Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1357. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna, stran 4276.

Na podlagi šestega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18 ter 76/08), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01), Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o. z dne 21. 2. 1998) ter Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) sta Občinski svet Občine Pivka na 19. redni seji dne 25. 2. 2009 ter Občinski svet Občine Postojna na 18. redni seji dne 7. 4. 2009 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju: odlok) se ustanavlja skupni organ (v nadaljevanju: organ) Občine Postojna in Občine Pivka, ki bo izvrševal ustanoviteljske pravice obeh občin v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju: Kovod Postojna, d.o.o.), ki je ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb s področij oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in oskrbe industrijskih objektov z vodo in oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi.
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Postojna in Občine Pivka.
4. člen
Sedež organa je na sedežu javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. Jeršice 3, Postojna.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP Kovod Postojna, d.o.o. in k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o programih dela javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o najemanju posojil, ki presegajo določen znesek,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in uporabo javnih dobrin,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja Kovod Postojna,
– daje soglasje za opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom in s tem odlokom.
Občinski svet Občine Postojna daje mnenje k izvrševanju pravic iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka.
Občinski svet Občine Pivka daje mnenje k izvrševanju pravic iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena, k izvrševanju pravic iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka pa Občinski svet Občine Pivka daje soglasje.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
7. člen
Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana Občine Postojna in Občine Pivka, ki izmenično, vsaki dve leti, tudi vodita seje skupnega organa. V primeru, da je predsednik nadzornega sveta župan Občine Postojna, sklicuje in vodi seje skupnega organa župan Občine Pivka in obratno.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Postojna,
– župan Občine Pivka,
– član nadzornega sveta podjetja Kovoda Postojna, d.o.o.,
– direktor podjetja Kovoda Postojna, d.o.o.,
– najmanj dva svetnika iz občinskih svetov občine Postojna in/ali Pivka.
Na pisno pobudo župana oziroma ostalih pobudnikov za sklic seje je župan občine, ki sklicuje in vodi seje skupnega organa, dolžan sklicati sejo najkasneje v roku petnajstih dni od prejema pobude. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se pošlje županu, ki v tem času sklicuje in vodi seje skupnega organa, ta pa o pobudi obvesti drugega župana in direktorja Kovoda.
Župan, ki v tem času sklicuje in vodi seje, mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti drugega župana in pobudnika-e. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje tri dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko se povabi direktorja Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna in druge pobudnike za sklic seje in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Občine Postojna.
11. člen
Organ lahko kadarkoli odloči, da bo odločitev o posamezni zadevi prenesel na občinska sveta obeh občin ali da bo v posamezni zadevi zaprosil občinska sveta za mnenje.
V zahtevi za odločitev o zadevi oziroma zaprosilu za mnenje je potrebno navesti predlagano odločitev.
Občinska sveta morata sprejeti odločitev oziroma izdati mnenje najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.
b) Postopek dajanja soglasij in mnenj
12. člen
Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. mora občinska sveta občine Postojna in Pivka pisno zaprositi za izdajo soglasja oziroma mnenja za prve do pete alineje 5. člena tega odloka.
Vloga za izdajo soglasja mora biti vložena predhodno.
13. člen
Občinska sveta morata pisno odgovoriti na vlogo za izdajo soglasja oziroma mnenja v tridesetih dneh od prejema vloge. Če v tem roku ne odgovorita, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano.
V. ODLOČANJE ORGANA
14. člen
Organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji prisotna oba člana. Organ sprejema odločitve soglasno. Odločitve morajo biti zapisane v obliki sklepov. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločata občinska sveta občine Postojna in Pivka z navadno večino opredeljenih navzočih občinskih svetnikov skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega odloka. Odločitev občinskih svetov mora biti soglasna in je za skupni organ obvezujoča.
Za izvrševanje svojih pravic mora skupni organ, v skladu z določbami 5. člena tega odloka, pridobiti pisno mnenje ali soglasje Občinskega sveta Občine Postojna in Občinskega sveta Občine Pivka.
15. člen
Organ praviloma odloča samostojno, lahko pa za mnenje o posameznem vprašanju zaprosi zunanje izvedence.
16. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisujeta oba župana.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
17. člen
Sredstva za delovanje organa zagotavlja Kovod Postojna, d.o.o.
Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške,
– stroške strokovnih delavcev,
– ostale potrebne stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Postojna v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Pivka, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost