Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 16473.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02) se v prvem odstavku 1. člena v drugi alinei za besedo »predavatelji« doda vejica in besedilo »korepetitorji in inštruktorji«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda lahko vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, tekom celega leta.«.
3. člen
V 6., 7., 8., 9., 11., 14., 16., 17., 19., 20. in 23. členu se beseda »spopolnjevanje« in besedilo »strokovno spopolnjevanje« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– ima najmanj 3 leta delovne dobe,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega oziroma drugega«.
5. člen
V 9. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv svetovalec napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– je imel naziv mentor najmanj 3 leta,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena«.
6. člen
V 10. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– ima najmanj 3 leta delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.«.
7. člen
V 11. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv svetnik napreduje vzgojitelj v vrtcu, ki:
– je imel naziv svetovalec najmanj 3 leta,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 6 točk,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk, od tega najmanj 16 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.«.
8. člen
V 12. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje tudi vzgojitelj v vrtcu, ki:
– ima najmanj 6 let delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.«.
9. člen
V 16. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni bilo ovrednoteno s strani Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 15 ur   0,5 točke,
– od 16 do 23 ur   1 točka,
– 24 ur in več    1,5 točke.
Način točkovanja programov, ki so daljši od 24 ur, na predlog Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju določi minister s sklepom.
Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu, ki se izkazuje s poročilom udeleženca oziroma izvajalca o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu.«.
10. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v razdelku a) črta 13. točka. Dosedanje 14., 15., 16., 17. in 18. točka postanejo 13., 14., 15., 16. in 17. točka.
V razdelku b) se črta 19. točka. Dosedanje 20., 21., 22. in 23. točka postanejo 19., 20., 21. in 22. točka.
Za novo 22. točko se podpičje nadomesti z vejico in doda nova 23. točka, ki se glasi:
»(23) enoletno vodenje strokovnega aktiva v vrtcu;«.
V razdelku c) se črta 7. točka. Dosedanja 8. točka postane 7. točka.
Za novo 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»(8) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe;«.
V razdelku č) se črta 4. točka. Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
Za novo 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»(6) enoletno razvojno-raziskovalno delo v povezavi z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim visokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Državnim izpitnim centrom in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti;«.
V razdelku d) se za 2. točko podpičje nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»(3) avtorstvo didaktične igrače, za katero je bilo podeljeno priznanje na državni ravni;«.
Črta se razdelek e) in 1. točka.
V razdelku f) se za 1. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 2. točka, ki se glasi:
»(2) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več državami.«.
11. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni bilo ovrednoteno s strani Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Točke lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo na naslednji način:
– od 8 do 15 ur   0,5 točke,
– od 16 do 23 ur  1 točka,
– 24 ur in več   1,5 točke.
Način točkovanja programov, ki so daljši od 24 ur, na predlog Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju določi minister s sklepom.
Za ovrednotenje v skladu s tretjim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje potrebno priložiti:
– potrdilo o udeležbi,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu, ki se izkazuje s poročilom udeleženca oziroma izvajalca o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu.«.
12. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v razdelku b) v 5. točki za besedo »državni« doda besedilo »ali mednarodni«.
V 7. točki se za besedo »nacionalnega« doda besedilo »ali mednarodnega«.
V 33. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(državni prazniki in pomembne obletnice kraja),«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več državami.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za predloge, vložene po 30. novembru 2008, se uporabljajo določbe tega pravilnika.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 29.a in 30. člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04, 83/05 in 27/07).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-95/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-3311-0082
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti