Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

621. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice, stran 1620.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN)
Ocena stanja
Občina Sevnica se je odločila, zaradi prostorskih potreb in predvsem v prizadevanju po ureditvi dela območja starega mestnega jedra Sevnice (ožje območje Slomškovega doma in parka pred obstoječo občinsko zgradbo), da pristopi k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra mesta Sevnice.
Na navedenem območju, ob regionalni cesti in med objektoma Glavni trg 19 in Glavni trg 25, stoji visokopritlični, osem osni objekt s plitko dvokapnico (Slomškov dom). Z graščino ga povezuje zid (ob regionalni cesti) z visokim kamnitim polkrožnim portalom, ki služi kot uvoz na parkirišče na severnem delu občinskega parka. Fasadno ploskev zidu členijo visoka polkrožna slepa okna. Srednje tri osi poudarja strešni timpanon, vogalne dele pa rustični pasovi. Stavba trenutno služi kot pomožni objekt za potrebe Občine Sevnica. Klasicistična zunanjščina priča o njegovi izgradnji kmalu po letu 1825 (na franciscejskem katastru je vrisana naknadno).
Stavba ima zaradi svoje značilne fasadne fronte (obrnjene v smer proti Glavnem trgu) ambientalno vrednost in je zavarovana z varstvenim režimom IV. stopnje (velja za stavbe, ki so s spomeniškovarstvenega stališča pomembne le v svoji masi oziroma v svoji zunanji podobi). Varstveni režim določa, da je treba varovati maso objekta oziroma njegovo zunanjo podobo. Vsi posegi so mogoči le s soglasjem pristojne spomeniškovarstvene službe, ki dela po potrebi tudi nadzoruje.
Slomškov dom je z gradbeno tehničnega vidika v zelo slabem stanju. Objekt zaradi dotrajanosti in slabega vzdrževanja propada, velik problem predstavlja tudi vpliv kapilarne vlage (nosilni zidovi so počrneli od plesni, ometi odpadajo, stekla na oknih so razbita …).
Park pred občinsko upravno zgradbo je delno urejen, del parkovne površine je asfaltiran in urejen za parkiranje osebnih vozil zaposlenih in uporabnikov storitev.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
Razlogi za pripravo OPPN
Namen priprave in izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice je izdelati podrobni prostorski načrt, vključno z izdelavo variantnih rešitev oziroma idejnih zasnov novega občinskega upravnega objekta s podzemnimi garažami, ureditvijo dovozov in odprtih površin za mirujoči promet v sklopu občinskega parka, ureditev občinskega parka in ob občinski kategorizirani javni poti (ob železniški progi) na južni strani območja urejanja ter ureditev območja z vso potrebno komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in prometno ureditvijo.
V sklopu OPPN je predvidena tudi rušitev obstoječega, dotrajanega »Slomškovega doma« ter ureditev povezave z obstoječim občinskim upravnim poslopjem.
Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnica (Uradni list RS, št. 63/97 in 64/06, 29/07, 40/07 – sprem. in dopolnitve),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04),
– Prenova starega mestnega jedra Sevnice – spomeniškovarstvena izhodišča (ZVKD Celje, oktober 1996).
2. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje urejanja se nahaja na Glavnem trgu v historičnem delu starega trškega jedra Sevnice, med regionalno cesto R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica na severni strani, dvorcem (Glavni trg 19) in obstoječim občinskim upravnim poslopjem (Glavni trg 19a) na vzhodni strani, na jugu ga omejuje občinska kategorizirana javna pot in železniška proga Zidani Most–Dobova, ter na zahodni strani večji poslovni objekt na naslovu Glavni trg 25.
Območje podrobnega prostorskega načrta obsega površino v izmeri cca 4.300 m² in vključuje naslednje parcele: parc. št. 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 1520/110 in 1520/13, vse k.o. Sevnica.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V postopku priprave osnutka OPPN mora izdelovalec na podlagi analiz prejetih smernic izdelati 3 variantne rešitve zasnove objekta in umestitve objekta v prostor z zunanjo ter prometno ureditvijo katere bo pregledala, ocenila in izbrala strokovna komisija v sestavi:
– 3 predstavniki občinske strokovne službe,
– 1 predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje,
– 1 zunanji neodvisni arhitekt ali krajinski arhitekt.
Izbrano rešitev bo komisija predlagala v obravnavo Odboru za varstvo in urejanje okolja in potrditev na občinskemu svetu Občine Sevnica, ter njeno vključitev v nadaljevanje postopka priprave OPPN (prvi odstavek 59. člena ZPNačrt).
4. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Okvirni roki izdelave OPPN so naslednji:
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|      Faza      |  Nosilec aktivnosti |  Rok  |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Sklep o pričetku postopka |pripravljavec     |  7 dni  |
|in objava v Uradnem listu |Občina Sevnica     |      |
|RS            |            |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Izdelava osnutka     |izdelovalec OPPN    |  60 dni |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Pridobivanje smernic   |pripravljavec     |  30 dni |
|             |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Dopolnitev osnutka s   |pripravljavec     |  15 dni |
|smernicami        |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Morebitna izdelava    |izdelovalec okoljskega |      |
|okoljskega poročila    |poročila        |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Pridobitev mnenja MOP   |pripravljavec     |  15 dni |
|glede okoljskega poročila |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna |pripravljavec     |  30 dni |
|obravnava         |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Stališča do pripomb    |izdelovalec OPPN in  |  10 dni |
|             |pripravljavec     |      |
|             |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Izdelava predloga     |izdelovalec OPPN    |  15 dni |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Pridobivanje mnenj    |pripravljavec     |  30 dni |
|             |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Sprejem OPPN       |pripravljavec     |  15 dni |
|             |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|Objava odloka v uradnem  |pripravljavec     |  15 dni |
|glasilu          |Občina Sevnica     |      |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
Okvirni roki se podrobneje določijo in spremljajo s terminskim planom.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 6, 3000 Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
7. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
9. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
10. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
11. KS Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica;
12. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
13. JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
14. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica ter ostali udeleženci:
– Infra d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– HSE Invest d.o.o., Poslovna enota Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
6. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0009/2007
Sevnica, dne 4. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.