Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009

Kazalo

1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 4471.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na nadaljevanju svoje 20. redne seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradno glasilo, št. 8/2000) se 13. člen spremeni in se glasi:
»(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste in javno podjetje.
(2) Naloge, ki jih opravlja pristojna služba občinske uprave za ceste, so naslednje:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Bovec;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
(3) Naloge, ki jih opravlja javno podjetje, so naslednje:
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede na rešitev iz 26. člena tega odloka);
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih.«
2. člen
Za prvim odstavkom 26. člena se doda naslednje besedilo:
»Naloge vzdrževanja občinskih cest opravlja izvajalec gospodarske javne službe Komunala Tolmin, javno podjetje d.d.«
3. člen
V 51. členu (prometna signalizacija na občinskih cestah) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa s sklepom župan na predlog strokovne službe za ceste in občinske redarske službe.«
4. člen
V 57. členu (prekrški) se v prvem odstavku besede »z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev« nadomestijo z besedilom »z globo 2.000 EUR« in v drugem odstavku besede »z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomestijo z besedilom »z globo 200 EUR«.
5. člen
V 58. členu Odloka se besede »z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 tolarjev« nadomestijo z besedilom »z globo 200 EUR.«
6. člen
V 59. členu Odloka se besede »z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev »nadomestijo z besedilom »z globo 200 EUR.«
7. člen
V prvem odstavku 60. člena odloka se besede »z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev« nadomestijo z besedilom »z globo 2.000 EUR.«
V drugem in tretjem odstavku istega člena se besede »z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomestijo z besedilom »z globo 200 EUR.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2009
Bovec, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.