naprav ter delov v telesu se po upepelitvi ne sme izločati. Vse, kar ostane poleg pepela po upepelitvi, se položi v žaro.
V žaro gredo tudi vse primesi, razen nezgoreli predmeti, ki jih zaradi velikosti ni možno položiti v žaro. Predmete, ki jih ni možno položiti v žaro, se pokoplje posebej.
26. člen
Žaro s posmrtnimi ostanki pokojnika izven območja MOL odda izvajalec upravičencu na podlagi potrdila.
Evidenco oddanih žar vodi izvajalec v posebni knjigi.
IV. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o upepeljevanju (Uradni list RS, št. 4/94).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008-40
Ljubljana, dne 25. maja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina