Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1863. Statut javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi, stran 5480.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06, 126/08) je Svet javnega zavoda na 1. seji dne 4. 2. 2009 sprejel
S T A T U T
javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Mladinski center Zagorje ob Savi je ustanovljen za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju Občine Zagorje ob Savi. Ustanovitelj je Občina Zagorje ob Savi, soustanovitelj pa Mladinski svet Zagorje ob Savi.
S tem statutom se urejajo pomembnejša vprašanja iz vsebine delovanja javnega zavoda, ki niso urejena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitveni akt), Uradni list RS, št. 59/06, 126/08.
2. člen
Statut javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: center) vsebuje oziroma določa:
– splošne določbe,
– statusna določila in dejavnost centra,
– organe centra in njihovo pristojnost,
– notranjo organizacijo centra,
– splošne akte centra,
– končne določbe.
II. STATUSNA DOLOČILA IN DEJAVNOST CENTRA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Mladinski center Zagorje ob Savi, skrajšano MC Zagorje ob Savi.
Sedež javnega zavoda je: Cesta 9. avgusta 49, 1410 Zagorje ob Savi.
4. člen
Center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ustanovitveni akt. V pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti nastopa samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Center je vpisan v sodni register pod št. Srg 2008/37509 in št. Srg 2009/469, matična številka 3439577000 in v davčni register pod št. 30494354.
5. člen
Center predstavlja in zastopa direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec centra, ki ga pooblasti direktor, lahko pa direktor v določenih zadevah s pisnim pooblastilom pooblasti tudi druge pravne ali fizične osebe.
6. člen
Center ima žig okrogle oblike, premera 3 cm in je obrobljen z dvema tankima črtama. V žigu je besedilo: MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI, na spodnjem delu žiga pa je žig oštevilčen.
Center žig uporablja v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih žigov, njihovo uporabo in uničevanje ter delavce, ki so zanje odgovorni določi direktor.
7. člen
Namen poslovanja centra in dejavnosti centra so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Mladinskega centra Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06, 126/08).
III. ORGANI CENTRA IN NJIHOVA PRISTOJNOST
8. člen
Center ima naslednje organe:
– svet centra,
– direktor,
– programski svet.
1. Svet centra
9. člen
Center upravlja svet centra, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, izobraževalnih institucij, delavcev centra ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svet centra šteje 7 članov in je sestavljen iz:
– 2 predstavnikov ustanovitelja (imenuje ju Občinski svet Občine Zagorje),
– 2 predstavnikov soustanovitelja (imenuje ju Mladinski svet Zagorje ob Savi),
– 1 predstavnika izobraževalnih institucij (imenuje ga Občinski svet Občine Zagorje),
– 1 predstavnika delavcev centra,
– 1 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (imenuje ga dijaški in študentski klub).
V skladu z Odlokom o ustanovitvi Mladinskega centra Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 59/06, 126/08), do izvolitve predstavnika delavcev v svet centra njihovega predstavnika imenuje župan občine.
Delavci centra izvolijo svojega predstavnika v svetu centra neposredno s tajnim glasovanjem. Pravico glasovanja imajo vsi delavci, ki so zaposleni v centru za določen oziroma nedoločen čas. V svet centra ne more biti izvoljen direktor centra. Volitve predstavnika delavcev v svet centra razpiše svet centra. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
Postopek kandidiranja, izvedbo volitev in odpoklic predstavnika delavcev se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
10. člen
Svet centra se konstituira na prvi konstitutivni seji sveta centra, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in namestnika predsednika. Predsednik sveta naj bi praviloma bil predstavnik ustanovitelja.
Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja.
Mandat članov sveta centra traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta.
Člani sveta centra so lahko ponovno imenovani.
Svet centra je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet centra sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, letnega programa, finančnega načrta in zaključnega računa, ki jih sprejema z večino glasov vseh članov sveta centra.
Seje sveta centra sklicuje in vodi predsednik oziroma v primeru odsotnosti njegov namestnik, na predlog direktorja ali na zahtevo člana sveta centra. Seje sveta centra morajo biti najmanj dvakrat letno oziroma glede na potrebe.
Seja sveta centra mora biti sklicana ne prej kot v 7 in ne pozneje kot v 10 dneh od prejema predloga za sklic seje s strani direktorja ali člana sveta centra.
V primeru sklica seje na zahtevo člana sveta centra, je potrebno na predsednika sveta centra nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priložiti pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi svet centra odločal.
Svet centra lahko za proučevanje vprašanj iz svoje pristojnosti oblikuje delovna telesa (komisije, odbore ipd.), ki jim posebej določi obseg pristojnosti.
11. člen
Članu sveta (razen izvoljenemu predstavniku delavcev) preneha mandat z razrešitvijo pred potekom roka, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– deluje v nasprotju s predpisi ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta.
Posamezne člane sveta (razen izvoljenega predstavnika delavcev) razrešuje tisti organ, ki jih je v skladu z ustanovitvenim aktom oziroma 9. člen om tega statuta tudi imenoval, ter hkrati z razrešitvijo imenuje novega člana po istem postopku, ki velja za imenovanje.
Mandat predstavnika delavcev centra v svetu centra, ki je bil izvoljen s strani delavcev centra, predčasno preneha, če:
– mu preneha delovno razmerje v centru,
– je odpoklican,
– sam odstopi,
– nastopi delo ali funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu centra.
Odpoklic izvoljenega predstavnika delavcev, nadomestne volitve kot tudi druga vprašanja v zvezi z prenehanjem mandata predstavniku delavcev v svetu, se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme svet zavoda, kot to že določa 9. člen tega statuta.
12. člen
Svet centra ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut centra s soglasjem ustanovitelja, če je to soglasje predvideno z zakonom,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema pravila in druge splošne akte centra, za sprejem katerih po tem statutu ni posebej pooblaščen direktor,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– sprejema programe dela in razvoja centra ter spremlja njihovo izvrševanje,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike centra v druge asociacije,
– daje direktorju in ustanovitelju centra predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– na podlagi ustanovitvenega akta imenuje programski svet centra,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem sprejema sistemizacijo delovnih mest v centru,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ter drugimi splošnimi akti centra določene naloge.
13. člen
Svet centra lahko s poslovnikom o delu sveta centra in programskega sveta podrobneje določi način sklicevanja sej, vročanja vabil, poteka sej in glasovanja o predloženih sklepih, pisanja ter vročanja zapisnikov in druge zadeve, pomembne za delo sveta centra in programskega sveta.
2. Direktor
14. člen
Poslovodni organ centra je direktor, ki je hkrati tudi strokovni vodja. Imenuje ga svet centra na podlagi izvedenega javnega razpisa in po predhodnem soglasju ustanovitelja – Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje centra, predstavlja in zastopa center v okviru dejavnosti ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela centra. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
15. člen
Mandat direktorja traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
16. člen
Svet centra sprejme sklep o javnem razpisu za direktorja in javni razpis objavi v Uradnem listu RS, lahko pa tudi v drugih medijih. Razpis vsebuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave in naslov za pošiljanje prijav, opremljenost prijav, zahtevane priloge in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Javni razpis se objavi največ 90 dni in najmanj 60 dni pred potekom direktorjevega mandata. O datumu poteka mandata mora direktor obvestiti svet centra najmanj 120 dni pred potekom.
17. člen
Rok za prijavo na javni razpis za imenovanje direktorja ne sme biti krajši od 8 dni. Svet centra opravi izbor v 15 dneh po izteku razpisa in istočasno o svojem izboru obvesti ustanovitelja ter ga hkrati zaprosi za soglasje. Če ustanovitelj ne poda soglasja v 30 dneh od prejema zaprosila se šteje, da je soglasje dano.
18. člen
Svet centra mora v roku, določenem v javnem razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri sodišču pristojnem za delovne spore, če meni, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.
19. člen
Za direktorja centra je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan RS;
– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja)-podraven 6/2 v smislu Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), kamor spada: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba in visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (vse tarifni razred VII/1);
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj;
– poznavanje področja dela centra ter ima izkušnje pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino,
– aktivno obvlada vsaj en tuji jezik.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– dokazilo o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev ali pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah z datumom pričetka in zaključka dela pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela z nazivom delovnega mesta;
– pisno izjavo kandidata glede poznavanja področja dela centra z opisom izkušenj pri pripravi projektov oziroma aktivnosti za mladino;
– ustrezno dokazilo oziroma potrdilo o znanju vsaj enega tujega jezika ali izjavo, v kateri pojasnijo znanje tujega jezika – pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitejših državah sveta;
– soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da svet centra pridobi podatke iz prve in druge alineje iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidat za direktorja mora prijavi na javni razpis priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja centra za mandatno obdobje.
Svet javnega zavoda lahko v okviru zgoraj navedenih pogojev in za potrebe izvajanja javnega razpisa določi podrobnejša merila za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za direktorja.
20. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, svet centra imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
21. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta centra njegov predsednik.
Če je bil za direktorja imenovan kandidat, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v centru za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto v centru, ki ustreza njegovi izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
22. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti oziroma naloge:
– organizira in vodi delo ter poslovanje centra,
– vodi strokovno delo centra,
– predstavlja in zastopa center,
– odgovarja za zakonitost delovanja centra,
– svetu centra predlaga v sprejem sistemizacijo delovnih mest ter izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali s statutom centra in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet centra,
– poroča ustanovitelju in svetu centra o zadevah, ki vplivajo ali lahko vplivajo na delovanje centra,
– za svet centra pripravi letno poročilo,
– pripravlja finančni načrt in zaključni račun ter dokumente predloži svetu centra v sprejem,
– pripravlja programe dela in razvoja centra ter jih predloži svetu centra v sprejem,
– predlaga svetu centra člane programskega sveta centra,
– podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje centra,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta centra in ustanovitelja,
– objavlja razpise programov in storitev ter prijavlja programe na razpisih drugih institucij,
– predlaga poslovno politiko centra, splošne akte in ukrepe za njihovo izvajanje,
– skrbi za promocijo centra in za trženje storitev ter določa cene storitev, skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva centra po posameznih namenih in dejavnostih,
– poroča svetu centra o poslovanju centra, razvojnih projektih, načrtovani in tekoči poslovni politiki, rezultatih poslovanja in vseh drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje centra,
– opravlja naloge po sklepu ustanovitelja na področju mladinske politike in druge naloge po sklepu ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi, ustanovitveni akt in ta statut.
Letno poročilo o delu centra mora direktor predložiti svetu centra najkasneje do 1. marca tekočega leta za preteklo leto.
23. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet centra je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih, odloku, statutu centra ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov centra ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči centru večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da nastajajo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti centra.
Svet centra mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da o njih poda svoje mnenje.
Pri razrešitvi po tretji in četrti alinei mora svet centra pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. Če ustanovitelj ne odgovori ali poda soglasja v roku 60 dni se šteje, da je podal soglasje k razrešitvi.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev. Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču za delovne spore.
V primeru, ko direktorju predčasno preneha mandat, svet centra za čas do imenovanja novega direktorja na podlagi javnega razpisa, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
24. člen
Če v roku 60 dni od prenehanja mandata direktorja svet centra ne imenuje novega direktorja oziroma vršilca dolžnosti, ga v nadaljnih 30 dneh imenuje ustanovitelj centra.
3. Programski svet
25. člen
Programski svet je strokovni organ in ga sestavljajo trije člani, ki jih na predlog direktorja imenuje svet centra. Člani programskega sveta se lahko imenujejo izmed strokovnih delavcev centra, zunanjih strokovnjakov, predstavnikov različnih organizacij in institucij, ki se ukvarjajo s problematiko mladih, ter organizacij in društev, v katerih se združujejo mladi.
Programski svet vodi direktor centra.
Mandat članov programskega sveta je vezan na mandat direktorja centra. Člani so lahko ponovno imenovani.
26. člen
Programski svet opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja centra,
– daje svetu centra in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– direktorju predlaga imenovanje komisij in delovnih skupin za opravljanje določenih nalog,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet centra in direktor.
27. člen
Seje programskega sveta predlaga, sklicuje in vodi direktor.
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Stališča, mnenja predloge in druge odločitve sprejema z večino navzočih članov na seji.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA CENTRA
28. člen
Delo centra je organizirano enovito. Vsa dela in opravila izvajajo delavci in sodelavci centra. Delo organizira, vodi in koordinira direktor centra.
Organizacija dela v centru se podrobneje določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga predlaga direktor, sprejema pa v skladu z ustanovitvenim aktom svet centra s soglasjem ustanovitelja.
Projekte za mlade, ki jih vodi center lahko izvajajo tudi zunanji strokovni sodelavci in mentorji, ki izvajajo aktivnosti za mlade v skladu z ustanovitvenim aktom centra, navodili sveta centra, programskega sveta in direktorja.
V. SPLOŠNI AKTI CENTRA
29. člen
Center ima statut, ki ga sprejme svet centra s soglasjem ustanovitelja. Če ustanovitelj ne da soglasja k statutu v roku 60 dni od datuma prejema zahteve za soglasje, se šteje, da je soglasje dano.
Drugi splošni akti so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo druga razmerja, pomembna za upravljanje in poslovanje centra.
Vsi drugi splošni akti centra morajo biti v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in tem statutom.
VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejem statuta.
31. člen
Ta statut sprejme svet centra, veljati pa prične, ko da nanj soglasje ustanovitelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zagorje ob Savi, dne 4. februarja 2009
Predsednik sveta javnega zavoda
Mladinski center Zagorje ob Savi
Rudi Medved l.r.

AAA Zlata odličnost