Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1806. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008, stran 5325.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 23. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EUR|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|1.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.038.253|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  847.220|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  784.484|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  637.533|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |   65.988|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   80.963|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   62.736|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   30.824|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    752|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    398|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   30.762|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    467|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    467|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  190.566|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   40.935|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  149.631|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.036.865|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  216.739|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   85.514|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   13.147|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  110.178|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   6.615|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |   1.285|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  352.836|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   5.751|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  205.124|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnih organizacijam in |   47.854|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   94.107|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  407.275|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  407.275|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   60.015|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   46.856|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   13.159|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |   1.387|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil in    |     0|
|   |prodaja kapitalskih deležev        |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   1.190|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |   1.190|
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   –1.190|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   20.726|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –20.528|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE             |   –1.387|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.  |   31.092|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-125-III-skl
Veržej, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti