Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1560. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008, stran 4781.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 94/08, 76/08, 100/08), in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 14/07, 109/08) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 14. redni seji dne 16. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2008 je realiziran v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |KONTO/NAZIV                 |  Znesek v|
|   |                      |    EUR|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3,253.629|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1,978.734|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      | 1,468.844|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1,358.638|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   47.549|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   62.657|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |  509.889|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   21.004|
|   |od premoženja                |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    476|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |    790|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   74.485|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  413.135|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      |   91.132|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   91.132|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1,183.763|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  459.741|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega      |  724.023|
|   |proračuna in sredstev proračuna EU     |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.228.858|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  502.116|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  145.238|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   23.680|
|   |varnost                   |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  318.770|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   7.179|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   7.250|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  512.496|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   9.369|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  317.523|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   27.610|
|   |in ustanovam                |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  157.993|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 2,184.131|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2,184.131|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |   30.116|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   9.401|
|   |fizičnim osebam               |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   20.714|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ(I.-II.)      |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)           |   24.771|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)        |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   |   24.771|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH  |      |
|   |POSOJIL (I.+IV.)              |      |
|   |– (II.+V.)                 |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)             |  392.080|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  392.080|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  392.080|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|IX. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |  403.866|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |  403.866|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |  403.866|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)        |  –11.786|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   12.985|
|   |(III.+VI.+X.) =               |      |
|   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IV.)        |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA |   59.286|
|   |LETA                    |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   39.272|
|   |31. 12. 2008                |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2008 v višini 39.272 EUR se vključi v proračun Občine Sveta Ana za leto 2009.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 3.742 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v letu 2009.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-01/2009
Sveta Ana, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost