Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009

Kazalo

1387. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev, stran 4455.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 181. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/03) se v 2. členu beseda »knjižice« nadomesti z besedo »izkaznice«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Obrazec izkaznice inšpektorja je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm v barvah slovenske trobojnice.
Na njeni prednji strani je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in spodaj naziv inšpektorata oziroma inšpekcije. Na spodnji levi strani je črno-bela fotografija inšpektorja, izdelana s pomočjo laserja, na desni strani pa ime in priimek inšpektorja, podpis inšpektorja, registrska številka izkaznice, datum izdaje ter žig in podpis ministra, ki izda izkaznico.
Na zadnji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije, pod njim pa navedba, da se pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora izkazuje z izkaznico in značko. Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila inšpektorju za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.«
Obrazec službene izkaznice inšpektorja je v prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika.«
3. člen
V 8. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»o izkaznicah in značkah v hranjenju, zaradi hude kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.«
4. člen
V 9. členu se v 2. točki prvega odstavka beseda »razporeditve« nadomesti z besedo »premestitve«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Izkaznica in značka se inšpektorju odvzameta do zaključka postopka ugotavljanja odgovornosti inšpektorja za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.«
6. člen
Dosedanja priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1 iz 2. člena tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo inšpektorji do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2009-40
Ljubljana, dne 31. marca 2009
EVA 2009-3111-0055
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo