Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5551. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1A), stran 16453.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2008.
Št. 003-02-9/2008-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE (ZVKD-1A)
1. člen
V Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 15/08) se prvi odstavek 95. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo med muzeji, ki izpolnjujejo zahteve za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe, na podlagi javnega razpisa izbere najprimernejše.«.
2. člen
Za 139. členom se dodata nova 139.a in 139.b člen, ki se glasita:
»139.a člen
(financiranje muzejev in galerij samoupravnih lokalnih skupnosti v letu 2009)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se muzeji in galerije iz priloge Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/2000, 103/2000 in 105/01) financirajo v letu 2009 iz državnega proračuna najmanj v obsegu iz leta 2008, s 1. januarjem 2010 pa prevzamejo financiranje teh muzejev in galerij pokrajine ali občine, ki v skladu z zakonom zagotavljajo javno službo varstva premične dediščine.
139.b člen
(podelitev pooblastil za opravljanje državne javne službe)
Prva podelitev pooblastil za opravljanje državne javne službe se v skladu 95. členom tega zakona izvede najkasneje do 30. septembra 2009.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/08-2/21
Ljubljana, dne 16. decembra 2008
EPA 110-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti