Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1685. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008, stran 4992.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127-5348/06, 14-600/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 26. seji dne 23. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 so znašali:
+-----+----------------------------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |  V EUR|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|Skupina / podskupina kontov             |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      |6.953.303|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |6.525.581|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       |3.921.396|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček          |2.548.286|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|703 |Davki na premoženje              |1.066.442|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|704 |Domači davki na blago in storitve       | 306.668|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|706 |Drugi davki                  |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |2.604.185|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|710 |Udeležba na dobičku in dohodki        |1.498.836|
|   |od premoženja                 |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|711 |Takse in pristojbine             |  1.714|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|712 |Globe in druge denarne kazni         |  2.863|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev     |  12.950|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki            |1.087.822|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       |  4.662|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|721 |Prihodki od prodaje zalog           |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč         |  4.662|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)          |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|730 |Prejete donacije iz domačih virov       |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|731 |Prejete donacije iz tujne           |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)         | 423.060|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|740 |Transferni prihodki iz drugih         |  61.619|
|   |javnofinančnih institucij           |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|741 |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz  | 361.441|
|   |sredstev proračuna Evropske unije       |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         |7.521.441|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     |1.815.705|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim       | 300.921|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |  49.804|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|402 |Izdatki za blago in storitve         |1.433.449|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|403 |Plačila domačih obresti            |  27.021|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|409 |Rezerve                    |  4.510|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    |1.756.053|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|410 |Subvencije                  | 182.854|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|411 |Transferi posameznikom            | 205.448|
|   |in gospodinjstvom               |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|412 |Transferi neprofitnim organizacijam      | 182.867|
|   |in ustanovam                 |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi         |1.184.884|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|414 |Tekoči transferi v tujino           |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          |3.271.889|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |3.271.889|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         | 677.794|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|431 |Investicijski transferi pravnim in fizičnim  | 296.911|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki    |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|432 |Investicijski transferi proračunskim     | 380.883|
|   |uporabnikom                  |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK             | –568.138|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj  |     |
|   |prihodki minus skupaj odhodki)        |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV           |     |
|   |IN NALOŽB                   |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |  17.573|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |  17.573|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil         |  1.249|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev          |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|752 |Kupnine iz naslova privatizacije       |  16.324|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)     |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV              |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|440 |Dana posojila                 |    0|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev         |    0|
|   |in finančnih naložb              |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova       |    0|
|   |privatizacije                 |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|443 |Povečanje namenskega premoženja        |    0|
|   |v javnih skladih in drugih pravnih osebah   |     |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje      |     |
|   |v svoji lasti                 |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA          |  17.573|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH           |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)               |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)              | 388.000|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 | 388.000|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|500 |Domače zadolževanje              | 388.000|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)             |   425|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                |   425|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|550 |Odplačila domačega dolga           |   425|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV           | –162.990|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        | 387.575|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        | 568.138|
+-----+----------------------------------------------+---------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          | 881.962|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |     |
+-----+----------------------------------------------+---------+
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja ter posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01101-4/2009-3
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti