Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2008 z dne 17. 3. 2008

Kazalo

983. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B), stran 2477.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. marca 2008.
Št. 003-02-3/2008-2
Ljubljana, dne 13. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE (ZKGZ-B)
1. člen
V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2) se v šestem odstavku 4. člena četrta in sedma alineja spremenita tako, da se glasita:
»– o vseh oprostitvah in olajšavah, priznanih v skladu s predpisi, ki urejajo dohodnino, ter o parcelah in katastrskem dohodku kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih ima fizična oseba v dejanski uporabi, iz podatkov Davčne uprave Republike Slovenije;
– o pravnih osebah, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost (matično številko, davčno številko, ime in sedež, podatke o izplačanih plačah in amortizaciji) in fizičnih osebah iz druge in tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona (davčno številko, matično številko, osebno ime in naslov) iz Poslovnega registra Slovenije;«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– o fizičnih osebah (davčno številko, podatke o rezidentskem statusu zavezanca, naslov za vročanje, številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa, druge podatke o fizični osebi: zaposlena/nezaposlena, delodajalec, upokojenec) iz davčnega registra.«.
Doda se novi deveti odstavek ki se glasi:
»Zbornica mora s podatki, ki so davčna tajnost, ravnati v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se:
– na koncu prve alineje pred podpičjem dodajo besede »Kostanjevica na Krki«;
– na koncu pete alineje pred podpičjem doda beseda »Gorje«;
– na koncu šeste alineje pred podpičjem dodata besedi »Log - Dragomer«;
– na koncu osme alineje pred podpičjem doda beseda »Apače«;
– na koncu devete alineje pred podpičjem dodata besedi »Renče - Vogrsko«;
– na koncu desete alineje pred podpičjem doda besedilo »Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno«;
– na koncu dvanajste alineje pred podpičjem doda besedilo »Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane«;
– na koncu trinajste alineje pred podpičjem dodajo besede »Rečica ob Savinji«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji besedilo »v letu 1998 najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »v letu 2007 najmanj 167 eurov«.
V tretjem odstavku se za besedo »kmetijsko« dodata vejica in besedilo »gozdarsko oziroma ribiško«, za besedama »po prvem« pa se dodata besedi »ali drugem«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedi »dva člana« nadomestita z besedama »en član«.
5. člen
V tretjem odstavku 23. člena se znesek »2.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »8,35 eura«.
6. člen
V drugem odstavku 25.a člena se znesek »2.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »8,35 eura«.
7. člen
Za 25.a členom se doda novi 25.b člen, ki se glasi:
»25.b člen
(odmera, pobiranje in izterjava zborničnega prispevka)
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga pobira in izterjuje.
Zbornični prispevek se odmeri z odločbo, izdano v upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo o odmeri zborničnega prispevka odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Postopek izterjave zborničnega prispevka, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, uvede in vodi zbornica. Za postopek izterjave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Postopki odmere, pobiranja in izterjave zborničnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
Za vse postopke izterjave zborničnega prispevka, ki do dne uveljavitve tega zakona še niso bili začeti, se uporablja ta zakon.
Članom zbornice, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo v zbornici po tem zakonu, se zbornični prispevek za leto 2008 ne odmeri.
Zbornica mora statut zbornice uskladiti s tem zakonom v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Volitve v svet zbornice se opravijo najpozneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Organom zbornice se podaljša mandat do nastopa mandata organov zbornice, izvoljenih v skladu z določbami tega zakona.
Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 22/08) in vsi postopki na podlagi tega sklepa se razveljavijo.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/94-6/48
Ljubljana, dne 5. marca 2008
EPA 1814-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.