Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

888. Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS), stran 2271.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS)
Razglašam Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-29
Ljubljana, dne 6. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DAVKU NA DOBITKE PRI KLASIČNIH IGRAH NA SREČO (ZDDKIS)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (v nadaljnjem besedilu: davek na dobitke).
2. člen
(predmet obdavčitve)
(1) Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo.
(2) Za dobitek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan.
(3) Za potrebe tega zakona se šteje, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku ali dobitnici (v nadaljnjem besedilu: dobitnik).
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči po tem zakonu, če je vrednost dobitka manjša od 300 eurov.
3. člen
(davčni zavezanec in plačnik davka)
(1) Zavezanec ali zavezanka za plačilo davka na dobitke (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je dobitnik, ki v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek.
(2) Plačnik davka na dobitke je prireditelj klasične igre na srečo.
4. člen
(pripadnost davka)
(1) Prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče.
(2) Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče.
(3) Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež prireditelj igre na srečo.
5. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je vrednost pridobljenega dobitka.
(2) Če je dobitek stvar, storitev ali pravica, je za namene tega zakona vrednost pridobljenega dobitka njegova tržna vrednost, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja, ki znaša 1,1765.
6. člen
(davčna stopnja)
Davek na dobitke se plača po stopnji 15% od davčne osnove.
7. člen
(obračun in plačevanje davka od dobitkov)
(1) Davek na dobitke izračuna, odtegne in plača prireditelj klasične igre na srečo z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot dokončen davek.
(2) Davek na dobitke izračuna in odtegne od vsakega posameznega dobitka prireditelj klasične igre na srečo na dan izplačila dobitka, plača pa najpozneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka.
(3) Prireditelj klasične igre na srečo mora izračunati davek na dobitke v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga predloži davčnemu organu najpozneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka.
(4) Prireditelj klasične igre na srečo mora ob izplačilu dobitka predložiti davčnemu zavezancu podatke o odtegnjenem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja.
8. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek prireditelj klasične igre na srečo, če:
1. kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca (drugi odstavek 7. člena);
2. ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (tretji odstavek 7. člena);
3. ne predloži podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter drugih podatkov, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja davčnemu zavezancu (četrti odstavek 7. člena).
(2) Z globo od 400 do 4100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba prireditelja igre na srečo.
9. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki ureja davčni postopek, in zakon, ki ureja davčno službo.
10. člen
(natančnejši predpisi)
Minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, predpiše obrazec za obračun davčnega odtegljaja v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Minister lahko predpiše podrobnejše predpise za izvajanje tega zakona, še posebej glede predmeta obdavčitve in davčne osnove.
11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. 167. do 171. člen Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89, ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD);
2. 388. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06);
3. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja davka na dobitke od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 138/06);
4. Pravilnik o merilih za razporejanje davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in davka od premoženja (Uradni list RS, št. 45/07) v delu, ki se nanaša na davek na dobitke od klasičnih iger na srečo.
(2) Predpis iz 3. točke prejšnjega odstavka se uporablja do uveljavitve novega pravilnika iz 10. člena tega zakona.
12. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/07-20/1
Ljubljana, dne 27. februarja 2008
EPA 1799-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti