Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1368. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 4285.

Na podlagi 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25,02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za zazidalni načrt)
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: ZN), ki jih je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja pod št. proj. 35/07 v januarju 2008. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
ZN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
B. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C. PRILOGE
D. GRAFIČNE PRILOGE.
Podrobnejši seznam posameznih sestavin ZN se nahaja v gradivu ZN iz 1. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03) se na koncu prve alinee (A1) tekstu v oklepaju doda še besedilo:
»RTP 110/20kV Žalec s priključnimi VN in SN električnimi kablovodi«.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
4. člen
V 5. členu odloka so predvidene naslednje dopolnitve:
– V šestem odstavku se na koncu navedb namembnosti za objekte A1 doda še: »RTP Žalec«.
– Pri opisu etažnosti za objekte A1-1 do A1-10 se za besedilom na koncu alineje doda še: »za RTP pa P in P+1;«.
5. člen
Na koncu 6. člena odloka se doda nov odstavek:
»Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju ter urejanju ostale infrastrukture, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja, in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN. Kot toleranca je dovoljeno tudi podaljšanje intervencijske ceste C preko premostitvenega objekta čez vodotok Vršca proti zahodu in s tem navezavo na območje ZN Juteks.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA
6. člen
V 8. členu odloka (vodnogospodarske ureditev) se na koncu dodata novi alinei, ki glasita:
»– Vsi predvideni posegi so načrtovani skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) 5 m od meje vodnega zemljišča Arnovskega potoka in potoka Vršca.
– Izpust odpadnih padavinskih voda preko meteorne kanalizacije in zadrževalnikov v vodotok mora biti izveden tako, da bodo izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.«
7. člen
V 11. členu se za uvodnim tekstom »Električno omrežje«: doda nova alinea, ki glasi:
»– izgradnja RTP 110/20 kV Žalec s priključnimi VN in SN električnimi kablovod;«.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd iz 1. člena tega odloka so vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Žalec in Upravni enoti Žalec.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2007
Žalec, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost